İpoteğin Kaldırılmasına Dair Mahkeme Kararlarının İcrası İçin Kararın Kesinleşmesi Sart Mıdır?

Paylaşımı Yapan Av.Mehmet CANSIZ on

T.C. YARGITAY

8.Hukuk Dairesi
Esas: 2016/21934
Karar: 2017/189
Karar Tarihi: 16.01.2017

ŞİKAYET DAVASI – TAKİBİN İPTALİ – TAKİP DAYANAĞI İLAMDA İPOTEĞİN TERKİNİNE HÜKMEDİLDİĞİ – İPOTEK TERKİNİNİN TAPUDA SİCİL DEĞİŞİKLİĞİNE SEBEBİYET VERECEĞİ – İLAMIN İNFAZI İÇİN KESİNLEŞMESİ GEREKTİĞİ – ŞİKAYETİN KABULÜNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Takip dayanağı ilamda ipoteğin terkinine hükmedildiği, sınırlı ayni hak olan ipotek terkininin tapuda sicil değişikliğine sebebiyet vereceği bu durumda ilamın infazı için kesinleşmesi gerektiği nazara alınarak şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekir.

(2004 S. K. m. 16) (6100 S. K. Geç. m. 3) (1086 S. K. m. 443)

Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire’ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Borçlu vekili takip dayanağı ilamın taşınmazın aynına ilişkin olması nedeniyle kesinleşmeden takibe konulamayacağını belirterek takibin iptalini talep etmiştir. Mahkemece konusu bir miktar alacağa ilişkin olan hukuk mahkemesi ilamlarının kesinleşmeden icraya konulabileceği, takibe konu dayanak ilamın ipotek bedeline yönelik alacak davası olduğu, sınırlı ayni hak olan ipoteğin ilamda tartışılmadığı, bu durumda kararın icraya konulması için kesinleşmesine gerek olmadığı gerekçesi ile şikayetin reddine karar verilmiştir.

Hüküm borçlu vekili tarafından temyiz edilmiştir.

6100 sayılı H.M.K.’nun geçici 3. maddesine göre uygulanması gereken HUMK.nun 443/4. maddesi gereğince, gayrimenkule ve buna ilişkin ayni haklara dair hükümler kesinleşmedikçe icra edilemez.

Somut olayda; takip dayanağı … 6. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin … sayılı ilamında ”toplam 35.910,00 TL kanuni ipotek bedelinin davalıdan alınarak davacılara miras hisseleri oranında verilmesine,” devamla “Dava konusu… sayılı taşınmaz üzerinde bulunan … adına … yevmiye numarası ile konulan ipoteğin terkinine” hükmedildiği, sınırlı ayni hak olan ipotek terkininin tapuda sicil değişikliğine sebebiyet vereceği bu durumda ilamın infazı için kesinleşmesi gerektiği nazara alınarak şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

Sonuç: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, taraflarca İİK’nun 366/3. maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 29,20 TL peşin harcın istek halinde temyiz edene iadesine 16.01.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Av.Mehmet CANSIZ

1972 yılında Ödemiş'te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimimi Ödemiş'te tamamladı.1995 Yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini başarıyla tamamladıktan sonra 10 yıl özel bir şirkette üst düzey yöneticilik ve hukuki danışmanlık görevlerinde bulundu. 2007 Yılında serbest avukatlık yapmaya başladı. 2011 Yılından beri kurcusu olduğu"CANSIZ HUKUK BÜROSU"nda avukatlık hizmeti vermektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

0 Yorum Yap

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir