İhalenin Feshi Davası

Taşınmaz-Hukuku

            İhalenin feshi davası  Neden açılır? Davalısı Kimdir? Dava Açma Süresi Nedir? Zamanaşımı süresi ne kadardır? İhalenin feshi davası kimler tarafından açabilir? Yetkili ve görevli mahkeme hangisidir? Dava Şartları ve sonuçları nelerdir? İhale ile satışta usulsüzlük olması durumunda açılması gereken dava ihalenin feshi davasıdır. İhalenin feshi davası İcra ve İflas Kanunu 134. Md.’de düzenlenmektedir. Cebri icra yoluyla yapılan satışlarda usulsüzlük bulunması durumunda açılan bu dava hakkında ayrıntılı bilgileri aşağıda sunduk.

Yetkili ve görevli mahkeme hangisidir?

Yetkili mahkeme, şikayete konu ihaleyi yapan icra dairesinin bulunduğu yer İcra Mahkemesidir. Ortaklığın giderilmesi yoluyla yapılan satışta ortaklığın giderilmesi kararını veren Sulh Hukuk Mahkemesi görevli ve yetkilidir. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan taşınmaz satışlarında taşınmazın bulunduğu yer İcra Mahkemesi görevli ve yetkili iken taşınır satışlarında idari yargı yeri olan Vergi Mahkemesi görevli ve yetkilidir.

Dava Açma Süresi Nedir? Zamanaşımı süresi ne kadardır?

İhalenin feshini talep etme süresi ihalenin yapıldığı tarihten itibaren 7 gündür . İlgililerin, ihalenin yapılmasına kadar olan işlemlerdeki usulsüzlükleri en geç ihale günü öğrenmiş oldukları kabul edilir (İİK Md. 134/2). Bu nedenle, ihalenin feshini talep etme süresi, ihale tarihinden itibaren başlar ve sürenin sonunda ihalenin feshi talep edilmemiş ise ihale kesinleşir. Ancak; bazı istisnai durumlarda şikayet süresi usulsüzlüğü öğrenme tarihinden itibaren başlar. Bu durumlar;

 1. Kendisine satış ilanı tebliğ edilmesi gereken ilgiliye satış ilanının usulüne uygun tebliğ edilmemiş olması
 2. Satılan taşınmazlardaki esaslı nitelikteki hatanın sonradan öğrenilmesi (Örn: Satış ilanında 500 m2 olarak belirtilen taşınmazın gerçekte daha az büyüklüğe sahip olması)
 3. İhalede fesat (yolsuzluk) nedenine dayanılması

Yukarıda belirtilen durumlarda şikayet süresi öğrenme tarihinden itibaren başlar. Ancak unutulmamalıdır ki, bu 3 hal gerçekleşse dahi ihale tarihinden itibaren 1 yıl geçmişse, artık ihalenin feshi istenemez.

İhalenin feshi davası kimler tarafından açabilir?

Taşınmaz Satış İhalelerinde;

 1. Borçlu
 2. Alacaklı
 3. Tapu sicilindeki ilgililer
 4. Pey sürmek suretiyle ihaleye katılanlar

Taşınır satışlarında;

 1. Borçlu
 2. Satış isteyen alacaklı
 3. Pey sürmek suretiyle ihaleye katılan

İhalenin feshini talep edenlerin yurt içinde adres göstermesi ve ayrıca kendi menfaatlerinin ihlal edildiğini ispat etmesi gereklidir. İhalenin feshine sebep olan kişi/ilgili kendi kusuruna dayanamayacağından, ihalenin feshini talep edemez.

Davalısı Kimdir?

İhalenin feshi şikayet yolu ile istenildiğinden ve şikayet bir dava yolu olmadığından dolayı ihalenin feshinde genel bir davadaki gibi davacı/davalı kavramları yoktur. İhale ile ilgili olanların tümü “ilgililer” olarak adlandırılır. Bu nedenle ihalenin feshini isteyen tarafın ihalenin feshi talebinde, ilgililerin tümünü karşı taraf olarak göstermesi gerekir. Ancak; ihalenin feshi talebinde diğer ilgililerin tümünün karşı taraf olarak gösterilmemesi, ihalenin feshi talebinin reddini gerektirmez. İcra mahkemesi, diğer ilgilileri de duruşmaya davet ederek onlara da savunma imkanı verir.
“İhalenin feshi talebi bir dava olmadığından ilgililerin tümünün taraf olarak gösterilmemiş olması ihalenin feshi talebinin reddini gerektirmez. Mahkemece taraf gösterilmeyen ilgililerin yargılamaya katılmaları sağlanarak kendilerine görüşlerini bildirme imkanı verilmelidir.” Yargıtay 12. Hukuk Dairesi (16.10.2014 tarihli kararı)

Dava Şartları nelerdir?

İhaleye Hazırlık Aşamasındaki Usulsüzlükler

 1. Satış ilanının hiç tebliğ edilmemesi, usulsüz tebliğ edilmesi ya da vekil varken asile tebliğ edilmesi
 2. Taşınmaz satışlarında satış ilanı ile satış tarihi arasında 1 aydan daha az süre bulunması
 3. Satışa esas alınan kıymet takdirinin üzerinden 2 yıldan fazla süre geçmesi
 4. Kıymet takdirine yönelik itirazın incelenmeden reddedilmesi
 5. Süresinde satış istenmemesi sebebiyle haczin düşmüş olması ya da takibin düşmesi

İhalenin Yapıldığı Zaman Ortaya Çıkan Usulsüzlükler

 1. İhalenin ilanda belirtilen takvime ve yasal şekline uyulmadan yapılması
 2. İhalenin ilanda belirtilen yerden başka yerde yapılması
 3. Satış bedelinin muhammen bedelin %50’si ile paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını karşılamaması, mevcut ise rüçhanlı alacağın üzerinde olmaması
 4. İhalede tellal bulunmaması
 5. İhalenin ilanda gösterilen başlangıç ve bitiş saatlerine uyulmadan yapılması

İhaleye Fesat Karıştırılması

İhaleye katılımın engellenmesi, malın gerçek değerine satılmasını, ihalenin sağlıklı ve normal şartlarda yapılmasını engelleyici dürüstlük kuralları ile bağdaşmayan her türlü davranışlarda bulunulması fesat oluşturur.

Alıcının Taşınmazın Önemli Nitelikleri Hakkında Hataya Düşürülmüş Olması

Satılan malın ilanda ve şartnamede gösterilen özellikleri taşımaması ve bu şekilde alıcının yanıltılması alıcı tarafından ihalenin feshi nedeni olarak ileri sürülebilir. Örn: İhalesi yapılan arsa nitelikli taşınmazın büyüklüğünün satış ilanında gerçek büyüklüğünden daha fazla gösterilmiş olması (gerçekte 900 m2 iken satış ilanında 1100 m2 olarak gösterilmesi), İhalesi yapılan otomobil nitelikli taşıtın kilometresinin satış ilanında gerçekten daha düşük gösterilmesi (gerçekte 150.000 km’de olan aracın satış ilanında 70.000 km’de gösterilmesi)

Davanın Sonuçları Nelerdir?

Mahkeme ihalenin feshine karar verir ve bu karar kesinleşirse, bununla alıcının ihale ile iktisap etmiş olduğu mülkiyet hakkı son bulur. Bu durumda alıcının ödemiş olduğu ihale bedeli nemalarıyla birlikte alıcıya ödenir. İhalenin feshi kararının kesinleşmesinden sonra, ihaleye konu mal talep üzerine icra dairesi tarafından tekrardan satışa çıkartılır.

Mahkeme ihalenin feshi talebini reddederse haksız talepte bulunanı ihale bedelinin %10’u oranında adli para cezasına mahkum eder. Şayet ihalenin yapıldığı takip konut finansmanından kaynaklanıyorsa bu oran %20’ye yükseltilir (esasa girilmeden reddedilmesi durumunda para cezasına hükmedilmez). Red kararı kesinleştikten sonra ihale bedeli alacaklılara ödenir ve taşınmazın alıcı adına tescili için tapu idaresine yazı yazılır. Bu işlemlerin yapılabilmesi için kararın kesinleşmesi zorunludur. İhale kesinleşinceye kadar taşınmazın ne şekilde muhafaza ve idare edileceği icra dairesi tarafından kararlaştırılır.

İhalenin feshi davası ile ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak, ilgilisi bulunduğunuz bir ihalenin feshi davası mevcut ise profesyonel hukuki yardım almalısınız.

Av.Mehmet CANSIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

nv-author-image

Mehmet CANSIZ

1972 yılında Ödemiş'te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimimi Ödemiş'te tamamladı.1995 Yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini başarıyla tamamladıktan sonra 10 yıl özel bir şirkette üst düzey yöneticilik ve hukuki danışmanlık görevlerinde bulundu. 2007 Yılında serbest avukatlık yapmaya başladı. 2011 Yılından beri kurcusu olduğu"CANSIZ HUKUK BÜROSU"nda avukatlık hizmeti vermektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.