Ortaklığın Giderilmesi Davası Kimler Davalı Olarak Gösterilir?

Ortaklığın Giderilmesi Davası

T.C. YARGITAY

14.Hukuk Dairesi
Esas: 2018/1954
Karar: 2018/7326
Karar Tarihi: 5.11.2018

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI – ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVALARININ PAYDAŞLARDAN BİRİ VEYA BİR KISMI TARAFINDAN DİĞERLERİNE KARŞI AÇILACAĞI – DAVADA BÜTÜN PAYDAŞLARIN YER ALMASININ ZORUNLU OLDUĞU – TARAF TEŞKİLİNİN SAĞLANMASI GEREĞİ

ÖZET: Paydaşlığın (ortaklığın) giderilmesi davaları, paylı mülkiyet veya elbirliği mülkiyetine konu taşınır veya taşınmaz mallarda paydaşlar (ortaklar) arasında mevcut birlikte mülkiyet ilişkisini sona erdirip ferdi mülkiyete geçmeyi sağlayan, iki taraflı, tarafları için benzer sonuçlar doğuran davalardır. Paydaşlığın giderilmesi davasını paydaşlardan biri veya birkaçı diğer paydaşlara karşı açar. Davada bütün paydaşların yer alması zorunludur. Paydaşlardan veya ortaklardan birinin ölümü halinde alınacak mirasçılık belgesine göre mirasçılarının davaya katılmaları sağlandıktan sonra işin esasının incelenmesi gerekir.

(AİHS. m. 6) (2709 S. K. m. 36) (4721 S. K. m. 642) (6100 S. K. m. 27, 50, 51) (7201 S. K. m. 10, 21) (Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik m. 16, 29, 79) (YHGK. 14.01.1976 T. 1974/4-477 E. 1976/12 K.)

Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 24.10.2014 gününde verilen dilekçe ile ortaklığın giderilmesi talebi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 08.07.2015 günlü hükmün Yargıtay’ca incelenmesi bir kısım davalılar vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

Dava, ortaklığın giderilmesi istemine ilişkindir.

Davacı vekili, … İli, … İlçesi, 126, 121, 61, 67, 97, 173, 528, 154, 201, 190, 178, 166, 228, 262, 245, 251, 726, 723, 405, 377, 311, 788, 807, 234 ve 774 parsel sayılı taşınmazlardaki ortaklığın satış suretiyle giderilmesini istemiştir.

Bir kısım davalılar vekili davanın reddini savunmuşlardır.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.

Hükmü, bir kısım davalılar vekili temyiz etmiştir.

Paydaşlığın (ortaklığın) giderilmesi davaları, paylı mülkiyet veya elbirliği mülkiyetine konu taşınır veya taşınmaz mallarda paydaşlar (ortaklar) arasında mevcut birlikte mülkiyet ilişkisini sona erdirip ferdi mülkiyete geçmeyi sağlayan, iki taraflı, tarafları için benzer sonuçlar doğuran davalardır.

Paydaşlığın giderilmesi davasını paydaşlardan biri veya birkaçı diğer paydaşlara karşı açar. HMK’nın 27. maddesi uyarınca davada bütün paydaşların yer alması zorunludur. Paydaşlardan veya ortaklardan birinin ölümü halinde alınacak mirasçılık belgesine göre mirasçılarının davaya katılmaları sağlandıktan sonra işin esasının incelenmesi gerekir.

Somut olaya gelince;

1- Dava konusu 311 parsel sayılı taşınmazın tapu kayıt maliklerinin dava dışı …, …, …, …, … ve … olduğu, taraflarla ilgisi bulunmayan bir taşınmazda ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verildiği,

2- Dava konusu 774 parsel sayılı taşınmaz yerine, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 744 parsel sayılı taşınmaza ilişkin tapu kaydının temin edilerek dava konusu olmayan 744 parsel sayılı taşınmazda ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verildiği,

3- Dava konusu 126, 61, 67, 97, 173, 528, 228, 262, 245, 251, 405, 377, 788 ve 807 parsel sayılı taşınmazların tapu kayıt maliki ölü …’ın dosyaya ibraz edilen … Sulh Hukuk Mahkemesinin 2014/743 Esas ve 2014/727 Karar sayılı mirasçılık belgesine göre mirasçısı olan …’ın, 154, 201, 190, 178, 726 ve 723 parsel sayılı taşınmazlarda tapu kayıt maliki …’ın, 121 parsel sayılı taşınmazda tapu kayıt malikleri … ve …’ın, 166 parsel sayılı taşınmazda tapu kayıt maliki …’ın davaya dahil edilmeden karar verildiği görülmüştür.

Bu durumda mahkemece; yukarıda adı geçen tapu kayıt malikleri ve mirasçıların sağ iseler kendilerinin, ölü iseler ilgilisinden mirasçılık belgelerinin temini ile mirasçılarının davaya dahil edilmeleri için davacıya yetki ve süre verilmesi, usulüne uygun taraf teşkili sağlandıktan sonra davaya devamla hüküm kurulması gerekir.

Açıklanan nedenlerle, mahkemece taraf teşkili sağlanmadan davanın esası hakkında karar verilmesi doğru görülmemiş, hükmün bu sebeplerle bozulması gerekmiştir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle; temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre sair hususların şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin yatırılan harcın istek halinde yatırana iadesine, 05.11.2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

nv-author-image

Mehmet CANSIZ

1972 yılında Ödemiş'te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimimi Ödemiş'te tamamladı.1995 Yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini başarıyla tamamladıktan sonra 10 yıl özel bir şirkette üst düzey yöneticilik ve hukuki danışmanlık görevlerinde bulundu. 2007 Yılında serbest avukatlık yapmaya başladı. 2011 Yılından beri kurcusu olduğu"CANSIZ HUKUK BÜROSU"nda avukatlık hizmeti vermektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.