Borçlunun “Emekli Maaşının Haczine Muvafakat Etmesi” Geçerli Midir?

09T.C. YARGITAY

12.Hukuk Dairesi
Esas: 2016/19858
Karar: 2017/11840
Karar Tarihi: 03.10.2017

ŞİKAYET DAVASI – BORÇLUNUN EMEKLİ MAAŞINDAN KESİNTİ YAPILMASINA DAİR MUVAFAKATİNİN ŞİKAYETÇİ YÖNÜNDEN İCRA TAKİBİ KESİNLEŞTİKTEN SONRA VERİLDİĞİ – MUVAFAKATİN KANUNA UYGUN OLDUĞU – ŞİKAYETİN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Borçluya örnek 7 ödeme emri tebliğ edildikten sonra, borçlunun emekli maaşından her ay bin TL kesilmesine dair hacze muvafakat verdiği, muvafakatten sonra borçlunun emekli maaşının aylık bin TL’sine haciz konulduğu anlaşılmıştır. Bu durumda muvafakatin, şikayetçi yönünden icra takibi kesinleştikten sonra verildiği, dolayısıyla kanuna uygun olduğu anlaşılmaktadır. O halde mahkemece, şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

(2004 S. K. m. 83, 83/A) (5510 S. K. m. 88, 93)

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Borçlunun icra mahkemesine başvurusunda;

  • takip kesinleşmeden emekli maaşından aylık 1.000,00 TL kesilmesine muvafakat ettiğini,
  • maaşının 1.200,00 TL olması nedeniyle neredeyse tamamının borca kesildiğini belirterek İİK’nun 83. maddesi gereğince emekli maaşı üzerindeki haczin tamamının veya 1/4’ü aşan kısmının kaldırılmasını talep ettiği, mahkemece, şikayetin kabulü ile borçlunun maaşının 1/4’ü dışındaki kısmına konulan haczin kaldırılmasına karar verildiği anlaşılmıştır.

17.04.2008 tarih ve 5754 sayılı Yasa’nın 56. maddesi ile değişik 5510 sayılı Yasa’nın 93. maddesinde; “Bu kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler 88. maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez.” hükmü yer almaktadır.

28.2.2009 tarihinde yürürlüğe giren 5838 Sayılı Kanun’un 32.maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu’nun 93/1. maddesinde yapılan değişiklik sonucu; “Bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödemelerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde icra müdürü tarafından reddedilir hükmü getirilmiştir. Buna göre, muvafakatin geçerli olması için, borçlu hakkındaki icra takibinin kesinleşmiş olması yeterlidir. Bu düzenleme usule değil esasa ilişkin olup, İİK. nun 83/a maddesi karşısında özel hüküm sayılır ve öncelikle uygulanır.

Somut olayda, borçluya 10.02.2015 tarihinde örnek 7 ödeme emri tebliğ edildikten sonra, borçlunun, 20.02.2015 tarihinde emekli maaşından her ay 1.000,00 TL kesilmesine dair hacze muvafakat verdiği, muvafakatten sonra 26.02.2015 tarihinde borçlunun emekli maaşının aylık 1.000,00 TL’sine haciz konulduğu anlaşılmıştır. Bu durumda muvafakatin, şikayetçi yönünden icra takibi kesinleştikten sonra verildiği, dolayısıyla 5838 sayılı Kanun’un 32. maddesi ile değişik 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu’nun 93/1. maddesine uygun olduğu anlaşılmaktadır.

O halde mahkemece, şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

Sonuç: Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 03/10/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

nv-author-image

Mehmet CANSIZ

1972 yılında Ödemiş'te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimimi Ödemiş'te tamamladı.1995 Yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini başarıyla tamamladıktan sonra 10 yıl özel bir şirkette üst düzey yöneticilik ve hukuki danışmanlık görevlerinde bulundu. 2007 Yılında serbest avukatlık yapmaya başladı. 2011 Yılından beri kurcusu olduğu"CANSIZ HUKUK BÜROSU"nda avukatlık hizmeti vermektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.