Marka Nedir? Nasıl Tescil Ettirilir? Tescil Ettirmenin Faydaları Nerlerdir?

Marka Hukuku

Marka

Bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla kişi adları dâhil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar,

malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaret olarak tanımlanmaktadır.
Markaların tescili zorunlu olmamakla birlikte tescil, marka üzerindeki hakları ispatlayan ve marka ihlalini engelleyen en önemli araçtır.

Tescillimarka, sahibine daha geniş bir koruma sağladığından faaliyette bulunulan bütün ülkelerde marka tescili önemle tavsiye edilmektedir.

Bir markanın tescil ettirilmesi, özellikle aynı ya da karıştırılabilecek derecede benzer bir marka ile ihtilaf oluşması halinde daha güçlü bir koruma sağlayacaktır.

Ortak Marka

Ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan, bir grubun mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ay ırt etmeye yarayan işarettir.

Garanti Markası

Markanın sahibinin kontrolü altında birçok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işarettir.

Markalar Sicili

Kayıt ortamının türündeki ayrıcalığa bakılmaksızın, markalara ilişkin tüm tescil bilgilerinin ve tescil olunan marka ile ilgili olarak sonradan meydana gelen bütün değişikliklerin kayıt edildiği sicildir.

MARKA TESCİL BAŞVURUSU SÜRECİ

Marka Tescil Başvurusunda Bulunabilecek Kişiler

• Türkiye Cumhuriyeti sınırlan içinde ikametgâhı olan veya sınai veya ticari uğraşıda bulunan gerçek veya tüzel kişiler,
• Paris Sözleşmesi yahut Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri dâhilinde başvuru hakkına sahip kişiler, Türkiye’de marka tescil başvurusunda bulunma hakkına sahiptir.

Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere yasal olarak veya fiilen marka koruması tanımış yabancı devletlerin gerçek veya tüzel kişileri de

karşılıklılık ilkesi uyarınca marka korumasından aynı şekilde yararlanabilmektedir.
MarkaTescil Başvurusunda Yer Alması Gereken Bilgiler Çevrimiçi evrak sisteminde marka tescil başvurusunu gerçekleştirmek üzere, aşağıda sayılan bilgilerin eksiksiz bir şekilde tamamlanması gerekmektedir.

• Başvuru sahibi gerçek kişi ise adı-soyadı, T.C. uyruklu olması durumunda T.C. kimlik numarası,
• Tüzel kişi ise ticaret unvanı, T.C. tabiiyetinde ise vergi kimlik numarası bilgilerini içerir kimlik bilgileri ile başvuru sahibinin adresi ve diğer iletişim bilgileri,
• Başvuru vekil aracılığı ile yapılıyorsa vekilin sicil numarası, kimlik, adres ve diğer iletişim bilgileri,
• Varsa rüçhan hakkı talebine ilişkin bilgiler,
• Markanın baskı yoluyla çoğaltmaya ve yayıma elverişli örneği,
• Marka örneğinde Latin alfabesi dışında harf veya harfler kullanılmış ise bunların Latin alfabesindeki karşılığı,
• Marka tescil başvurusuna konu malların veya hizmetlerin Nice Anlaşmasına göre sınıf numaraları ve bu numaralara uygun olarak düzenlenmiş listesi,
• Yetkili kişi veya kişilerce atılmış imza,
• Ödemelere ilişkin bilgiler,
• Varsa ilave sayfa sayısı ve eklere ilişkin bilgiler.

Başvuru dilekçesine aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler eklenmelidir.

• Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir bilgi,
• İlave sınıf veya sınıfların ücretinin ödendiğini gösterir bilgi, • Rüçhan hakkı talebi varsa, buna ilişkin ücretin ödendiğini gösterir bilgi,
• Rüçhan hakkından yararlanmak isteniyorsa, yetkili makamlardan alınan rüçhan hakkını gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ve bu belgenin yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi,
• Başvuru vekil aracılığı ile yapılıyorsa vekâletname,
• Başvuru ortak marka ya da garanti markası için yapılmış ise teknik yönetmelik.

Rüçhan Hakkı

Paris Sözleşmesine dâhil ülkelerden birine mensup veya bu ülkelerden birine mensup olmamakla birlikte onlardan birinde ikametgâhı veya işler durumda bir ticari müessesesi bulunan gerçek veya tüzel kişiler,

bu ülkelerin herhangi birinde yetkili mercilere bir markanın tescili için usulüne uygun olarak yaptıkları başvuru tarihinden itibaren altı ay süreyle aynı marka için tescil belgesi almak üzere

Türkiye’de başvuru yapma konusunda rüçhan hakkından yararlanabilmektedir.
Ayrıca, tescil başvurusundaki markanın kullanılacağı malları veya hizmetleri Türkiye’de açılan milli ve milletlerarası sergilerde

veya Paris Sözleşmesine taraf ülkelerde açılan resmi veya resmi olarak tanınan sergilerde teşhir eden gerçek veya tüzel kişiler de,

sergideki teşhir tarihinden itibaren altı ay içinde Türkiye’de marka tescil ettirmek için başvuru yapma konusunda rüçhan hakkından yararlanabilmektedir.
Rüçhan Hakkından Türkiye’de Yararlanma Rüçhan hakkından yararlanabilecek gerçek veya tüzel kişiler, başka ülkelerde marka tescil başvurusu yaptıklarını

veya mal veya hizmetlerini resmi sergilerde gösterime sunduklarını süresi içerisinde belgelemeleri koşuluyla Türkiye’de rüçhan hakkından yararlanırlar.

Rüçhan hakkından yararlanabilmek için aşağıdaki belgelerin sunulması gerekmektedir.

• Yetkili makamlardan alınan rüçhan hakkını gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ve bu belgenin yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi,

• Rüçhan hakkı istemine ilişkin başvuru dilekçesi,

• İlgili ücretin ödendiğini gösterir bilgi. Söz konusu belgelerin 3 aylık süre içerisinde Enstitüye sunulmaması halinde başvuru rüçhan hakkından yararlanamamaktadır.

Rüçhan Hakkından Türkiye’deki Marka Tescil Başvurusuna Dayanarak Yararlanma

Türkiye’de usulüne uygun olarak yapılmış marka tescil başvurusuna dayanarak yurtdışında rüçhan hakkından faydalanmak isteyen başvuru sahiplerine talep edilmesi

ve düzenleme ücretinin ödendiğini gösterir bilginin Enstitüye sunulması koşuluyla Rüçhan Hakkı Belgesi verilmektedir.

Teknik Yönetmelik

Garanti ve ortak marka tescili için teknik yönetmeliğin tarafımıza iletilmesi zorunludur.

Teknik yönetmelik, başvuru sahibi veya sahipleri gerçek kişi ise kimlik bilgilerinin, tüzel kişi ise ticaret unvanlarının, adreslerinin,

başvuruya ilişkin tek bir yazışma adresinin, marka örneğinin, markanın hangi mal veya hizmetlerde ne şekilde kullanılacağının, markanın kullanım usullerinin açıklandığı belgedir.

Garanti markası teknik yönetmeliğinde; markanın garanti ettiği mal veya hizmetlerin ortak özelliklerinin, markayı kullanmaya yetkili kişilerin, markayı kullanma hakkının ne şekilde elde edileceğinin,

markanın kullanma hakkının verilmesinden sonra denetimlerin kim tarafından, nasıl ve hangi sıklıkta yapılacağı ile teknik yönetmeliğe aykırı kullanma halinde uygulanacak yaptırımların;

ortak marka teknik yönetmeliğinde de ortak markayı kullanmaya yetkili olan işletmelerin, teknik yönetmeliğe aykırı kullanma halinde uygulanacak yaptırımların belirtilmesi gerekmektedir.

Sınıflandırma

Markanın kullanılacağı mallar ve hizmetler, Nice Anlaşmasında belirlenen uluslararası sınıflandırmaya ilişkin esaslara göre sınıflandırılmaktadır.

Tescili talep edilen mal veya hizmetlerin, sınıflara ayrılmış olarak ve sınıf numaraları belirtilerek sunulması gerekmektedir. Söz konusu listeye göre, mallar 34, hizmetler 11 sınıfta toplanmıştır. MarkaTescil başvurusu, faaliyette bulunulacak sektörlere ilişkin alt sınıflar gözetilerek yapılmalıdır. Başvuru dilekçesinde, tescili talep edilen mallar veya hizmetlerin genel tabir kullanılmadan yazılması gerekmektedir. Mal veya hizmet listesinde genel tabir kullanılmış ise, genel tabirlerin açıklanması için 2 aylık süre verilmektedir. Bu süre içerisinde açıklamanın Enstitüye sunulmaması halinde açıklanması talep edilen genel tabirleri listeden çıkartılmaktadır.

Birden fazla sınıf içeren başvurularda ilave sınıf ücretinin ödendiğine ilişkin bilginin Enstitü tarafından verilen 2 aylık süre içerisinde Enstitüye sunulmaması halinde,

başvuru, mal veya hizmetlerin başvuru dilekçesindeki yazılış sırası gözetilerek, ödenen ücrete karşılık gelen sınıflar bakımından değerlendirmeye alınmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

nv-author-image

Mehmet CANSIZ

1972 yılında Ödemiş'te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimimi Ödemiş'te tamamladı.1995 Yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini başarıyla tamamladıktan sonra 10 yıl özel bir şirkette üst düzey yöneticilik ve hukuki danışmanlık görevlerinde bulundu. 2007 Yılında serbest avukatlık yapmaya başladı. 2011 Yılından beri kurcusu olduğu"CANSIZ HUKUK BÜROSU"nda avukatlık hizmeti vermektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.