KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ DAVASI – DAVACI HAZİNEYE BEDELİ BLOKE ETMESİ İÇİN İKİNCİ KEZ ON BEŞ GÜNLÜK SÜREİ ÇİNDE YATIRMAZSA…

Paylaşımı Yapan Av.Mehmet CANSIZ on

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti DAVASI – DAVACI HAZİNEYE BEDELİ BLOKE ETMESİ İÇİN İKİNCİ KEZ ON BEŞ GÜNLÜK SÜRE VERİLMESİ – SÜRENİN SONUNDA BEDELİN BLOKE EDİLMEMESİ DURUMUNDA DAVANIN REDDİNE HÜKMEDİLMESİ GEREKTİĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

T.C. YARGITAY

5.Hukuk Dairesi
Esas: 2017/7960
Karar: 2017/9578
Karar Tarihi: 30.03.2017

ÖZET:

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti

Davacı Hazineye bedeli bloke etmesi için, ikinci kez 15 günlük süre verilmesi ve bu sürenin sonunda bedelin bloke edilmemesi durumunda davanın reddine hükmedilmesi gerektiği düşünülmeksizin, ilk kez verilen sürede bedel yatırılmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmesi, bozmayı gerektirmiştir.

(2942 S. K. m. 10)

Dava ve Karar: Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın Hazine adına tescili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın reddine dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi, davacı idare vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava, 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın Hazine adına tescili istemine ilişkindir.

Mahkemece verilen yasal süreye rağmen bedel bloke edilmediğinden davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı idare vekilince temyiz edilmiştir.

1)2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı Kanunla değişik 10/8. maddesine göre hak sahibi adına, hak sahibi tespit edilememiş ise ileride ortaya çıkacak hak sahibine verilmek üzere 10. maddeye göre mahkemece yapılacak davetiye ve ilanda belirtilen bankaya yatırılması ve yatırıldığına dair makbuzun ibraz edilmesi için idareye onbeş gün süre verilir. Gereken hallerde bu süre bir defaya mahsus olmak üzere mahkemece uzatılabilir. Bu nedenle, davacı idareye bedeli bloke etmesi için ikinci kez 15 günlük süre verilmesi ve bu sürenin sonunda bedelin bloke edilmemesi durumunda davanın reddine hükmedilmesi gerektiği düşünülmeksizin, ilk kez verilen sürede bedel yatırılmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmesi,

2-Kabule göre de;

Karar tarihi itibariyle Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 3/2 nolu maddesi gereğince ret sebebi ortak olan davalılar yararına tek bir vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken, takdir edilen 1.500,00-TL maktu vekalet ücretinin her bir davalı için ayrı ayrı davacıdan alınarak davalılara ödenmesine karar verilmesi,

Doğru görülmemiştir.

Davacı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, 30.03.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.


Av.Mehmet CANSIZ

1972 yılında Ödemiş'te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimimi Ödemiş'te tamamladı.1995 Yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini başarıyla tamamladıktan sonra 10 yıl özel bir şirkette üst düzey yöneticilik ve hukuki danışmanlık görevlerinde bulundu. 2007 Yılında serbest avukatlık yapmaya başladı. 2011 Yılından beri kurcusu olduğu"CANSIZ HUKUK BÜROSU"nda avukatlık hizmeti vermektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

0 Yorum Yap

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir