Adama Öldürme Suçunda “İştirak İradesinin İspatı”

Ceza Hukuku

T.C YARGITAY 1.Ceza Dairesi Esas: 2017/ 2237 Karar: 2019 / 1537 Karar Tarihi: 12.03.2019

ÖZET: Sanığın savunmasının aksine iştirak iradesi ile hareket ettiğine dair yeterli delili bulunmadığından sanık hakkında beraat kararı verilmesi gerektiği gözetilmeden karar verilmesi, bozmayı gerektirmiştir.

(5237 S. K. m. 39, 53)

Katılan … vekilinin sanık … hakkında 6136 sayılı Yasaya Aykırılık, kamu güvenliğini kasten silahla tehlikeye sokma suçlarından kurulan hükümleri temyize yetkisi bulunmadığından, katılanlar vekilinin bu suçlardan kurulan hükümlerine yönelik temyiz isteminin, CMUK’un 317. maddesi uyarınca REDDİNE karar verilmiştir.

Dosya içeriğine ve gösterilen gerekçeye göre; sanık …’ın adam öldürme suçuna müşterek fail olarak katıldığının kabul edilmesinde bir isabetsizlik bulunmadığından, tebliğnamedeki sanık …’ın TCK’nin 39. kapsamında yardım adan olarak cezalandırılması gerektiğine yönelik bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir.

1) Sanıklar …. ve …. hakkında maktul …’a yönelik eylemleriyle ilgili olarak verilen mahkumiyet kararının temyiz incelemesinde;

Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanıklar …. ve ….’ın maktul …’i kasten öldürme suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suçların niteliği tayin, takdire ilişkin cezaları azaltıcı sebeplerin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, sanık Mithat müdafiinin, sanığın öldürme kastı olmadığına, iştirak iradesinin bulunmadığına, kabule göre TCK’nin 39. madde hükümlerinin uygulanması gerektiğine, sanık … müdafinin eksik inceleme ile hüküm verildiğine, takdiri indirim ve tahrik hükümlerinin uygulanması gerektiğine, sanık … müdafinin usul ve yasaya aykırı hüküm kurulduğuna, katılan vekilinin sanıkların müşterek fail olarak cezalandırılmaları gerektiğine ve verilen cezaların artırılması gerektiğine ilişkin ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle; 24.11.2015 günlü Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarih, 2014/140 esas ve 2015/85 sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK’nin 53. maddesinin iptal edilen bölümleri nazara alındığında mahkemenin bu madde ile yaptığı uygulama yasaya aykırı ise de bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, CMUK’un 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, hüküm fıkrasında yer alan 5237 sayılı TCK’nin 53. maddesinin uygulanmasına ilişkin bölümlerin “Anayasa Mahkemesinin iptal kararındaki hususlar gözetilerek 5237 sayılı TCK’nin 53/1-2-3. maddelerinin tatbikine” şeklinde değiştirilmesine, karar verilmek suretiyle DÜZELTİLEN, duruşmalı olarak incelenen hükümlerin tebliğnamedeki düşünce gibi ONANMASINA,

2) Sanık … hakkında maktul …’a yönelik eylemleriyle ilgili olarak verilen mahkumiyet kararının temyiz incelemesinde;

Sanığın savunmasının aksine iştirak iradesi ile hareket ettiğine dair yeterli delili bulunmadığından sanık hakkında beraat kararı verilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi,

Yasaya aykırı olup sanık vekilinin temyiz itirazları bu sebeple yerinde görüldüğünden hükmün tebliğnamedeki görüşe aykırı olarak BOZULMASINA, 12.03.2019 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

nv-author-image

Mehmet CANSIZ

1972 yılında Ödemiş'te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimimi Ödemiş'te tamamladı.1995 Yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini başarıyla tamamladıktan sonra 10 yıl özel bir şirkette üst düzey yöneticilik ve hukuki danışmanlık görevlerinde bulundu. 2007 Yılında serbest avukatlık yapmaya başladı. 2011 Yılından beri kurcusu olduğu"CANSIZ HUKUK BÜROSU"nda avukatlık hizmeti vermektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.