Kasten Yaralama Suçu-Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi – İlk Haksız Hareketin Kimden Geldiği Tespit Edilemezse…

T.C. YARGITAY

3.Ceza Dairesi
Esas: 2017/18001
Karar: 2018/14613
Karar Tarihi: 8.10.2018

KASTEN YARALAMA SUÇU – İLK HAKSIZ HAREKETİN KİMDEN GELDİĞİNİN TESPİTİNE ÇALIŞILMASI – ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR İLKESİ – İLK HAKSIZ HAREKETİN KİMDEN GELDİ TESPİT EDİLEMEZSE SANIK LEHİNE HAKSIZ TAHRİK HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI GEREĞİ

ÖZET: Olayın çıkış sebebi ve gelişimi üzerinde durularak ilk haksız hareketin kimden geldiğinin tespitine çalışılması; bunun mümkün olmaması halinde şüpheli kalan bu halin sanık lehine asgari oranda haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını gerektirdiğinin gözetilmesi gerekir.

(5237 S. K. m. 3, 29, 86, 87) (YCGK. 22.10.2002 T. 2002/4-238 E. 2002/367 K.)

Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle evrak okunarak;

Gereği görüşülüp düşünüldü:

1) Sanıklar …, … ve … hakkında kurulan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararlara yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;

5271 sayılı CMK’nin 231/12. maddesi gereğince “Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz edilebilir.” hükmü gereğince kararın temyiz kabiliyeti olmadığından ve ancak itiraz yolu açık bulunduğundan itiraz merciince karar verilmek üzere dosyanın incelenmeksizin mahalline İADESİNE,

2) Sanık … hakkında, silahla basit kasten yaralama suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Hükmolunan adli para cezasının tür ve miktarı, 14/04/2011 tarihinde yürürlüğe giren 31/03/2011 tarih ve 6217 sayılı Kanun’un 26. maddesiyle 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanun’a eklenen geçici 2. madde uyarınca kesin nitelikte bulunduğundan, katılan sanık müdafiinin temyiz isteminin 5320 sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’un 317. maddesi uyarınca isteme uygun REDDİNE,

3) Sanıklar … ve … hakkında basit kasten yaralama suçundan kurulan beraat hükümlerine yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Yapılan yargılamaya, toplanan ve karar yerinde açıklanan delillere, mahkemenin kovuşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, gösterilen gerekçeye göre katılan sanık müdafiinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükümlerin isteme uygun ONANMASINA,

4) Sanık … hakkında basit kasten yaralama suçundan kurulan hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Katılan … müdafiinin temyiz itirazlarının suç vasfına yönelik olduğu anlaşılarak yapılan incelemede;

Yerinde görülmeyen diğer itirazların reddine, ancak;

a) Katılan …’ın yaralanması olayına iştirak eden suça sürüklenen çocuk …hakkında, Ankara Batı Çocuk Mahkemesinin 2014/172 Esas, 2016/523 Karar sayılı dosyasında yapılan kovuşturmada, katılan …’ın yaralanmasına ilişkin aldırılan 09.09.2014 tarihli Adli Tıp Kurumu raporunda, katılanda olay günü meydana gelen yaralanmanın yüzde sabit ize neden olduğunun belirtilmiş olması karşısında, sanık … …’un TCK’nin 86/1, 86/3.e, 87/1.c, 87/1.son maddeleri gereğince cezalandırılması gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde hüküm kurulması,

b) İlk haksız hareketin kimin tarafından yapıldığının belirlenememesi nedeniyle TCK’nin 29. maddesinde düzenlenen haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasında, TCK’nin 3. maddesi uyarınca orantılılık ilkesi dikkate alınarak (1/4) oranında indirim yapılması yerine (1/2) oranında indirim yapılmak suretiyle eksik ceza tayini,

c) Sanık …’ün mahkumiyetine karar verilmiş olması karşısında, kendisini vekil ile temsil ettiren katılan yararına karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 13/1. maddesi uyarınca maktu vekalet ücretine hükmolunması gerektiğinin gözetilmemesi,

Bozmayı gerektirmiş, katılan müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden 6723 sayılı Kanun’un 33. maddesi ile değişik 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca isteme aykırı BOZULMASINA, 08.10.2018 gününde oybirliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

nv-author-image

Mehmet CANSIZ

1972 yılında Ödemiş'te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimimi Ödemiş'te tamamladı.1995 Yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini başarıyla tamamladıktan sonra 10 yıl özel bir şirkette üst düzey yöneticilik ve hukuki danışmanlık görevlerinde bulundu. 2007 Yılında serbest avukatlık yapmaya başladı. 2011 Yılından beri kurcusu olduğu"CANSIZ HUKUK BÜROSU"nda avukatlık hizmeti vermektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.