Mart 2018

Yargıtay Kararı

Kasten Yaralama Suçunda “KEMİK Kırığının Hayati Fonsiyonlara Etkisinin Belirlenmesi” Zorunluluğu

YARALAMA SUÇU – MAĞDURUN RAPORUNDA KEMİK KIRIĞININ HAYATİ FONKSİYONLARA ETKİSİNİN BELİRLENMEDİĞİ – MAĞDURUN ADLİ TIP KURUMUNA SEVKİYLE TEREDDÜDE MEYDAN VERMEYECEK ŞEKİLDE KEMİK KIRIĞININ HAYATİ FONKSİYONLARA ETKİSİNİN BELİRLENDİĞİ RAPOR ALINMASI GEREĞİ ÖZET: Mağdur hakkında tanzim edilen raporda zigomatiko frontal alanda ve… 

Yargıtay Kararı

Kasten Yaralama Suçunda Birden Fazla Nitelikli Hal Bulunması Durumumda Temel Ceza Nasıl Belirlenir?

T.C. YARGITAY 3.Ceza Dairesi Esas: 2017/6688 Karar: 2018/607 Karar Tarihi: 22.01.2018 YARALAMA SUÇU – KATILANIN HEM YAŞAMINI TEHLİKEYE SOKAN BİR DURUMA HEM DE KEMİK KIRIĞINA NEDEN OLACAK ŞEKİLDE YARALANDIĞI – NDE ALT SINIRDAN UZAKLAŞILMASI GEREĞİ ÖZET: Sanığın yaralama eylemi sonucunda… 

“İyi Ceza Avukatı Adamı İpten Alır” SÖZÜNÜN GERÇEK HİKAYESİ

[” iyi ceza avukatı adamı ipten alır” derler. iyi ceza avukatı adamı ipten alır Yer İngiltere. Birkaç yüzyıl öncesi. Adamın biri cinayetten içeri atılır. En iyi ceza avukatı bulunur adama. İlk görüşmelerinde avukat “Merak etme seni kurtaracağım” der. Adam da avukata güvenir ve… 

Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs Suçunda Yargıtayın Benimsediği “Öldürme Kastının Varlığı için Aranan Kıstaslar”

Öldürme Kastının Varlığı için Aranan Kıstaslar Kasten insan öldürme suçunda, doğrudan doğruya bir kişiyi öldürmeye yönelik elverişli bir fiilin işlenmesi ile failin, insan öldürme suçunun teşebbüs alanına girmiş olacağını, şayet fail fiilini yaralama kastı ile işlemiş ise, fail hakkında kasten… 

Yargıtay Kararı

Tapulu Taşınmazın Haricen Satışının Hukuken Geçerliliği Var Mıdır? Haricen Satış Taraflara Ne Gibi Haklar Sağlar?

Tarafların murisleri arasında yapıldığı tarihte tapu kaydı bulunmayan taşınmazın devrine yönelik geçerli satış sözleşmesinde satıştan sonra satıcı … adına oluşan tapunun satıcı açısından taşınmazın tapu yoluyla devrinin imkansız hale geldiği 26 Nisan 1966 tarihi itibariyle hesaplanacak rayiç bedele göre hüküm kurulması gerekirken davanın nitelendirilmesinde ve delillerin takdirinde yanılgıya düşülerek hüküm kurulması isabetsiz olup, davalılar vekilinin temyiz itirazlarının bu nedenlerle kabulü ile usul ve yasaya aykırı hükmün bozulmasına karar verilmiştir.

Yargıtay Kararı

Elatmanın Önlenmesi Hakkındaki Mahkeme Kararı Kesinleşmeden İcraya Konabilir mi?

TAŞINMAZIN AYNI ÜZERİNDE HAK İDDİASI YOKSA, SADECE ŞAHSİ HAK İDDİASI VARSA, BUNA İLİŞKİN ELATMANIN (MÜDAHALENİN) ÖNLENMESİNE İLİŞKİN MAHKEME KARARLARININ İNFAZI İÇİN, KARARIN KESİNLEŞMESİ GEREKMEZ. T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas: 2012/12-823 Karar: 2012/780 Karar Tarihi: 14.11.2012 TAKİBİN İPTALİ DAVASI –… 

Sigortasız İşçi Çalıştırmadan Önce “MUTLAKA BU YAZIYI OKUMALISINIZ”

Sigortasız işçi çalıştırmaya SGK’nın vereceği cezalar asgari ücrete bağlanmıştır. Dolayısıyla her altı ayda bir asgari ücrete bağlı olarak artış gösterir.Açıklamalar aşağıya çıkartılmıştır. Sakın  sigortasız işçi çalıştırmayın . Sigortasız işçi çalıştıran işveren 1 yıl için asgari ücretin 38 katı ceza öder.… 

SSK (4/a) sigortalıları birden fazla işyerinde çalışabilir mi?

SGK uygulamalarında “sosyal güvenliğin tekliği ilkesi” geçerlidir. Sosyal güvenliğin tekliği ilkesine göre bir sigortalı aynı anda farklı statülerde sigortalı olmayı gerektirecek faaliyette bulunuyorsa, sadece bir statüden sigortalı olabilir. Diğer statüden, sigortalı olmayı gerektirecek bir faaliyetinin olmasına rağmen sigortalı olamaz. Örneğin… 

Yargıtay’ca Benimsenen İlkelere Göre Tazminat Hesaplama Yöntemleri

I- Tazminat hesaplarının Yargıtay’ca belirlenen ilkelere göre yapılması zorunludur. a) Ölüm ve bedensel zararlar nedeniyle açılan maddi tazminat davalarında, Yargıtay kararlarıyla belirlenen tazminat ilkeleri doğrultusunda işlem yapılması zorunlu ve gerekli olmasına karşın, son yıllarda sigorta şirketlerinin dayatmalarıyla bir çekişme ve…