baroAAÜT2017  TARİFEYİ GÖRMEK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ… AVUKATLIK ÜCRET

İZMİR BAROSU- 01.01.2017 – 31.12.2017 DÖNEMİ TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ÜCRET (ASGARİ) TARİFESİ
Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede belirlenen ücretler KDV hariç net ücretlerdir.
İlamların icrası için bu tarifenin D-6 bendindeki ücret ayrıca ödenir.

01.01.2017 – 31.12.2017 dönemi Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin, İzmir Barosu Yönetim Kurulu’nun 03.01.2017 tarih ve 12/9 sayılı kararıyla meslektaşlarımıza önerilmesine karar verilmiştir.

A – SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALARDA AVUKATLIK ÜCRET İ

 1. 1 Kat Mülkiyeti Yasası’ndan kaynaklanan uyuşmazlıklar 2.970,00 TL
 2. Mirasçılık belgesi alınması 1.870,00 TL
 3. Tahliye davaları 3.465,00 TL’den az olmamak üzere, yıllık kira bedelinin %15’i
 4. İzale-i şuyu (paydaşlığın giderilmesi) davaları 4.550,00 den az olmamak üzere dava konusu malın/ malların muhammen bedelinin müvekkil payına düşen miktarının %15’i
 5. Vesayet ve Kayyum Davaları 3.330,00 TL
 6. Vasiyetnamenin okunması, tereke tespiti, terekede ihtiyati tedbirler, mirasın reddi, miras şirketine mümessil tayinine ilişkin davalar 4.675,00 TL
 7. Mirasçılık Belgesinin İptali Davası 4.675,00 TL
 8. Mirasta defter tutulması 4.675,00 TL den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 9. Kira tespiti ve kira bedelinin artırımı davaları 3.465,00 TL den az olmamak üzere artan yıllık kira değerinin % 15’i (Kira farkına ilişkin icra takibinde ayrıca %15’i)
 10. Eşya tespiti, hasar tespiti ve diğer tespit talepleri 2.365,00 TL 11 Tevdi mahalli tayini (ödeme yeri belirlenmesi) 1.870,00 TL

B – ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALARDA AVUKATLIK ÜCRET İ

 1. Tapu veya nüfus kayıtlarında isim düzeltme ve değiştirme, yaş düzeltme, kaza-i rüşt davaları
  4.235,00 TL
 2. Mirasta İade Davası 6.655,00 TL den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
 3. Muvazaa nedeniyle Tapu İptal Davası 7.975,00 TL den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
 4. Vasiyetnamenin İptali ve Tenkisi davası 7.975,00 TL den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
 5. Men-i Müdahale (Elatmanın önlenmesi) Davası 4.675,00 TL den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 6. Tapu İptali ve Tescili Davaları 7.975,00 TL den olmamak üzere dava değerinin %15’i
 7. Şuf’a Davası 6.985,00 TL den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 8. Geçit Hakkı Davası 6.985,00 TL den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 9. Ecrimisil Davası 5.555,00 TL den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 10. Her türlü alacak, maddi ve manevi tazminat davaları 4.785,00 TL den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
 11. Eşya tespiti, hasar tespiti ve diğer tespit talepleri 2.365,00 TL
 12. Şirket kararları hakkında ortaklar adına açılacak dava 6.050,00 TL
 13. Kooperatif üyeliğinden çıkarma kararının iptaline ilişkin dava 4.675,00 TL
 14. Tenfiz ve Tanıma Davaları 4.675,00 TL
 15. Zayi ve kambiyo senedi iptali davaları 4.675,00 TL
 16. Tüketici Mahkemeleri 3.905,00 TL den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
 17. Tenkis Davaları 6.655.00 TL den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
 18. Vakıflara ait taşınmazların kıymet takdiri 4.675.00 TL
 19. Vakıflar mevzuatından doğan diğer uyuşmazlıklarda 6.050.00 TL
 20. Kamulaştırmasız El Atma 2.915.00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i


   

   

   C – AİLE MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALARDA AVUKATLIK ÜCRET İ

 21. Evlenmeye izin, iddet müddetinin kaldırılmasına ilişkin davalar 2.805,00 TL
 22. Nişan bozulmasından doğan davalar (Hediyelerin geri verilmesi, maddi ve manevi tazminat vb)4.675,00 TL den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 23. Boşanma davaları a) Anlaşmalı 4.675,00 TL b) Çekişmeli 6.050,00 TL
 24. Çekişmeli ve maddi, manevi tazminat istemli 6.050,00 TL den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
 25. Katkı Payı Davaları 4.345,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
 26. Nesebin reddi, tashihi ve babalık davaları 4.675,00 TL
 27. Nafaka Davası 3.870,00 TL
 28. Evlat Edinme Davası 4.675,00 TL
 29. Ailenin korunmasına dair 6284 sayılı Kanundan doğan davalar 2.255,00 TL
 30. Tenfiz Davası 5.690,00 TL 10 Velayet Davaları 4.015.00 TL

 

D – İCRA İFLAS HUKUKUNDAN DOĞAN DAVALARDA AVUKATLIK ÜCRET İ

 1.  Menfi Tespit ve İstirdat Davaları 4.675,00 TL den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
 2. İstihkak Davaları 3.870,00 TL den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
 3. İcra Tetkik Mercii’nin görevine giren davalar (İmzaya ve borca itiraz, şikayet vd) 3.805,00 TL
 4. İcra İflas Kanunu’ndan doğan iptal davaları 4.345,00 TL den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 5. İhalenin Feshi Davası a)Taşınabilir mal ihaleleri 3.210,00 TL den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %15’i b)Taşınmaz mal ihaleleri 5.665,00 TL den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %15’i
 6. İcra takipleri a) Değeri parayla ölçülebilen icra takipleri iş sahibinden ayrıca alacağın % 15’i b) Değeri parayla ölçülemeyen icra takipleri 3.870,00 TL c) Çocuk teslimi          4.235.00 TL (Avukatın hazır bulunduğu her infaz işleminde ayrıca 510 TL)
 7. Genel Mahkemelerde ihtiyati hacze itiraz davaları 2.695,00 TL
 8. İcra müdürlüklerine yönelik itiraz dilekçeleri 1.155,00 TL

E – FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMELERİNDE  GÖRÜLEN DAVA VE İŞLERDE AVUKATLIK ÜCRET İ

 1. Delil Tespiti Davası 2.695,00 TL
 2. Tedbir talepli delil davası 3.630,00 TL
 3. Hükümsüzlük Davası 5.115,00 TL
 4. Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu Kararı İptal Davası 5.115,00 TL
 5. Tazminatsız tecavüzün önlenmesi davası 5.115,00 TL
 6. Maddi, manevi tazminat talepli tecavüzün önlenmesi davası 5.115,00 TL  den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

  F – FİKRİ VE SINAİ HAKLAR CEZA MAHKEMELERİNDE  GÖRÜLEN DAVA VE İŞLERDE AVUKATLIK ÜCRET İ

 7. Fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi a) Şikayet ve takibi 4.235,00 TL b) Sanık Vekilliği 7.975,00 TL c) Müdahil Vekilliği 6.325,00 TL

  G -İŞ MAHKEMELERİNDE  GÖRÜLEN DAVALARDA

  AVUKATLIK ÜCRET İ

 8. Değeri parayla ölçülebilen davalar 4.620,00 TL den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
 9. Değeri parayla ölçülemeyen davalar 4.620,00 TL

  H – İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİNDE  GÖRÜLEN DAVALAR AVUKATLIK ÜCRET İ

 10. İptal Davası 6.250,00 TL
 11. Tam Yargı Davası  6.250,00 TL den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 12. Vergi uyuşmazlığından doğan davalar 6.250,00 TL den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

  I – CEZA MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALARDA

  AVUKATLIK ÜCRET İ

 13. Ağır Ceza Mahkemesi a) Sanık Vekilliği 12.595,00 TL b) Müdahil Vekilliği 7.975,00 TL
 14. Asliye Ceza Mahkemesi a) Sanık Vekilliği 7.975,00 TL b) Müdahil Vekilliği 5.115,00 TL
 15. Sulh Ceza Hakimliği – İnfaz Hakimliği 2.940,00 TL
 16. Askeri Ceza Mahkemesi a) Sanık Vekilliği 7.975,00 TL b) Müdahil Vekilliği 6.325,00 TL

  İ – YÜKSEK YARGIDA GÖRÜLEN DAVA VE İŞLERDE AVUKATLIK ÜCRET İ

 17. Bölge Adliye Mahkemeleri’nde takip edilen istinaf yolu ile görülen işlerin takipleri için a) Bir duruşması olan işler için 7.975,00 TL b) Birden fazla duruşması ve keşif gibi avukatın da bulunması gereken sair işlemleri olan işler için 12.595,00 TL
 18. Yargıtay’da ilk derecede görülen davalar için 12.595,00 TL
 19. Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nde ilk derecede görülen davalar için a) Duruşmasız ise 5.115,00 TL b) Duruşmalı ise 7.975,00 TL
 20. Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Sayıştay’da temyiz yolu ile görülen işler için a)Duruşmasız ise 5.115,00 TL b)Duruşmalı ise (masraf dışında) 7.975,00 TL
 21. Sayıştay Davaları 12.595,00 TL den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
 22. Anayasa Mahkemesi’nde görülen dava ve işler için a) Yüce Divan sıfatı ile bakılan davalar 7.975,00 TL b) Diğer dava ve işler 6.325,00 TL
 23. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi a) Duruşmalı (masraf dışında) 20.570,00 TL den az olmamak üzere dava sonucunda parasal değer ya da tazminat elde edilmesi durumunda bu değerin % 15’i b) Duruşmasız 15.235,00 TL den az olmamak üzere dava sonucunda parasal değer ya da tazminat elde edilmesi durumunda bu değerin % 15’i
 24. J – DİĞER HUKUKİ YARDIMLAR

 25. Büroda sözlü danışma ilk bir saat için 660,00 TL Bir saati aşan her 15 dakikalık süre için 275,00 TL
 26. Yazılı danışma 1.320,00 TL
 27. Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma 1.045,00 TL Bir saati aşan her 15 dakikalık süre için 330,00 TL
 28. İhtarname, İhbarname, Protesto düzenleme 1155,00 TL 5 Soruşturma evresi dilekçeleri 2.010,00 TL
 29. Dava ve Cevap Dilekçesi 2.010,00 TL
 30. Temyiz ve Karar Düzeltme Dilekçeleri 2.145,00 TL
 31. İdare kurulu kararlarına ve takipsizlik kararlarına itiraz 2.010,00 TL
 32.  Miras Sözleşmesi, vasiyetname tanzimi, taksim sözleşmesi vb düzenlemeler. 6.900,00 TL
 33. Kira sözleşmesi ve diğer her türlü Sözleşme tanzimi 2.255,00 TL
 34. Yüksek Yargı yerlerinde Duruşmalara katılma (masraf dışında) 5.225,00 TL
 35. Şirket ana sözleşmesi, tüzük, vakıf senedi, yönetmelik, istisna, akdi ve benzer işler 7.975,00 TL 13 Hazırlık soruşturmasında bulunma 2.255,00 TL
 36. Vatandaşlığa kabul ya da vatandaşlıktan çıkma talepleriyle ilgili işler 7.205,00 TL
 37. Türkiye’de oturma izni alınması 6.050,00 TL
 38. Türkiye’de çalışma izni alınması 6.050,00 TL
 39. Şirketlerde, kooperatiflerde, sendikalarda, meslek odalarında, vakıflarda ve derneklerde danışma ücretleri (dava takip ücretleri ayrık tutularak, aylık net ücretler aşağıda gösterilmiştir) a) Adi, Kollektif, Komandit, Limited Şirketler 4.015,00 TLb) Kooperatif ba) 100’den az üyeli bb) 100’den yukarı üyeli 2.805,00 TL 3.880,00 TL c) Anonim Şirket ca) 250.000 TL.den az sermayeli cb) 250.000 TL.den yukarı sermayeli
  4.675,00 TL 5.335,00 TL 18 Sendikalar 3.330,00 TL
 40. Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Borsaları 6.655,00 TL
 41. Diğer meslek odaları 4.015,00 TL
 42. Kamu yararına çalışan vakıflar 2.915,00 TL
 43. Özel vakıflar 6.300,00 TL
 44. Kamu yararına çalışan dernekler 2.915,00 TL
 45. Diğer dernekler 3.880,00 TL

  K – AVUKAT YANINDA ÜCRETLİ OLARAK ÇALIŞAN AVUKAT

 46. Avukat yanında ücretli olarak çalışan avukata ödenmesi tavsiye edilen enaz ücret 3.000 TL Net
 47. Şirketlerde ana sözleşme değişikliği ve sermaye arttırımı işlemleri a) Adi, Kollektif, Komandit, Limited Şirketler 3.330,00 TL b) Kooperatif 2.915,00 TL c) Anonim Şirket 4.015,00 TL
 48. Ticaret şirketleri ve kooperatiflerde genel kurul işlemleri 4.675,00 TL Ticaret şirketlerinde pay devri işlemleri 4.015,00 TL Ticaret şirketlerinde kuruluş, tür değiştirme, birleşme işlemleri 9.295,00 TL
 49. Vergi Uzlaşma Komisyonu işlemleri 4.675,00 TL 28 Arabuluculuk görüşmelerinde taraf vekilliği nedeniyle avukatlık ücreti 4.675,00 TL
 50. 28 Arabuluculuk görüşmelerinde taraf vekilliği nedeniyle avukatlık ücreti 4.675,00 TL
 51. K – AVUKAT YANINDA ÜCRETLİ OLARAK ÇALIŞAN AVUKAT

 52. Avukat yanında ücretli olarak çalışan avukata ödenmesi tavsiye edilen enaz ücret
  3.000 TL Net
EN_US
TR EN_US
WhatsApp chat WhatsApp us
%d bloggers like this: