Taşınmazımın Tapuda Satışını Verdim ama Alıcı Satış Bedelini Ödemedi, NE YAPABİLİRİM? SENEDE KARŞI SENETLE İSPAT KURALI

Yargıtay Kararı

SENEDE KARŞI SENETLE iSPAT KURALI

Bu tip serzenişleri sık sık duyuyoruz maalesef. Bu durumda ne yapılabilir? Gayrimenkul satışları RESMİ ŞEKLE TABİDİR VE SADECE TAPUDA SATIŞ YAPILABİLİR. Tapuda Satış yapılırken de taşınmazın hangi bedelle satıldığı, satış bedelinin tamamen alındığı açıkça belirtilir ve alıcı ve satıcı tarafından imzalanır. Bu Resmi bir senettir. Resmi senetteki beyanların aksi SADECE AYNI GÜÇTE BİR DELİLLE İSPATLANABİLİR. Satıcı satış bedelini almadan tapuda taşınmazını devrettiyse ve satış bedelini de alamıyorsa, açacağı davada alacağını senetle ispat etmek zorundadır. Karşı taraf tanık dinlenmesine onay vermezse de tanık dinletemez. Bu nedenle taşınmaz satışlarında çok dikkatli davranmak gerekir. Buna ” SENEDE KARŞI SENETLE iSPAT KURALI “ denir. Bu durumda yazı başlığındaki sorunun cevabı;

“GEÇMİŞ OLSUN, ALACAĞINIZIN ÜSTÜNE BİR BARDAK SOĞUK SU İÇİN…”

T.C. YARGITAY

13.Hukuk Dairesi
Esas: 2015/13737
Karar: 2016/24084
Karar Tarihi: 22.12.2016

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI – SENEDİN AKSİ İDDİALARIN SENETLE İSPAT EDİLEBİLECEĞİ – DAVALI AÇIKÇA TANIK DİNLENMESİNE MUVAFAKAT ETMEDİKÇE OLAYDA TANIK DİNLENEMEYECEĞİ – DAVACILARA YEMİN TEKLİF ETME HAKKININ HATIRLATILMASI GEREĞİ-SENEDE KARŞI SENETLE ISPAT KURALI

ÖZET: Senede bağlı hususların aksi iddialara karşı ancak senetle ispat edilebilir, tanıkla ispat edilemez. Bu nedenle davalı açıkça tanık dinlenmesine muvafakat etmedikçe olayda tanık dinlenemez. Hal böyle olunca, tapudan resmi olarak devir edilen taşınmazın davacıların hisse satış bedellerinin davalılar tarafından ödenmediğini davacıların kesin delillerle kanıtlaması gerekirken bu iddiasını ispat edecek yazılı belge ibraz edememiştir. Ne var ki, davacılar yemin deliline de dayandığından, mahkemece; davacılara, davalılara karşı yemin teklif etme hakkı hatırlatılarak, sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir.

(4721 S. K. m. 6) (2004 S. K. m. 67) (6100 S. K. m. 201) (1086 S. K. m. 290)

Dava: Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı dava subut bulunmadığından reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacılar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

Karar: Davacılar, davalılar ile kardeş olduklarını, iştirak halinde mülkiyet olan….. 22K pafta 5012 ada, 13 parselde kayıtlı 1/39 paylı 6.kat 24 nolu mesken bağımsız daireyi satmak konusunda anlaştıklarını, davalıların söz konusu gayrimenkulün alıcı müşterisini bulduğunu ve satış bedelinde anlaştıklarını, gayrimenkulün 29/11/2011 tarihinde dava dışı …’e 112.500,00 TL’ye satıldığını, ancak davalıların her birinin payına ayrı ayrı düşen 12.500,00 TL’yi ödemediğini, davalılar aleyhine … 2.İcra Müdürlüğünün 2012/1536 esas sayılı takip dosyası üzerinden her birinin payının toplamı olan 50.000,00 TL’lik takip başlattıklarını, ancak davalıların kötü niyetli olarak takibe itiraz ettiğini belirterek itirazın iptaline, % 40 icra inkar tazminatına hükmedilmesine karar verilmesini talep etmişlerdir.

Davalılar, satış bedelinin nakden ve tamamen tahsil edildiğine ilişkin resmi senetteki beyanın tersinin ispatlanması ve davacılar tarafından bu hususun aynı güçte başka bir delille kanıtlanması gerektiğini ileri sürerek davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davacının davasını ispat edemediğinden REDDİNE, karar verilmiş; hüküm davacılar tarafından temyiz edilmiştir.

1- Dava, tapuda satışı yapılan taşınmazın davacıların hissesine düşen kısmının davalılar tarafından ödenmediği iddiasına dayalı olarak açılan alacağın tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece, davacıların tapudaki resmi senette hisselerine düşen parayı aldıklarını beyan ettiği, aksini yazılı delil ile ispatlayamadığı, davalıların da tanık beyanına muvafakat etmediğinden davanın reddine karar verilmiştir. Uyuşmazlık; tapuda devri yapılan taşınmazın davacıların hissesine düşen bedellerinin ödenip ödenmediği noktasında toplanmaktadır. HMK.’nun 201. (mülga 1086 sayılı HUMK.’nun 290.) maddesine göre, senede bağlı hususların aksi iddialara karşı ancak senetle ispat edilebilir, tanıkla ispat edilemez. Bu nedenle davalı açıkça tanık dinlenmesine muvafakat etmedikçe olayda tanık dinlenemez. Hal böyle olunca, TMK.’nun 6. maddesi ve HMK.’nu hükümleri gereğince, tapudan resmi olarak devir edilen taşınmazın davacıların hisse satış bedellerinin davalılar tarafından ödenmediğini davacıların kesin delillerle kanıtlaması gerekirken bu iddiasını ispat edecek yazılı belge ibraz edememiştir. Ne var ki, davacılar yemin deliline de dayandığından, mahkemece; davacılara, davalılara karşı yemin teklif etme hakkı hatırlatılarak, sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

2- Bozma nedenine göre, davacıların sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.

Sonuç: Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle hükmün temyiz eden davacılar yararına BOZULMASINA, 2. bentte açıklanan nedenle davacıların diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan 25,20 TL harcın istek halinde davacılara iadesine, HUMK’nun 440/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 22.12.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. (¤¤)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

nv-author-image

Mehmet CANSIZ

1972 yılında Ödemiş'te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimimi Ödemiş'te tamamladı.1995 Yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini başarıyla tamamladıktan sonra 10 yıl özel bir şirkette üst düzey yöneticilik ve hukuki danışmanlık görevlerinde bulundu. 2007 Yılında serbest avukatlık yapmaya başladı. 2011 Yılından beri kurcusu olduğu"CANSIZ HUKUK BÜROSU"nda avukatlık hizmeti vermektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.