Yargıtay “DEVREMÜLK Satış Sözleşmesinin Resmi Şekil Şartına Uyulmadan Yapılması Durumunda Taraflar Verdikleri İade Etmek Zorundadır”

Paylaşımı Yapan Av.Mehmet CANSIZ on

T.C. YARGITAY

13.Hukuk Dairesi
Esas: 2017/1215
Karar: 2018/1118
Karar Tarihi: 1.02.2018

MENFİ TESPİT DAVASI –

ÖZET: Taraflar arasında imzalanan sözleşmeye göre taraflar arasında devremülk satış sözleşmesi yapıldığı ve söz konusu sözleşmenin resmi şekil şartına tabi olduğu ve taraflar arasında imzalanan sözleşmenin resmi şekilde yapılmadığından geçersiz sözleşmeye dayalı olarak tarafların verdiklerini iade edecekleri gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmesi gerekir.

(2004 S. K. m. 72) (6098 S. K. m. 77) (818 S. K. m. 61)

Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı … Otel İşletmeleri Tur. İnş. Tic. Aş. avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

Karar: Davacı, davalı ile 26.01.2013 tarih ve ADN0249 nolu 11.750,00 TL bedelli devre mülk satış sözleşmesi imzaladığını, toplamda 2.100,00 TL ödeme yaptığını, devre mülkün tesliminin yapılmadığını belirterek devremülk sözleşmesinin iptalini, sözleşme nedeniyle borçlu olmadığının tespitini ve ödediği 2.100,00 TL nin iadesini talep etmiştir. Davalı, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, Davanın kabulüne, Şifa Tur şirketi ile imzalanan bila tarih ADN0249 no’lu sözleşmenin iptali ile, sözleşme nedeniyle davacının davalılara borçlu olmadığının tespitine, senetlerin davacıya iadesine, Sözleşme nedeniyle ödenen 2.100,00 TL’ nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline, … 18. İcra Müdürlüğü’nün 2015/5003 Esas sayılı takip dosyasında davacının davalı … Otel İşletmeleri A.Ş.’ye borçlu olmadığının tespitine karar verilmiş; hüküm, davalı … Otel İşletmeleri A.Ş. tarafından temyiz edilmiştir.

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalı … Otel İşletmeleri A.Ş.’nin sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2- Davacı, devremülk satış sözleşmesinin iptali ve ödediği bedelin iadesi istemiyle eldeki davayı açmıştır. Mahkemece, TKHK m.50/9′ da bu tür sözleşmelerin alıcı tarafında yer alan kişinin (tüketicinin) dönme hakkının bulunduğunun düzenleme altına alındığı, davacı ile davalı arasındaki ilişkide davalı … Tur Organizasyon Tur İnş Tic Ltd Şti’ ne cayma beyanı göndermişse de 6502 sayılı TKHK’ dan önce devremülk satış sözleşmelerinde cayma hakkının mevcut olmadığı, bu nedenle davacının beyan ettiği cayma hakkı ancak iş bu dava ile kabul edileceği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir. Oysa ki taraflar arasında imzalanan devremülk satış sözleşmesinin “sözleşmenin konusu” başlıklı 2. maddesinde ‘Sözleşmeye konu olan devremülk satıcının … İli, … İlçesi, … Mahallesi, … Mevkii, 110J25D 3 Pafta 206 Ada 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9 parsel ve 110J25C4 Pafta 96 ada, 80 parsel …/… da bulunan taşınmaz üzerinde yapılacak olan … THERMAL PALACE da yer alan yarı hisseli devremülk satışı için ön akit düzenlenmesinden ibarettir.’ şeklinde ifade edilen hükümle taraflar arasında devremülk satış sözleşmesi yapıldığı ve söz konusu sözleşmenin resmi şekil şartına tabi olduğu ve taraflar arasında imzalanan sözleşmenin resmi şekilde yapılmadığından geçersiz sözleşmeye dayalı olarak tarafların verdiklerini iade edecekleri gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, az yukarıda belirtilen hatalı gerekçe ile davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

Ne var ki, yapılan bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden kararın düzeltilerek onanması usulün 438/son maddesi gereğidir.

Sonuç: Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle davalı … Otel İşletmeleri A.Ş.’nin sair temyiz itirazlarının reddine, 2. bentte açıklanan nedenlerle yerel mahkemenin kararının gerekçesi yönünden düzeltilerek ONANMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 01.02.2018 gününde oybirliği ile karar verildi.


Av.Mehmet CANSIZ

1972 yılında Ödemiş'te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimimi Ödemiş'te tamamladı.1995 Yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini başarıyla tamamladıktan sonra 10 yıl özel bir şirkette üst düzey yöneticilik ve hukuki danışmanlık görevlerinde bulundu. 2007 Yılında serbest avukatlık yapmaya başladı. 2011 Yılından beri kurcusu olduğu"CANSIZ HUKUK BÜROSU"nda avukatlık hizmeti vermektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

0 Yorum Yap

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir