6183 Sayılı Kanuna Göre Amme Alacağının “Hacze Garameten İştirakı”

6183 Sayılı Kanunun 21. Maddesi gereğince Üçüncü şahıslar tarafından haczedilen mallar paraya çevrilmeden evvel o mal üzerine amme alacağı için de haciz konulursa bu alacak da hacze iştirak eder ve aralarında satış bedeli garameten taksim olunur.

Bu yasa maddesi gereğince kamu alacağının rüchan hakkı bulunmaktadır. Bunu bir örnekle açlıklayalım:

Borçlunun bir taşınmazı var. Taşınmaz üzerinde xbankasının 100.000 TL ipotek alacağı var. 01.01.2019 tarihinde A alacaklısını taşınmaz üzerine 1.000.000 TL lik haciz koyuyor. Taşınmazın satışını talep ediyor. 01.08.2019 tarihine icra dairesi satış günü veriyor. X Vergi Dairesi Vergi alacağı için 31.07.2019 500.000 TL haciz koyuyor. Taşınmaz 400.000 TL ye satılıyor.

Bu durumda sıra cetveli şu şekilde olacaktır.Satış bedelinden öncelikle ipotek alacağı ödenecektir.

Kalan 400.000 -TL den;

400.000* (1.000.000/1.000.000+500.000): 266.666,66 TL olarak A alacaklısına,

400.000*(500.000/1.000.000+500.000) : 133.333,34 TL de vergi dairesi ödenecektir. Bu durumda vergi dairesi normal şartlarda taşınmaz satışı için düzenlenen sıra cetveline iştirak etmesi mümkün değilken, 6183 S.Kanunun 21. maddesi sayesinde 133.333,34 TL tahsilat yapmış olacaktır.


Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun (AATUHK) (YÜR. TAR.: 01.01.1954)
Kanun No: 6183
Kabul Tarihi: 21.07.1953
R.G. Tarihi: 28.07.1953
R.G. No: 8469

Madde 21 – Üçüncü şahıslar tarafından haczedilen mallar paraya çevrilmeden evvel o mal üzerine amme alacağı için de haciz konulursa bu alacak da hacze iştirak eder ve aralarında satış bedeli garameten taksim olunur. (EKLENMİŞ CÜMLE RGT: 08.04.2006 RG NO: 26133 KANUN NO: 5479/4) Genel bütçeye gelir kaydedilen vergi, resim, harç ile vergi cezaları ve bunlara bağlı zam ve faizler için tatbik edilen hacizlerde 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 268 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi hükmü uygulanmaz.
 
Rehinli alacaklıların hakları mahfuzdur. (DEĞİŞİK CÜMLE RGT: 15.03.2018 RG NO: 30361 KANUN NO: 7101/47) (KOD 2) Gümrük resmi, bina ve arazi vergisi gibi eşya ve gayrimenkulün aynından doğan amme alacakları o eşya ve gayrimenkul bedelinden tahsilinde rehinli alacaklardan sonra gelir.
 
(DEĞİŞİK FIKRA RGT: 08.04.2006 RG NO: 26133 KANUN NO: 5479/4) (KOD 1)
Borçlunun iflası, mirasın reddi ve terekenin resmi tasfiyeye tabi tutulması hallerinde amme alacakları imtiyazlı alacak olarak 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 206 ncı maddesinin üçüncü sırasında, bu sıranın önceliğini alan alacaklar da dahil olmak üzere tüm imtiyazlı alacaklar ile birlikte işleme tabi tutulur.

T.C. YARGITAY

23.Hukuk Dairesi
Esas: 2016/2718
Karar: 2019/722
Karar Tarihi: 26.02.2019

SIRA CETVELİNDEKİ SIRAYA ŞİKAYET – GARAMETEN PAYLAŞTIRILMASINA KARAR VERİLDİĞİ SIRA CETVELİNDE USUL VE KANUNA AYKIRILIK BULUNMADIĞI GEREKÇESİYLE ŞİKAYETİN REDDİ – HÜKMÜN ONANMASI GEREĞİ

ÖZET: Mahkemece iddia, savunma ve dosya kapsamına göre, .. Sayılı Kanun’un .. maddesinde 3. şahıslar tarafından haczedilen malların paraya çevrilmesinden önce o mal üzerine kamu alacağı için haciz konulması halinde kamu alacağının hacze iştirak edeceği ve satış bedelinin garameten paylaştırılacağının hükme bağlandığı, kamu alacağının hacze iştiraki açısından kamu alacağının ve ilk haczin dayandığı alacak hangi sebepten doğarsa doğsun kamu alacağı için satıştan önce haciz konulmuşsa ilk hacze iştirak edeceği, ilk kesin haczin 1. sırada bulunan … 4. … Müdürlüğünün .. Esas sayılı dosyası olduğu, satış bedelinden geride kalan paranın Sosyal Güvenlik Kurumu ve … 3. … Müdürlüğünün 2013/4412 Esas sayılı dosyasına garameten paylaştırılmasına karar verildiği, sıra cetvelinde usul ve kanuna aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle şikayetin reddine karar verilmiştir. Hükmün onanması gerekmiştir.

(6183 S. K. m. 21)
 
Dava: Taraflar arasındaki sıra cetvelindeki sıraya şikayetin yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı şikayetin reddine yönelik verilen hükmün süresi içinde şikayetçi vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
 
Şikayetçi vekili, dava dışı borçlu … Elektronik İletişim Sis. Ltd. Şti. aleyhine 6183 Sayılı Yasa uyarınca … takibi başlatıldığını ve borçlu şirketin araçlarına 2013/11898-2014/29 evrak sayılı haciz şerhi konulduğunu, borçlu şirkete ait araçların … 4. … Müdürlüğünün 2013/4401 Esas sayılı dosya üzerinden satıldığını ve bu satışlara ilişkin düzenlenen sıra cetvelinin 08.05.2014 tarihinde taraflarına tebliğ edildiğini, sıra cetvelinde şikayetçi kurumun 3. sırada yer aldığını, ilgili cetvelden satıştan elde edilen meblağın da 1. ve 2. sırada bulunan özel alacak haczi ile kurum arasında garameten taksim edilmesine karar verildiğini, 6183 Sayılı Yasa’nın 21. maddesi ve 5510 Sayılı Yasa’nın 88. maddesinde belirtildiği üzere kurum alacaklarının kamu alacağı niteliğinde olmakla imtiyazlı alacaklardan olduğunu ve sıra cetvelinin hatalı olduğunu, ayrıca sıra cetvelinde 1. sırada yer alan haczin ihtiyaten haciz olmakla sıra cetvelinde yer alamayacağını ileri sürerek sıra cetvelinin iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
 
Şikayet olunan … vekili, şikayetçi kurum alacaklarının özel kanunlarda imtiyazlı olarak kabul edilen alacaklardan olmadığından 206. maddeye göre 3. sırada olan adi alacaklardan olduğunu, davacı tarafın araçlar üzerindeki haciz tarihinin … dosyalarındaki hacizden sonraki bir tarih olduğunu, açılan davada … dosyası borçlusu şirketin taraf olarak gösterilmesi ve taraf teşkilinin sağlanması gerektiğini savunarak şikayetin reddini istemiştir.
 
Şikayet olunan … vekili, 6183 Sayılı Kanun’un 21/1. maddesine göre satış bedelinin garameten taksim edilmesi gerektiğinden sıra cetvelinin iptali talebinin yerinde olmadığını savunarak şikayetin reddini istemiştir.
 
Mahkemece iddia, savunma ve dosya kapsamına göre, 6183 Sayılı Kanun’un 21/1. maddesinde 3. şahıslar tarafından haczedilen malların paraya çevrilmesinden önce o mal üzerine kamu alacağı için haciz konulması halinde kamu alacağının hacze iştirak edeceği ve satış bedelinin garameten paylaştırılacağının hükme bağlandığı, kamu alacağının hacze iştiraki açısından kamu alacağının ve ilk haczin dayandığı alacak hangi sebepten doğarsa doğsun kamu alacağı için satıştan önce haciz konulmuşsa ilk hacze iştirak edeceği, ilk kesin haczin 1. sırada bulunan … 4. … Müdürlüğünün 2013/4401 Esas sayılı dosyası olduğu, satış bedelinden geride kalan paranın Sosyal Güvenlik Kurumu ve … 3. … Müdürlüğünün 2013/4412 Esas sayılı dosyasına garameten paylaştırılmasına karar verildiği, sıra cetvelinde usul ve kanuna aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle şikayetin reddine karar verilmiştir.
 
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre şikayetçi vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
 
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle şikayetçi vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, 492 Sayılı Harçlar Kanunu’nun 13/j maddesi uyarınca şikayetçi …’dan harç alınmasına yer olmadığına, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere 26.02.2019 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

nv-author-image

Mehmet CANSIZ

1972 yılında Ödemiş'te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimimi Ödemiş'te tamamladı.1995 Yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini başarıyla tamamladıktan sonra 10 yıl özel bir şirkette üst düzey yöneticilik ve hukuki danışmanlık görevlerinde bulundu. 2007 Yılında serbest avukatlık yapmaya başladı. 2011 Yılından beri kurcusu olduğu"CANSIZ HUKUK BÜROSU"nda avukatlık hizmeti vermektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.