Elatmanın Önlenmesi Davasında Harca Esas Değer Neye Göre Belirlenir?

Taşınmaz-Hukuku

Elatmanın Önlenmesi Davasında Harca Esas Değer

T.C. YARGITAY 1. Hukuk Dairesi Esas No:2014/19842 Karar No: 2017/1043 Karar Tarihi: 06.03.2017

ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI – MAHKEMECE YARGILAMA SIRASINDA KEŞFEN BELİRLENEN DEĞER ÜZERİNDEN HARÇ TAMAMLATILMADAN YARGILAMAYA DEVAM EDİLDİĞİ – DAVA DİLEKÇESİNDE HARÇLANDIRILAN BEDELİN DAVA DEĞERİ OLDUĞUNUN GÖZETİLMESİ GEREĞİ

ÖZET:

Mahkemece yargılama sırasında keşfen belirlenen değer üzerinden harç tamamlatılmadan yargılamaya devam edilerek, davanın reddine karar verilmiştir. Bu durumda harç ve vekalet ücretine esas alınması gereken dava değerinin dava dilekçesinde harçlandırılan bedel olduğunun gözetilmesi gerekir.

(4721 S. K. m. 683) (3194 S. K. m. 41)
Taraflar arasında görülen davada;
Dava, çaplı taşınmaza el atmanın önlenmesi isteğine ilişkindir.
Davacı, 150 ve 175 parsel sayılı taşınmazların kayden maliki olduğunu, 150 parsel sayılı taşınmazına komşu 149 sayılı parsel malikleri olan davalılar , 175 sayılı parseline ise komşu 169 parsel sayılı taşınmaz maliki davalı …’nin sınırları aşıp, taşınmazlarına ilave ederek kullanmak suretiyle müdahale ettiklerini ileri sürüp, elatmanın önlenmesi isteğinde bulunmuştur.
Davalılar, davanın reddini savunmuşlardır.

Mahkemece, orjinal krokinin uygulanmasında davalı parsellerin davacıya ait taşınmazlara tecavüzlerinin bulunmadığından bahisle, davanın reddine dair verilen karar, Dairece …Öyle ise, tersimat hatalarının düzeltilme işlemlerinde yasal olarak ve öncelikle idarenin (Kadastro Müdürlüğü) görevli ve yetkili olduğu ve idarece tersimat hatasının düzeltilmesine yönelik tasarrufun sonucu itibariyle eldeki davayı etkileyeceği kuşkusuzdur.

Hal böyle olunca, davalıya 3402 Sayılı Yasanın 41. maddesi gereğince idareye başvurarak hatanın düzeltilmesi için imkan tanınması, orada belirlenecek çap durumu gözetilmek suretiyle bir hüküm kurulması gerekirken, yanılgılı değerlendirmeyle yazılı olduğu üzere karar verilmesi doğru değildir…. gerekçesiyle bozulmuş olup, mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonucunda kesinleşen mahlkeme ilamı ile yapılan yüzölçümü düzeltme işlemleri neticesinde dava konusu taşınmazlara herhangi bir müdahalenin olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Karar, davacı vekili tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla; Tetkik Hakimi …nin raporu okundu, düşüncesi alındı.

Dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü.

Hükmüne uyulan Dairenin bozma ilamı gözetilmek suretiyle yazılı olduğu üzere karar verilmiş olmasında bir isabetsizlik yoktur. Buna değinen temyiz itirazları yerinde değildir, reddine. Davacının diğer temyiz itirazına gelince;

Konusu para olan veya para ile değerlendirilen davalarda davanın sonucuna göre taraflar adına hükmedilerek vekalet ücretinin nispi olarak hesaplanması gerektiği kuşkusuzdur.

Taşınmazlarla ilgili davalarda vekalet ücretine esas olan değer ya dava dilekçesinde gösterilen değer veya mahkemece keşifte belirlenen ve buna göre eksik harcı tamamlanan değerdir.

Yargıtayın yerleşik uygulamasına göre de, taşınmazın keşif sonucu belirlenen değeri üzerinden eksik harç tamamlanmamış ise, vekalet ücreti dava dilekçesinde gösterilen değer üzerinden takdir edilir.

Somut olayda; dava 14.000,00-TL dava değeri üzerinden harç yatırılmak suretiyle açılmış, mahkemece yargılama sırasında keşfen belirlenen değer üzerinden harç tamamlatılmadan yargılamaya devam edilerek, davanın reddine karar verilmiştir.

Bu durumda, harç ve vekalet ücretine esas alınması gereken dava değeri, dava dilekçesinde harçlandırılan 14.000,00-TL dir, bu bedel üzerinden vekalet ücretine hükmedilmesi gerekir.

Ne var ki, mahkemece keşfen belirlenen ancak harçlandırılmayan 20.150,00-TL değer üzerinden avukatlık ücretine hükmedilmesi doğru değilse de, bu husus yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, hükmün 5 numaralı bendindeki “4.733,00-TL vekalet ücretinin” ibaresinin hüküm metninden çıkartılmasına, yerine “1.680,00-TL vekalet ücretinin” ibaresinin yazılmasına Davacının bu yöne ilişkin temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK’nin geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK’nun 438/7. maddesi uyarınca hükmün bu şekliyle düzeltilerek ONANMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 06.03.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

nv-author-image

Mehmet CANSIZ

1972 yılında Ödemiş'te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimimi Ödemiş'te tamamladı.1995 Yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini başarıyla tamamladıktan sonra 10 yıl özel bir şirkette üst düzey yöneticilik ve hukuki danışmanlık görevlerinde bulundu. 2007 Yılında serbest avukatlık yapmaya başladı. 2011 Yılından beri kurcusu olduğu"CANSIZ HUKUK BÜROSU"nda avukatlık hizmeti vermektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.