Evlilik Protokolü-Evlilik Sözleşmesi-Yaparken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

EVLİLİK PROTOKOLÜNE DAİR ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR;

UYARI

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 203.maddesinde eşlerin yasal olarak Mal rejimi sözleşmesini evlenmeden önce veya sonra yapabilecekleri; istedikleri mal rejimini ancak kanunda yazılı sınırlar içinde seçebilecekleri kaldırabilecekleri veya değiştirebilecekleri düzenlenmiş olup; Yargıtay’ın yerleşmiş düşüncesine göre “ister nikahtan önce ister nikahtan sonra olsun boşanmayı sağlayıcı yahut kolaylaştırıcı her çeşit sözleşme geçersiz olur.”

*** Evlenmeyle eşler arasında evlilik birliği kurulmuş olur. Eşler, bu birliğin mutluluğunu elbirliğiyle sağlamak ve çocukların bakımına, eğitim ve gözetimine beraberce özen göstermekle yükümlüdürler. Eşler birlikte yaşamak, birbirine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadırlar (4721 S. K. m. 185).

*** Eşler oturacakları konutu birlikte seçerler. Birliği eşler beraberce yönetirler. Eşler birliğin giderlerine güçleri oranında emek ve malvarlıkları ile katılırlar (4721 S. K. m. 186).

*** Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır; ancak evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir. Daha önce iki soyadı kullanan kadın, bu haktan sadece bir soyadı için yararlanabilir (4721 S. K. m. 187).

*** Eşlerden her biri, ortak yaşamın devamı süresince ailenin sürekli ihtiyaçları için evlilik birliğini temsil eder.

Ailenin diğer ihtiyaçları için eşlerden biri, birliği ancak aşağıdaki hallerde temsil edebilir:

1. Diğer eş veya haklı sebeplerle hakim tarafından yetkili kılınmışsa,

2. Birliğin yararı bakımından gecikmede sakınca bulunur ve diğer eşin hastalığı, başka bir yerde olması veya benzeri sebeplerle rızası alınamazsa (4721 S. K. m. 188).

*** Birliği temsil yetkisinin kullanıldığı hallerde, eşler üçüncü kişilere karşı müteselsilen sorumlu olurlar.

Eşlerden her biri, birliği temsil yetkisi bulunmaksızın yaptığı işlemlerden kişisel olarak sorumludur. Ancak, temsil yetkisinin üçüncü kişilerce anlaşılamayacak şekilde aşılması halinde eşler müteselsilen sorumludurlar (4721 S. K. m. 189).

*** Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz (4721 S. K. m. 194).

*** Edinilmiş mal, her eşin bu mal rejiminin devamı süresince karşılığını vererek elde ettiği malvarlığı değerleridir.

Bir eşin edinilmiş malları özellikle şunlardır:

1. Çalışmasının karşılığı olan edinimler,

2. Sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya personele yardım amacı ile kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler,

3. Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar,

4. Kişisel mallarının gelirleri,

5. Edinilmiş malların yerine geçen değerler (4721 S. K. m. 219).

*** Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle, bir mesleğin icrası veya işletmenin faaliyeti sebebiyle doğan edinilmiş mallara dahil olması gereken malvarlığı değerlerinin kişisel mal sayılacağını kabul edebilirler. Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle kişisel malların gelirlerinin edinilmiş mallara dahil olmayacağını da kararlaştırabilirler (4721 S. K. m. 221).

*** Aile halinde yaşayan birden çok kimsenin oluşturduğu topluluğun kanuna, sözleşmeye veya örfe göre belirlenen bir ev başkanı varsa, evi yönetme yetkisi ona ait olur (4721 S. K. m. 367).

*** BKNZ.
2.HD 2001/4653 E. 2001/6248 K.

EVLİLİK PROTOKOLÜ ÖRNEĞİ

TARAFLAR:

1-) (Ad, Soyad, Adres, T.C. Kimlik No)

2-) (Ad, Soyad, Adres, T.C. Kimlik No)

Yukarıda isimleri yazılı bulunan taraflar, …../…../…. Tarihinde evlenecek olup; iş bu protokolü evlilik akdi gerçekleşmeden önce hiçbir baskı altında kalmadan, kendi hür iradeleri ile imzalamışlardır. Taraflar imzalanan bu protokol doğrultusunda evlilik birliğini sürdürmeyi aşağıda isim ve imzaları bulunan şahitlerin de huzurunda taahhüt etmişlerdir.

PROTOKOL MADDELERİ:

1-) Yukarıda kimlik bilgileri yazılı olan biz, …../…../….. tarihinde gerçekleşecek evlilik akdinden evvel iş bu protokolü kendi isteğimizle imzaladığımızı ve evliliğimiz boyunca iş bu protokole kayıtsız şartsız uyacağımızı beyan ediyoruz.

2-) İş bu protokol neticesinde; evlilik akdi gerçekleştikten sonra taraflar …….. ili …..ilçesinde …… adresinde kain bulunan taşınmazı aile konutu olarak kullanacaklardır. Evlilik birliği devam ettiği sürece eşlerden biri diğer eşin rızası olmadan ortak konutla ilgili herhangi bir tasarrufta bulunamayacak, ortak konutuyla ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz. Ortak konuta ilişkin taraflar arasında çıkan her türlü anlaşmazlık 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri çerçevesinde çözümlenecektir.

3-) Evlilik akdinin kurulmasından önce “düğün alışverişi” adı altında yapılacak her türlü beyaz eşya, mobilya, mutfak eşyası ve düğüne ilişkin düğün salonu, gelinlik, düğün arabası kiralama; orkestra ve balayı dâhil her türlü masraf erkek tarafına aittir. Ancak nişan ve söz merasimine yönelik tüm organizasyon masrafları kız tarafının sorumluluğundadır. Eşlerden birinin sorumluluğunda olan bir iş yerine getirildikten sonra; ortaya çıkan pürüz ve aksaklıklardan (orkestrada meydana gelen teknik aksaklıklar, gelinlik bedeninin olmaması gibi….) o işi gerçekleştiren eş mesul değildir.

4-) İmzalanan protokol gereği evlendikten sonra en az 3 yıl boyunca taraflar müşterek çocuk sahibi olmayacaklardır.

5-) Müşterek çocuğun doğumu …….. Hastanesi’nde gerçekleşecek, doğum ve hamilelik süresince gerçekleşecek tüm masraflardan eşler eşit oranda sorumlu olacaklardır.

6-) Taraflar ortak çocuğun ismi de dâhil çocuğa ilişkin her türlü kararı birlikte verirler. Müşterek çocuğa yönelik verilecek kararlar çocuğun 18 yaşına gelmesiyle son bulacaktır.

7-) Evlilik akdi gerçekleştikten sonra evlilik yıldönümü ve doğum günleri başta olmak üzere taraflarca özel kabul edilen günleri hatırlamayan eş ……… TL para cezasını ortak hesap olan ……….. Bankası ………. Şubesi ………. Hesap no’lu şubeye …… gün içerisinde yatırmakla yükümlüdür.

😎 Tarafların evlenmeden önce edindiği her türlü gayrimenkul ve menkul emtia eşlerin bizatihi kendisine aittir. Diğer eş bu mallar ile ilgili evlilik birliğinden doğan herhangi bir hak talep edemeyecektir. Ancak evlilik birliği içerisinde edinilen her türlü mal ve alacaklar tarafların evlenecekleri tarih olan …../…../….. tarihinden itibaren 4721 sayılı Medeni Kanun’un 219 ve devamı maddelerinde düzenlenen “edinilmiş mallara katılma” rejimine tabii olacaktır.

9-) Evlilik birliği süresince dini bayramlarda ve resmi tatillerde ilk önce erkeğin ailesinin ziyaretine gidilecek daha sonra kadının ailesi ziyaret edilecektir. İş bu protokol gereği, Müşterek çocuğun yaz tatillerinde ve okulların tatil olduğu zamanlarda ailesi dışında akrabalarını ziyarete gitme ve onların yanında yatılı konaklama hakkı mahfuzdur.

10-) Evlilik birliği süresince eşlerden birinin diğerini aldatması durumunda diğer eşin müşterek konutu terketme ve evlilik birliğini sona erdirme hakkı saklıdır. Ayrıca aldatan eş açılacak boşanma davası neticesinde talep edilen tazminat ve nafaka miktarlarını kayıtsız şartsız kabul edecektir.

11-) Evlilik birliği eşlerden birinin kusuru sebebiyle sona erdiği takdirde, düğünde takılan ziynetlerin tamamı kadında kalacaktır ve erkek tarafı hiçbir istemde bulunamayacaktır.

12-) İş bu protokol gereği, eşler boşanmadan sonra kendi ailesinin soyadını kullanacaktır ancak kadın dilerse evlilik birliği içinde kocasının soyadından önce kendi aile soyadını da kullanabilir.

12-) İşbu protokol, … olmak üzere, … adresinde ve …/…/… tarihinde düzenlenerek, aşağıda isimleri bulunan şahitler huzurunda taraflarca imza altına alınmıştır.

TARAF TARAF
Adı – Soyadı Adı – Soyadı

ŞAHİT Adı – Soyadı ŞAHİT Adı – Soyadı
İMZA İMZA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

nv-author-image

Mehmet CANSIZ

1972 yılında Ödemiş'te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimimi Ödemiş'te tamamladı.1995 Yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini başarıyla tamamladıktan sonra 10 yıl özel bir şirkette üst düzey yöneticilik ve hukuki danışmanlık görevlerinde bulundu. 2007 Yılında serbest avukatlık yapmaya başladı. 2011 Yılından beri kurcusu olduğu"CANSIZ HUKUK BÜROSU"nda avukatlık hizmeti vermektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.