Manevi Tazminat Haczedilebilir mi?

Paylaşımı Yapan Av.Mehmet CANSIZ on

T.C. YARGITAY

12.Hukuk Dairesi
Esas: 2018/4648
Karar: 2018/10248
Karar Tarihi: 22.10.2018

ŞİKAYET – MANEVİ TAZMİNAT ALACAĞI ÜZERİNE HACİZ KONULABİLECEĞİ GÖZ ARDI EDİLEREK HACZEDİLEMEZLİK ŞİKAYETİNİN MANEVİ TAZMİNAT ALACAĞI YÖNÜNDEN KABULÜ DOĞRU GÖRÜLMEDİĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Somut olayda; icra takibine konu edilen asıl alacak içerisinde, dayanak ilamın bozulması üzerine yeniden hüküm altına alınan . TL tutarında manevi tazminat alacağı da vardır. Bu durumda haciz yazısı, maddi tazminat dışındaki, manevi tazminat alacağı yönünden de uygulanabilir niteliktedir. Mahkemece yukarıdaki açıklamalar ve yasal düzenlemeler ışığında icra takibinde maddi ve manevi tazminat alacaklarının birlikte takip konusu edildiği ve manevi tazminat alacağı üzerine haciz konulabileceği göz ardı edilerek haczedilemezlik şikayetinin manevi tazminat alacağı yönünden de kabulü doğru değildir. Hükmün bozulmasına karar verilmiştir.

(2004 S. K. m. 82, 366) (6098 S. K. m. 49, 53, 54) (1086 S. K. m. 428)

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin haciz alacaklısı …Bankası A.Ş. tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı vekilinin icra mahkemesine yaptığı başvuruda; takibin dayanağı ilamın müvekkilinin borçlu şirkette çalışırken geçirdiği iş kazası nedeniyle lehine hükmedilen maddi ve manevi tazminat alacağına ilişkin olduğunu, tazminat alacağına farklı icra dosyalarından haciz yazısı gönderildiğini, İİK’nın 82. maddesinin 11. cümlesine göre “Vücut veya sıhhat üzerine ika edilen zararlar için tazminat olarak mutazarrırın kendisine veya ailesine toptan veya irat şeklinde verilen veya verilmesi lazım gelen paralar haczedilmez” hükmü gereğince takip konusu alacağın haczedilemez nitelikte olduğunu ileri sürerek haczedilmezlik şikayetinin kabulü ile müvekkilinin tazminat alacağına ilişkin hacizlerin kaldırılmasına karar verilmesini talep ettiği, mahkemece dosya alacağına konulan hacizlerin (1.108,79 TL yargılama gideri dışındaki) kaldırılmasına karar verildiği görülmüştür.

İİK’nun 82/11. maddesine göre, bir kimsenin (borçlunun) vücut ve sıhhati üzerine zarar verilmesi halinde, o kimseye veya “ölümü halinde” ailesine maddi tazminat olarak verilen veya verilmesi gereken paraların haczedilememesi sözkonusudur. Bu tazminat, zarar gören kişinin çalışma gücünü tamamen veya kısmen kaybetmesi halinde, kendisine veya ailesine verilen tazminattır (Prof. Dr. … İcra … Hukuku El Kitabı sf: … paragraf 2). Bu hükmün kapsamına yasadan doğan maddi tazminat istemleri ile (TBK mad 49,53,54 ) sözleşmeden doğan tazminat istemleri (örneğin … sigortaları nedeni ile borçluya ve ailesine ödenen sigorta tazminatları) girer.

Somut olayda; icra takibine konu edilen asıl alacak içerisinde, dayanak ilamın bozulması üzerine yeniden hüküm altına alınan 4.500,00 TL tutarında manevi tazminat alacağı da vardır. Bu durumda haciz yazısı, İİK’nun 82/11. maddesinde düzenlenen maddi tazminat dışındaki, manevi tazminat alacağı yönünden de uygulanabilir niteliktedir.

Mahkemece yukarıdaki açıklamalar ve yasal düzenlemeler ışığında icra takibinde maddi ve manevi tazminat alacaklarının birlikte takip konusu edildiği ve manevi tazminat alacağı üzerine haciz konulabileceği gözardı edilerek haczedilemezlik şikayetinin manevi tazminat alacağı yönünden de kabulü doğru değildir.

Sonuç: Haciz alacaklısı …Bankası A.Ş.’nin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 22/10/2018 gününde oybirliği ile karar verildi.


Av.Mehmet CANSIZ

1972 yılında Ödemiş'te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimimi Ödemiş'te tamamladı.1995 Yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini başarıyla tamamladıktan sonra 10 yıl özel bir şirkette üst düzey yöneticilik ve hukuki danışmanlık görevlerinde bulundu. 2007 Yılında serbest avukatlık yapmaya başladı. 2011 Yılından beri kurcusu olduğu"CANSIZ HUKUK BÜROSU"nda avukatlık hizmeti vermektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

0 Yorum Yap

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir