OTUZALTI TL YETMİŞBEŞ KURUŞ DEĞERİNDEKİ KAŞAR PEYNİRİ VE ÇİKOLATA ÇALAN SANIĞA CEZA VERİLİR Mİ?

Paylaşımı Yapan Av.Mehmet CANSIZ on

T.C. YARGITAY

2.Ceza Dairesi
Esas: 2015/1595
Karar: 2018/164
Karar Tarihi: 23.01.2018

 

HIRSIZLIK SUÇU – OTUZALTI TL YETMİŞBEŞ KURUŞ DEĞERİNDEKİ KAŞAR PEYNİRİ VE ÇİKOLATA ÇALMA – HIRSIZLIK KONUSUNU OLUŞTURAN MALIN DEĞERİNİN AZ OLMASI – VERİLEN CEZADAN BELİRLENECEK ORANDA İNDİRİM YAPILMASI GEREĞİ

ÖZET: Sanığın, müşteri gibi girdiği marketten, değer tespit tutanağına göre 36.75 TL değerinde kaşar peyniri ve çikolata çalmaya teşebbüs ettiği olayda, suçun işleniş şekli ve özellikleri itibariyle ceza vermekten vazgeçilemeyecek ise de, hırsızlık konusunu oluşturan malın değerinin az olması nedeniyle verilen cezadan belirlenecek oranda indirim yapılması gerekir.

(5237 S. K. m. 3, 61, 141, 145) (5271 S. K. m. 231) (YCGK. 15.12.2009 T. 2009/6-242 E. 2009/291 K.)

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;

Dosya içeriğine göre diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.Ancak;

1- 5237 sayılı TCK’nın 145. maddesinde “malın değerinin azlığı” kavramının 765 sayılı Kanun’un 522/1. maddesindeki hafif ve pek hafif ölçütleriyle her iki maddenin de cezadan indirim olanağı sağlaması dışında benzerliğinin bulunmadığı, “değerinin azlığının” 5237 sayılı Kanun’a özgü, ayrı ve yeni bir kavram olduğu, olayın özelliği, sanığın kişiliği ve özgülenen kastı da değerlendirip yasal ve yeterli gerekçelerinin de gösterilerek uygulanabileceği gözetilerek somut olayda; sanığın, müşteri gibi girdiği marketten, değer tespit tutanağına göre 36.75 TL değerinde kaşar peyniri ve çikolata çalmaya teşebbüs ettiği olayda; 5237 sayılı TCK’nın 145. maddesinin uygulanıp uygulanmayacağının tartışılması gerektiğinin gözetilmemesi,

2- Sanık hakkında, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilirken, CMK’nın 231. maddesinde sayılan nesnel (objektif) ve öznel koşulların değerlendirilip buna ilişkin gerekçelerin gösterilmesi gerektiği, sanığın adli sicil kaydındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarının, hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmediği, aynı Yasa’nın 231/6-c maddesinde gösterilen ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin nesnel (objektif) koşullardan bir diğeri olan suçun işlenmesi ile mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesinde esas alınacak zararın, kanaat verici basit bir araştırmayla belirlenecek maddi zarar olduğu, somut olayda teşebbüs aşamasında kalan hırsızlık suçundan doğan ve hakimin basit bir araştırma ile saptayabileceği herhangi bir maddi zararının bulunmaması nedeniyle, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi için aranan CMK’nın 231. maddesinin 6. fıkrasının a ve c bentlerinde gösterilen nesnel (objektif) koşulların gerçekleştiği gözetilerek; sanık hakkında CMK’nın 231. maddesinin 6. fıkrasının (b) bendinde belirtilen, “sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varılması” öznel (sübjektif) koşulunun oluşup oluşmadığı değerlendirilerek sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerekirken “sanığın, daha önceden hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin sabıkası bulunması sebebiyle” biçimindeki yasal ve yeterli olmayan gerekçe ile sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan bu sebeplerden dolayı hükmün istem gibi BOZULMASINA, 23.01.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Av.Mehmet CANSIZ

1972 yılında Ödemiş'te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimimi Ödemiş'te tamamladı.1995 Yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini başarıyla tamamladıktan sonra 10 yıl özel bir şirkette üst düzey yöneticilik ve hukuki danışmanlık görevlerinde bulundu. 2007 Yılında serbest avukatlık yapmaya başladı. 2011 Yılından beri kurcusu olduğu"CANSIZ HUKUK BÜROSU"nda avukatlık hizmeti vermektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

0 Yorum Yap

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir