Temyiz Edilemeyen Mahkeme Kararları Nelerdir?

 1. Devlet Desteklerinin İzlenmesi Ve Denetlenmesi Hakkında Kanun m. 4 Devlet desteklerini izleme ve denetleme kurulu tarafından alınan kararlar Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun m.10
 2. Merkez Danışma Kurulunun vereceği karar Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ek m.9
 3. Tahkim Kurulu tarafından verilen kararlar Hakimler Ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu m. 33
 4. Genel kurulun ilk defa aldığı kararlara karşı, başkan veya ilgililerin tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde genel kuruldan yeniden inceleme talebinde bulunulması üzerine yeniden inceleme talebi üzerine verilen kararlar Hakimler Ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu m. 33
 5. Dairelerin yeniden inceleme talebi üzerine verdiği kararlara karşı, Başkan veya ilgililer tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde genel kurula itiraz etmeleri üzerine verilen kararlar Hakimler Ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu Geç. m. 3
 6. Haklarında meslekten çıkarma cezası verilen hakim ve savcıların, bu cezanın kaldırılması için idari dava açmadan önce, 6087 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde kurula başvurmaları sonucu verilen kararlara karşı, başkan veya ilgilinin tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde genel kuruldan yeniden inceleme talebinde bulunmaları üzerine verilen kararlar Hukuk Muhakemeleri Kanunu m.
 7. 43 Esas hüküm bakımından istinaf yolu kapalı bulunan dava ve işlerde, hakimin reddi talebiyle ilgili merci kararları Hukuk Muhakemeleri Kanunu m. 44
 8. Esas hüküm bakımından temyiz yolu kapalı bulunan dava ve işlerde, bölge adliye mahkemesi başkan ve üyelerinin reddine ilişkin bölge adliye mahkemesi kararları Hukuk Muhakemeleri Kanunu m. 45 Zabıt katibinin reddi talepleri hakkında zabıt katibinin görev yaptığı mahkeme tarafından verilen kararlar Hukuk Muhakemeleri Kanunu m. 341
 9. Miktar veya değeri binbeşyüz Türk Lirasını geçmeyen malvarlığı davalarına ilişkin kararlar Hukuk Muhakemeleri Kanunu m. 337
 10. Adli yardım talebinin İtiraz incelemesi neticesinde verilen karar İcra ve İflas Kanunu m. 97
 11. Üçüncü kişinin istihkak iddiası üzerine takibin devamına dair verilen icra mahkemesi kararı İcra ve İflas Kanunu m. 128/A
 12. Kıymet takdirine ilişkin şikayet üzerine icra tetkik merciinin verdiği kararlar İcra ve İflas Kanunu m. 134
 13. İhalenin feshine ilişkin şikayet üzerine tetkik mercii veya mahkemece evrak üzerinden verilecek görevsizlik veya yetkisizlik kararı İcra ve İflas Kanunu m. 258
 14. İhtiyati haciz talebinin mahkemece reddi halinde yapılacak istinaf başvurusu üzerine Bölge adliye mahkemesi tarafından verilecek karar İcra ve İflas Kanunu m. 265
 15. İhtiyati haciz kararına karşı istinaf yoluna başvurulması halinde Bölge adliye mahkemesi tarafından verilecek karar İcra ve İflas Kanunu m. 353
 16. İcra mahkemesinin “Cezai Hükümler” başlıklı bap hükümlerine göre verdiği tazyik ve disiplin hapsine ilişkin kararlara karşı yapılan itiraz üzerine verilen kararlar İcra ve İflas Kanunu m. 363
 17. İcra mahkemesince 85 inci maddenin uygulanma biçimine ilişkin verilen kararlar İcra ve İflas Kanunu m. 363 İcra dairesi tarafından hesaplanan vekâlet ücretine dair kararlar İcra ve İflas Kanunu m. 363
 18. 2004 sayılı kanunun 103 üncü maddesinin uygulanma biçimi ve bu maddede düzenlenen davetiyenin içeriğine ilişkin kararlar İcra ve İflas Kanunu m. 363 Yediemin ücreti, yediemin değiştirilmesine dair kararlar İcra ve İflas Kanunu m. 363
 19. Hacizli taşınır malların muhafaza şekli hakkında kararlar İcra ve İflas Kanunu m. 363
 20. Kıymet takdirine ilişkin şikâyete dair kararlar İcra ve İflas Kanunu m. 363 İhaleye katılabilmek için teminat yatırılması ve teminatın miktarı, satışın durdurulması, satış ilânının iptali, süresinde satış istenmemesi nedeniyle satışın düşürülmesi hakkındaki kararlar İcra ve İflas Kanunu m. 363
 21. 2004 sayılı kanunun 263 üncü maddesinin uygulanma biçimi hakkında kararlar İcra ve İflas Kanunu m. 363
 22. İflâs idaresinin oluşturulması, icra mahkemesinin iflâs idaresinin işlemleri hakkında şikâyet üzerine verdiği kararlar İcra ve İflas Kanunu m. 363
 23. İflâs idare memurunun ücret ve masrafları hakkındaki hesap pusulası ve 36 ncı maddeye göre icranın geri bırakılmasına dair kararlar Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun m. 22
 24. Tüketici sorunları hakem heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine tüketici mahkemesinin vereceği kararlar Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu m. 305 Yukarı sınırı ON MİLYAR lirayı geçmeyen para cezasını gerektiren suçlardan dolayı verilen beraat hükümleri Ceza Muhakemesi Kanunu m. 28
 25. Hakimin reddi isteminin kabulüne ilişkin kararlar Ceza Muhakemesi Kanunu m. 42
 26. Eski hâle getirme isteminin kabulüne ilişkin kararlar Ceza Muhakemesi Kanunu m. 271
 27. Hâkim kararları ile kanunun gösterdiği hâllerde, mahkeme kararlarına karşı itiraz üzerine merciin verdiği kararlar Türk Medeni Kanunu m. 555
 28. Vasiyeti yerine getirme görevlisinin görevden alınmasına ilişkin sulh mahkemesi kararına itiraz üzerine asliye mahkemesi tarafından verilen kararlar Kabahatler Kanunu m. 28
 29. Üçbin Türk Lirası dahil idari para cezalarına karşı başvuru üzerine verilen kararlar İdari Yargılama Usulü Kanunu m. 27
 30. Yürütmenin durdurulması istemleri hakkında verilen kararlara karşı yetkili mercilere yapılan itirazlar hakkında bu mercilerce verilen kararlar İdari Yargılama Usulü Kanunu m. 42
 31. Bağlantının bulunup bulunmadığı yolundaki Bölge İdare Mahkemesi ve Danıştay kararları İdari Yargılama Usulü Kanunu m. 43
 32. Danıştay ve Bölge İdare Mahkemesince görev ve yetki uyuşmazlıkları ile ilgili olarak verilen kararlar İdari Yargılama Usulü Kanunu m. 44 Danıştay ve bölge idare mahkemesinin merci tayini konusunda verdiği kararlar İdari Yargılama Usulü Kanunu m. 47
 33. İdare ve vergi mahkemelerinin itiraz yolu açık olan kararları İdari Yargılama Usulü Kanunu Ek m. 2
 34. Belediyeler ile il özel idarelerinin seçilmiş organlarının organlık sıfatlarını kaybetmelerine ilişkin olarak yetkili mercilerden gönderilen dosyalar hakkında Danıştayca verilen kararlara karşı itiraz üzerine İdari Dava Daireleri Genel Kurulunca verilen kararlar 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m. 268
 35. Ortaklarla tasfiye memurları arasında çıkan uyuşmazlıklar hakkında verilen kararlar 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m. 310 Komanditerin inceleme yaptıracağı uzmanın şahsı hakkında bir itiraz ileri sürülürse komanditerin istemi üzerine mahkeme tarafından bilirkişi atanmasına dair verilen karar 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m. 1310
 36. Mahkemece ilgililer dinlendikten sonra, pay cetvelinin aynen veya gereğinde değiştirilerek onaylanmasına dair kararlar Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkındaki Kanun m. 35 Üst disiplin mahkemesinin itiraz üzerine verdiği kararlar Sayıştay Kanunu m. 55
 37. Sayıştay dairelerince verilen ilamların Sayıştay Temyiz Kurulunda temyiz olunması üzerine kurulca verilen kararlar Sayıştay Kanunu m. 66
 38. Genel Kurulun soruşturma izni verilmemesine ilişkin karar Sigortacılık Kanunu m. 23 Levhadan silinen veya Levhaya yeniden yazılma talebi reddolunan kişi, bu kararlara karşı onbeş iş günü içinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kuruluna yazılı itirazda bulunmaları karşısında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulunun en geç onbeş iş günü içinde görüşünü bildiren kararlar Sigortacılık Kanunu m. 24
 39. Levhadan silinen veya Levhaya yeniden yazılma talebi reddolunan sigorta şirketi ve reasürans şirketi, Yönetim Kurulunun silme veya ret kararına karşı onbeş iş günü içinde Müsteşarlığa yazılı itirazda bulunması karşısında Müsteşarlık en geç onbeş iş günü içinde bildirmek zorunda olduğu kararlar Sigortacılık Kanunu m. 26
 40. Sigorta eksperleri icra komitesi üyeleri hakkında müsteşarlıkça Yapılan soruşturmalar üzerine verilen kararlar Sigortacılık Kanunu m. 30 Beş bin Türk Lirasının altındaki uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararları Su Ürünleri Kanunu Ek m. 3
 41. İdari para cezalarına karşı yetkili idare mahkemesine itiraz üzerine idare mahkemesince verilen kararlar Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu m. 6 Maddede öngörülen idari para cezalarına itiraz üzerine yetkili idare mahkemesince verilen kararlar Toprak Mahsulleri Ofisi Kanunu m. 27 Üreticinin bir ay içinde malın zaptolunduğu yerdeki Sulh Ceza Mahkemesine itirazı üzerine mahkemece verilen karar Radyo Ve Televizyonların Kuruluş Ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun m. 18
 42. Düzeltme ve cevap hakkına ilişkin Sulh ceza hâkiminin kararının tebliğinden itibaren yedi gün içinde yetkili asliye ceza mahkemesine itiraz üzerine Asliye ceza mahkemesinin verdiği karar Tohumculuk Kanunu m. 12
 43. Verilen idari para cezalarına dair kararların ilgililere tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilmesi durumunda itiraz üzerine verilen kararlar Tütün İnhisarı Kanunu m. 71
 44. İtiraz üzerine sulh mahkemelerinden yirmi liraya kadar (yirmi lira dahil) para cezaları hakkında verilecek kararlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

nv-author-image

Mehmet CANSIZ

1972 yılında Ödemiş'te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimimi Ödemiş'te tamamladı.1995 Yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini başarıyla tamamladıktan sonra 10 yıl özel bir şirkette üst düzey yöneticilik ve hukuki danışmanlık görevlerinde bulundu. 2007 Yılında serbest avukatlık yapmaya başladı. 2011 Yılından beri kurcusu olduğu"CANSIZ HUKUK BÜROSU"nda avukatlık hizmeti vermektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.