Haksız Yere Hapis Cezası Aldıysanız Çaresiz Değilsiniz!……..

Paylaşımı Yapan Av.Mehmet CANSIZ on

Türk Ceza Hukuk Sisteminde kesinleşmiş ve infaz aşamasına gelmiş ve hatta infazına başlanmış cezalar hakkında “cezanın ortadan kaldırılması ve infazının tedbiren durdurulması” için kararı veren Mahkemeye başvurarak YARGILAMANIN YENİLENMESİ talebinde bulunabilirsiniz.

Bu yol hiç de kolay bir yol değildir ve verilen cezanın ortadan kaldırılmasını sağlayacak güçlü bir hukuki dayanağınızın olması ve bunu delillendirmeniz gerekir.

Bir Müvekkilim ile ilgili olarak yaptığımız YARGILANMANIN YENİLENMESİ TALEBİMİZİN KABULÜ VE CEZANIN İNFAZININ DURDURULMASI İLE İLGİLİ 24.05.2019 TARİHİNDE ALDIĞIMIZ KARARI emsal olması açısından, müvekkil ve mahkeme bilgileri gizleyerek aşağıda paylaşıyorum.

05.11.2019 Tarihinde YARGILAMANIN YENİLENMESİ TALEBİMİZ KABUL EDİLEREK MÜVEKKİL HAKKINDA ETKİN PİŞMANLIK SEBEBİYLE TCK 168/1. MADDESİNİN UYGULANARAK MÜVEKKİLE VERİLEN CEZADAN 1/2 YERİNE 2/3 İNDİRİM YAPILMASINA KARAR VERİLDİ VE VERİLEN SONUÇ CEZA ERTELENDİ.

Haklıysanız ama hukuken haklıysanız, Mutlaka sonuç alırsınız.

Av.Mehmet CANSIZ

T.C.
…..
20. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
EK KARAR
DOSYA NO : 2018/…… Esas
KARAR NO : 2018/….

HAKİM : ….

KATİP : ….

MÜŞTEKİ :….

SANIK : ….

VEKİLİ : MEHMET CANSIZ, .

SUÇ : Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık

SUÇ TARİHİ : 20/04/2018

ASIL KARAR TARİHİ : 04/12/2018

EK KARAR TARİHİ : 24/05/2019

 Hükümlü….. müdafi Av. Mehmet Cansız tarafından mahkememize gönderilen 16/04/2019 havale tarihli dilekçesi ile yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunduğu anlaşılmakla:

Dosya ve dilekçe incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

Mahkememizin 04/12/2018 tarih ve …. esas ve ….. karar sayılı ilamı ile sanık Sibel Kazan hakkında ; Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık Suçundan 5237 Sayıl TCK.nun 142/2.h Maddesi, TCK.nun 43/1, 168/2, 62, Maddesi uyarınca 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, TCK.nun 53/1-2 maddeleri uyarınca mahrumiyetine sanığın yokluğunda karar verildiği, Sanık……’ a T.K nun 21. Maddesine göre tebligatın 14/01/2019 tarihinde tebliğ yapıldığı, sanık ve müdafii tarafından istinaf başvurusunda bulunulduğu, ancak istinaf başvurusunun süre yönünden CMK’ nun 296. Maddesince 30/01/2019 tarihli ek karar ile reddine karar verildiği, sanık müdafi tarafından ek kararın istinaf edilmesi üzerine dosyanın …. Bölge Adliye Mahkemesine gönderildiği, ….. Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesinin …. tarih …. esas …….. karar sayılı ilamı ile sanık hakkında verilen 30/01/2019 tarihli ek kararda usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığından sanığın CMK’ nun 279/1 maddesinin öngördüğü 7 günlük süreyi geçirerek başvuruyu kanunun aradığı süreden sonra yaptığı anlaşılmakla istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği anlaşılmıştır. 

Sanık……. müdafi 16/04/2019 tarihli dilekçesi ile; müvekkilinin çaldığı malların tamamını soruşturma aşamasında iade ettiğini, iade edilen malların 3 tanesinin 21/04/2018, 1 tanesinin 22/04/2018 tarihinde müştekiye teslim edildiğini, olayla ilgili iddianamenin ise 29/05/2018 tarihinde düzenlendiğini, yani mağdurun zararının tamamının 22/04/2018 tarihinde giderildiğini, bu nedenle müvekkil hakkında TCK’ nun 168/1 maddesinin uygulanmasını, kesinleşen kararın infaz edilmesi halinde müvekkilinin mağdur olacağı dikkate alınarak infazın durdurulmasını, yargılamanın yenilenmesi sebeplerinin kabul edilerek yeniden yargılama yapılmasını, TCK’ nun 168/1 maddesi uygulanması gerektiğinin kabulü ile müvekkilinin sonuç cezasının 1 yıl 8 ay 25 güne indirilmesine ve cezanın CMK’ nun 231/5 maddesi şartları oluştuğu dikkate alınarak HAGB kararı verilmesini talep etmiştir.
Müşteki …….. 17/05/2019 tarihinde Ceza Mahkemeleri Ön Bürosu Aracılığıyla mahkememize gönderdiği dilekçesinde; 20/04/2018 ve 21/04/2018 tarihindeki hırsızlık olayı ile ilgili olarak….’ ın çaldığı ürünlerin tamamını 21/04/2018 ve 22/04/2018 tarihinde eksiksiz olarak teslim aldığını, bu olayla ilgili olarak zararın tamamen 22/04/2018 tarihinde giderildiğini, bu nedenle sanıktan şikayetçi olmadığını ve davaya katılmadığını, 21/04/2018 tarihinde……. Polis Merkezi Amirliğinde verdiği ifadede sanığın çaldığı ürünlerin 3 tanesini sanıktan aldığını bildirdiğini, sanığın o gün otelde olduğu gerekçesiyle teslim edemediği ve ertesi gün teslim edeceğini söylediği 1 ürünü de 22/04/2018 tarihinde sanıktan teslim aldığını, bu şekilde zararının tamamının 22/04/2018 tarihinde sanık tarafından tamamen giderildiğini beyan eder dilekçe sunduğu anlaşılmış, yargılama aşamasında müştekinin adresinin tesbit edilememiş olması nedeniyle soruşturma aşamasında vermiş olduğu ifadesi okunarak CMK’ nun 235. Maddesi uyarınca müşteki olarak dinlenmesinden vazgeçilmesine karar verildiği görülmüştür.
Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 11/03/2014 tarihli ve 2012/3-909 esas, 2014/121 sayılı kararında ” Delil ve olayların, yargılanmanın yenilenmesi nedeni olarak kabul edilebilmesi için “yeni” olması gerekmektedir. Hükmü veren mahkemeye bildirilmemesi nedeniyle hükümde dikkate alınmamış her olay ve delil hükümlü tarafından bilinip bilinmemesi önemli olmaksızın “yeni” olarak nitelendirilmektedir. Olay yada delilin yeniliği, olayın kesin hükümden sonra meydana gelmiş olmasından değil, kesinleşmiş olan hükmün verilmesi sırasında değerlendirilip değerlendirilmediği ile bağlantılıdır. Kesin hükümden önce meydana gelen ancak mahkemenin bilgisine sunulmayan yada mahkeme tarafından değerlendirilmeyen deliller ve olaylar da “yeni” sayılmalıdır. Bu doğrultuda hükmü veren mahkemeye bildirilmediğinden yargılama yapılırken değerlendirilemeyen her türlü olgu ve delilde ” yeni” sayılmaktadır.” şeklinde açıklamalar nazara alındığında, Hükümlü …… müdafinin 16/04/2019 tarihli yargılamanın yenilenmesi talebi, müştekinin mahkememize hitaben 17/05/2019 tarihinde göndermiş olduğu dilekçesi ile zararının tamamen giderildiğini belirtir dilekçesi ve tüm dosya kapsamı gözetilerek hükümlünün yargılanmanın yenilenmesi istemi kabule değer görülerek herhangi bir mağduriyete sebep olunmaması açısından infazın durdurulmasına karar vermek gerekmiştir.
HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1-Hükümlü …. Kazan müdafinin yargılamanın yenilenmesi isteminin kabule değer görüldüğünden talebinin bu aşamada KABULÜNE,
2- Hükümlü….. hakkındaki İNFAZIN DURDURULMASINA ve İNFAZ EVRAKLARININ GERİ İSTENİLMESİNE,
3- Kararın bir örneğinin hükümlü müdafine tebliğine,
4- Kararın görüldü için Cumhuriyet Başsavcılığına tevdiine,
5-Ek karar görüldüden geldikten sonra dosyanın esasa kaydı ile işlemlerin esas üzerinden yürütülmesine,

Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda, kararın tebliğinden itibaren yasal süre olan 7 gün içerisinde mahkememiz kalemine veya hükümlü olarak bulunduğu Cezaevi Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurmak veya sözlü beyanının tutanağa geçirilmesi suretiyle …..nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yasa yolu açık olmak üzere karar verildi. 24/05/2019

Katip ……
E-imzalı

Hakim …..
E-imzalı

YARGILAMANIN YENİLENMESİ TALEBİMİZİN KABULÜ İLE ESKİ KARARIN ORTADAN KALDIRILMASI KARARI

T.C.
ANTALYA
20. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DURUŞMA TUTANAĞI
DOSYA NO : 2019/……. Esas
DURUŞMA TARİHİ : 05/11/2019
CELSE NO : 3.

HAKİM :………………

KATİP : …………….

Belirli gün ve saatte 3. celse açıldı. Sanık …..X……. vekili Av. Mehmet CANSIZ geldi. Başka gelen yok. Açık yargılamaya devam olundu.
Sanığın uyap dava sorgulamasının ve güncel sabıka kaydının dosya içerisine alındığı görüldü.
Sanık müdafiden Soruldu: Bu ilam sanığın adli sicil kaydına görünen mahkumiyete ilişkin ilam mahkemenizden verilen ve yargılamanın yenilenmesi talebine konu olan dosyadır, diğer mahkeme kararları 2012 ve 2013 yıllarına ait hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararlardır, biz aşamalardaki beyanlarımızı ve dilekçe içeriklerini tekrar ediyoruz, müvekkil hakkında TCK’nun 168/1 maddesinin uygulanmasını ve hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesini talep ediyoruz dedi.
Sanık müdafinden esas hakkındaki son savunması soruldu : Önceki savunmalarımı tekrar ederiz dedi.
Sanığın esas hakkındaki savunması ve son sözü yerine geçmek üzere önceki beyanları okundu.
Dosyada incelenecek başka bir husus kalmadığından açık yargılamaya ve duruşmaya son verildi.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Gerekçesi ayrıntılı kararda açıklanmak üzere ;

Sanık hakkındaki yargılamanın yenilenmesi talebinin kabulü ile; Mahkememizin 04/12/2018 tarih 2018/…. Esas 2018/…..Karar sayılı kararının İPTALİNE ve ORTADAN KALDIRILMASINA,
1-Sanığın üzerine atılı bulunan Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçunu işlediği kanaatine varıldığından eylemine uyan 5237 sayılı TCK.’nın 142/2.h madde ve fıkrası gereğince suçun işleniş biçimi,suçun işlendiği yer ve zaman, suçtan meydana gelen tehlike göz önüne alınarak takdiren 5 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Sanığın bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçu birden fazla işlamesi nedeniyle cezasından 5237 Sayılı TCK nun 43/1 maddesi uyarınca 1/4 oranında artırılarak sanığın 6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Sanığın olay sonrasında suça konu çalınan eşyaları iade ettiği anlaşıldığından 5237 sayılı TCK nun 168/1 maddesi gereğince sanığa verilen cezadan takdiren 2/3 oranında indirim yapılarak 2 YIL 1 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Sanık hakkında hükmolunan cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkisi nedenleri ile hükmolunan cezanın 5237 sayılı TCK’nın 62/1. maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirilerek NETİCETEN 1 YIL 8 AY 25 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Sanığın cezasından başkaca arttırım ve indirim maddesinin uygulanmasına yer olmadığına,
Sanık hakkında önceden hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olması nazara alınarak 6545 sayılı yasa ile değişik CMK 231/8 maddesi gereğince hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA YER OLMADIĞINA,
Sanığın kasıtlı suçtan 3 ay’ı aşkın mahkumiyetinin bulunmaması ve sanığın yargılama sürecinde gözlemlenen kişiliği nazara alınarak cezasının ertelenmesi halinde bir daha suç işlemekten çekineceğine dair mahkememizde olumlu kanaat hasıl olduğundan Türk Ceza Kanununun 51/1. maddesi gereği SANIĞIN CEZASININ ERTELENMESİNE,
Türk Ceza Kanununun 51/3. maddesi gereği sanık hakkında takdiren 2 YIL DENETİM SÜRESİ TAYİNİNE,
Türk Ceza Kanununun 51/6. maddesi gereği sanığın kişiliği ve sosyal durumu nazara alınarak herhangi bir yükümlülük belirlenmesine veya rehber uzman görevlendirilmesine takdiren yer olmadığına,
Denetim süresinin iyi halli geçirilmesi halinde cezanın infaz edilmiş sayılacağının, aksi takdirde kasıtlı bir suç işlediği takdirde ertelenen cezanın kısmen veya tamamen infaz kurumunda çektirilmesine karar verileceğinin sanığa ihtarına (ihtar edilemedi)
Sanığın, 5237 sayılı TCK’nun 53/1.maddesi uyarınca 5237 SY. TCK 53/ 1- a,b,c,d, bentlerindeki hakları, mahkum oldukları hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar kullanmaktan yoksun bırakılmasına, ancak sanığın TCK.nun 53/3 maddesi uyarınca aynı maddenin c bendinde düzenlenen yasaklılıktan kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkilerini kullanmak açısından yoksun bırakılmasına kanunen yer olmadığına, sanığın aynı maddenin e bendindeki hakkı kullanmaktan yoksun bırakılmasına takdiren yer olmadığına ,
2-Karar kesinleştiğinde, İzmir 1. Fikrî ve Sınaî Haklar Ceza Mahkemesinin 19/06/2013 tarih 2012/763 E.2013/360 K. sayılı kararı ile ilgili olarak sanığın denetim süresinde suç işlediğinin gereğinin takdiri amacıyla mahkemesine BİLDİRİMDE BULUNULMASINA,
3-Sanığın sarfına neden olduğu 4 adet tebligat gideri 64,80 TL, 1 adet e-tebligat gideri 4,50 TL, posta gideri 5,80 TL olmak üzere toplam 75,10 TL’sı olan yargılama giderinin CMK’nın 325. Maddesi uyarınca sanıktan tahsili ile hazineye gelir kaydına,
Dair, sanık müdafinin YÜZÜNE karşı, mağdur ve sanığın YOKLUKLARINDA yapılan açık yargılama sonunda kararın yüze karşı verilen ilgililer yönünden TEFHİM tarihinden itibaren, yokluğunda karar verilen ilgiler yönünden TEBLİĞ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize yada en yakın mahkemeye sunulacak bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Antalya Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkca okunup usulen anlatıldı. 05/11/2019

Katip xxxxxx
e-imzalıdır

Hakim xxxxxx
e-imzalıdır

Yazıya puan vermek ister misiniz?
[Total: 0 Average: 0]

Av.Mehmet CANSIZ

1972 yılında Ödemiş'te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimimi Ödemiş'te tamamladı.1995 Yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini başarıyla tamamladıktan sonra 10 yıl özel bir şirkette üst düzey yöneticilik ve hukuki danışmanlık görevlerinde bulundu. 2007 Yılında serbest avukatlık yapmaya başladı. 2011 Yılından beri kurcusu olduğu"CANSIZ HUKUK BÜROSU"nda avukatlık hizmeti vermektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

1 Yorum Yap

Av.Mehmet CANSIZ · 06/11/2019 at 17:00

Görevimi layıkıyla yapmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyorum.

Bu yazımıza yorum yapmak ister misiniz?

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogcu bunu beğendi: