Ekim 2019

Yağma suçu

Yağma Suçu- Müştekinin 155’i Aramasına Engel Olmak İçin Elinden Telefonunun Alınması Halinde Yağma Suçu Oluşur mu?

T.C. YARGITAY 6.Ceza Dairesi Esas: 2016/2889 Karar: 2019/1266 Karar Tarihi: 25.02.2019 YAĞMA SUÇU – SANIKLARIN EYLEM VE SÖYLEMLERİYLE YAĞMA KASTINDAN BAHSEDİLMEYECEĞİ DÜŞÜNÜLMEDEN YERİNDE VE YETERLİ OLMAYAN GEREKÇEYLE YAĞMA SUÇUNDAN MAHKUMİYET KARARI VERİLMESİ – HÜKMÜN BOZULMASI ÖZET: Olay günü öncesinde sanık… 

ZİNA SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI

Zina Sebebiyle Boşanma Davası Açma Hakkı Hangi Şartlarda Kullanılabilir? Affeden Eş Zina Sebebiyle Boşanma Davası Açabilir mi?

Türk Medeni Kanunu (TMK) I. Zina   Madde 161 – Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı… 

Tehdit Suçu

İşveren İş Sözleşmesini Hangi Şartlarda Bildirimsiz (Derhal) Olarak Fesh Edebilir? Bu Durumdaki İşçi Tazminat Alabilir mi?

Bildirimsiz fesih, taraflardan birinin iş sözleşmesini haklı nedenlerle derhal sona erdirmesidir. Bu fesih türü, belirli nedenlerin ortaya çıkması sonucunda sözleşmeyi sürdürmesi kendisinden beklenemeyecek olan tarafın sözleşmeden kurtulmasına imkan sağlamaktadır. İş sözleşmesinin bildirimsiz olarak feshine imkan veren haklı sebeplerin ortaya çıkması… 

Kredi Kartı

Kredi Kartı İçin Başvurusu Olmayan ve Buna Rağmen Bankaca Adına Kredi Kartı Basılan ve Kart Sahibi Dışında Birine Teslim Edilen Kredi Kartından Dolayı Uğranılan Maddi ve Manevi Zarardan Banka mı, yoksa Kart Sahibi mi Sorumludur?

T.C. YARGITAY 4.Hukuk Dairesi Esas: 2016/15892 Karar: 2019/939 Karar Tarihi: 21.02.2019 TAZMİNAT DAVASI – DAVACI YARARINA UYGUN MİKTARDA MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ GEREKİRKEN YANILGILI GEREKÇE İLE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ YÖNÜNDEN DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMİŞ OLMASI – HÜKMÜN BOZULMASI ÖZET: Mahkemece, davacı… 

Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Eşlerden Biri Vefat Ederse, SAĞ KALAN EŞİN YASAL HAKLARI NELERDİR?

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimde Eşlerden Biri Vefat Ederse, Sağ Kalan Eşin Yasal Hakları NELERDİR? Türk Medeni Kanunu’nun Miras Hukuku hükümleri gereğince, sağ kalan eş “Yasal Mirasçı” dır. Aynı zamanda Türk Medeni Kanunu’nun AİLE HUKUKU hükümleri gereğince sağ kalan eşin mal… 

HAVALEDE AÇIKLAMA YOKSA MEVCUT BİR BORCUN İFASI AMACIYLA YAPILMIŞ BİR ÖDEME OLDUĞU KARİNESİ

Havale ve EFT de Açıklama Yoksa Mevcut Bir Borcun İfası Amacıyla Yapılmış Bir Ödeme Olduğu Karinesi Ve Mevsuf İkrar

İtirazın İptali veya alacak dalarında davacı “Davalıya, bankadan havale veya eft ile ödünç, mal siparişi peşinatı veya sipariş verilen malın bedeli olarak para gönderdiğini, davalının ödünç verdiği parayı geri vermediğini veya satın aldığı malı göndermediğini, bu sebeple davalıdan alacaklı olduğunu”… 

Tehdit

50 TL Çalan Çocuk Hakkında “MALIN Değerinin Azlığı Sebebiyle Cezada İndirim Yapılmalı mıdır?

T.C. YARGITAY 2.Ceza Dairesi Esas: 2016/17067 Karar: 2018/5487 Karar Tarihi: 02.05.2018 HIRSIZLIK SUÇU – SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARIN MAĞDURA AİT İŞ YERİNDEN PARA ÇALMASI ŞEKLİNDE GERÇEKLEŞEN OLAYDA SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR HAKKINDA HÜKÜM KURULURKEN TCK MADDESİNİN UYGULANMA KOŞULLARININ OLUŞUP OLUŞMADIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ –… 

Tehdit

Malın Değerinin Azlığı Nedeniyle Verilen Cezadan İndirim Yapılması Mümkün müdür?

T.C. YARGITAY 13.Ceza Dairesi Esas: 2017/334 Karar: 2018/6941 Karar Tarihi: 08.05.2018 HIRSIZLIK SUÇU – HIRSIZLIK KONUSUNU OLUŞTURAN MALIN DEĞERİNİN AZ OLMASI NEDENİYLE(36,90 TL değerindeki bir şişe alkolü içki) TCK MADDESİ GEREĞİNCE VERİLEN CEZADAN BELİRLENECEK ORANDA İNDİRİM YAPILMASI GEREKTİĞİNİN GÖZETİLMEMESİ –… 

1 Yıldan Fazla Hapis Cezası Alanlar Memur Olabilir mi?

İşledikleri bazı suçlardan dolayı hapis cezası alanlar ile kasten işledikleri suçlardan dolayı 1 yıl veya daha uzun süreli hapis cezası alanların Devlet memur’ luğuna girmeleri ve memuriyette kalmaları mümkün olamamaktadır.  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun, memurluğa atanacaklarda aranan genel şartları düzenleyen… 

Borçlunun “Emekli Maaşının Haczine Muvafakat Etmesi” Geçerli Midir?

Borçlu emekli maaşının haczi için muvafakat vermedikçe EMEKLİ MAAŞI Amme alacağı ve Sgk alacağı ve nafaka alacağı dışındaki borçlar için kesinlikle haczedilemez. Bunun dışındaki borçlar için ise;

Emekli Borçlu hakkında icra takibine başlanılmış olması,
İcra takibinin kesinleşmiş olması,
İcra takibinin kesinleşmesinden sonraki bir dönemde “BORÇLU EMEKLİNİN EMEKLİ MAAŞININ TAMAMI VEYA BELLİ BİR KISMININ HACZİNE MUVAFAKAT ETTİĞİNİ YAZILI OLARAK İCRA DAİRESİNE BİLDİRMESİ,
Borçlunun emekli maaşının haczine muvafakat etmesinden sonra da, alacaklı veya vekilinin, “borçlunun emekli maaşının muvafatı gereğince haczedilmesi için talepte bulunması” gereklidir.
Bu şartlar gerçekleşmiş ise borçlunun emekli maaşından yapılan haciz kesintileri geçerlidir.