İşçilik Alacaklarında Hakkaniyet İndirimi Belirleme Esasları Nelerdir?

İş-Hukuku

YARGITAY
22. Hukuk Dairesi
Esas Yıl/No: 2019/6268
Karar Yıl/No: 2019/17244
Karar tarihi: 25.09.2019
İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI – HESAPLAMAYA ESAS ALINAN DÖNEM VE ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRET ALACAĞI MİKTARI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMADAN HAKKIN ÖZÜNÜ ZEDELER MAHİYETTE OLMAK ÜZERE YÜZDE ELLİ GİBİ YÜKSEK NİSPETTE İNDİRİME GİDİLMESİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Somut olayda; hesaplanan ulusal bayram ve genel tatil ücret alacağından davacının çalışma şekli, işin düzenlenmesi, hesaplamaya esas alınan dönem ve ulusal bayram ve genel tatil ücret alacağı miktarı gibi hususlar göz önünde bulundurulmadan hakkın özünü zedeler mahiyette olmak üzere %50 gibi yüksek nispette indirime gidilmesi de isabetsiz olup, dosya kapsamına uygun makul bir oranda indirim yapılması için kararın bozulması gerekmiştir.

(6100 S. K. m. 371)

Dava: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraflar vekillerince istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, müvekkilinin davalı işyerinde 21.03.2010 tarihinden 27.09.2011 tarihine kadar çalıştığını, ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle haklı nedene dayalı olarak iş sözleşmesini sona erdirdiğini, işyerinde hafta sonları dahil yaz aylarında 08.30-21.00 kış aylarında ise 08.30-19.00 saatleri arasında çalıştığını, dini ve milli bayramlarda da aynı şekilde çalışmaya devam ettiğini, yıllık izinlerinin kullandırılmadığını ileri sürerek kıdem tazminatı ile bir kısım işçilik alacaklarının hüküm altına alınmasını talep etmiştir.

Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, davacının fazla çalışma yapmadığını, hafta tatilinde çalışmadığını, resmi ve dini bayramlarda çalıştığı yönündeki iddialarının gerçek dışı olduğunu, feshin haklı nedene dayanmadığın ileri sürerek, davanın reddini talep etmiştir.

Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanılan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Temyiz:

Karar süresi içerisinde taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

Gerekçe:

1-Dosyadaki yazılara, belgelere ve tüm dosya kapsamına göre; davalının tüm; davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Fazla çalışmaların, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının uzun bir süre için hesaplanması ve miktarın yüksek çıkması halinde Yargıtay’ca son yıllarda hakkaniyet indirimi yapılması gerektiği istikrarlı uygulama halini almıştır. ANCAK ÇALIŞMANIN TANIK ANLATIMLARI YERİNE YAZILI BELGELERE VE İŞVEREN KAYITLARINA DAYANMASI DURUMUNDA BÖYLE BİR İNDİRİME GİDİLMEMEKTEDİR. Yapılacak indirim, işçinin çalışma şekline ve işin düzenlenmesine ve hesaplanan fazla çalışma miktarına göre takdir edilmelidir. Hakkın özünü ortadan kaldıracak oranda bir indirime gidilmemelidir.

Somut olayda; hesaplanan ulusal bayram ve genel tatil ücret alacağından davacının çalışma şekli, işin düzenlenmesi, hesaplamaya esas alınan dönem ve ulusal bayram ve genel tatil ücret alacağı miktarı gibi hususlar göz önünde bulundurulmadan hakkın özünü zedeler mahiyette olmak üzere %50 gibi yüksek nispette indirime gidilmesi de isabetsiz olup, dosya kapsamına uygun makul bir oranda indirim yapılması için kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgililere iadesine, 25.09.2019 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

nv-author-image

Mehmet CANSIZ

1972 yılında Ödemiş'te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimimi Ödemiş'te tamamladı.1995 Yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini başarıyla tamamladıktan sonra 10 yıl özel bir şirkette üst düzey yöneticilik ve hukuki danışmanlık görevlerinde bulundu. 2007 Yılında serbest avukatlık yapmaya başladı. 2011 Yılından beri kurcusu olduğu"CANSIZ HUKUK BÜROSU"nda avukatlık hizmeti vermektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.