Ağır Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Mehmet Cansız

AĞIR CEZA MAHKEMESİ HANGİ SUÇLARDA GÖREVLİDİR?

5235 Sayılı “Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun ” un 12. maddesinde Ağır Ceza Mahkemesinin görevleri düzenlenmiştir. Bu Maddeye göre;

Kanunların ayrıca görevli kıldığı hâller saklı kalmak üzere, Türk Ceza Kanununda yer alan

 • yağma (m. 148),
 • irtikâp (m. 250/1 ve 2),
 • resmi belgede sahtecilik (m. 204/2),
 • nitelikli dolandırıcılık (m. 158), hileli iflâs (m. 161) suçları,
 • Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısmının Dört, Beş, Altı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar (318, 319, 324, 325 ve 332 nci maddeler hariç)
 • ve 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılan davalar ile
 • ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçlarla ilgili dava ve işlere bakmakla ağır ceza mahkemeleri görevlidir. Anayasa Mahkemesi ve Yargıtayın yargılayacağı kişilere ilişkin hükümler, askeri mahkemelerin görevlerine ilişkin hükümler ile çocuklara özgü kovuşturma hükümleri saklıdır.

Bu nedenle Ağır Ceza mahkemesinde sanık olarak yargılanıyorsanız, alacağınız ceza geleceğinizi tamamen, olumsuz anlamda değiştirecek, yani geleceğiniz karartacak, işinizi, ailenizi, mesleğinizi kaybetmenize sebep olacak bir ceza olacaktır.

Bu nedenle size isnat edilen suç ile çok iyi bir savunma yapmanız gerektiği aşikardır. Bu savunmayı da tek başınıza yapabilmeniz mümkün olmayacaktır.

Bu nedenle size savunmanızda destek olacak, yönlendirecek, lehinize olan delilleri, lehinize olan yasal indirim maddelerinin davanızda uygulanmasını sağlayabilecek, tecrübeli bir ağır ceza avukatı ile bu süreci yürütmeniz elzemdir.

İyi bir savunma sizi yargılandığınız suçtan,

 • Beraat etmenizi sağlayabilir.
 • Beraat etmeniz mümkün görünmüyorsa yani, suçu işlediğinize dair çok güçlü, kesin deliller varsa, daha az ceza almanızı sağlayabileceği gibi,Türk Ceza Kanunun 1. Kitap 2. Kısım 2. Bölümde düzenlenen “Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenlerin varlığının ispatlanması” durumunda ceza almamanızı sağlayabilir.  Ceza Sorumluluğunu Kaldıran Nedenler;           
 • Kanunun hükmü ve amirin emri (TCK.24)
 • Meşru savunma ve zorunluluk hali (TCK.25)
 • Hakkın kullanılması ve ilgilinin rızası (TCK.26)
 • Cebir ve şiddet, korkutma ve tehdit (TCK.28)
 • Yaş küçüklüğü (TCK.31) (12 yaşını doldurmamış küçüklere ceza verilmez)
 • Akıl hastalığı (TCK.32) “Akıl hastalığı nedeniyle, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olan kişiye ceza verilmez”
 • Geçici nedenler, alkol veya uyuşturucu madde etkisinde olma (TCK.34)“Geçici bir nedenle ya da irade dışı alınan alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olan kişiye ceza verilmez.”
 • Ceza Sorumluluğunu azaltan nedenler;
 1. Haksız tahrik (TCK.29) (1/4 ile 3/4 arası indirim)
 2. Yaş küçüklüğü (TCK.31)Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmuş olup da onbeş yaşını doldurmamış olanların işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamaması veya davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmemiş olması hâlinde ceza sorumluluğu yoktur. Ancak bu kişiler hakkında çocuklara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. İşlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin varlığı hâlinde, bu kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde oniki yıldan onbeş yıla; müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde dokuz yıldan onbir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Diğer cezaların yarısı indirilir ve bu hâlde her fiil için verilecek hapis cezası yedi yıldan fazla olamaz.Fiili işlediği sırada onbeş yaşını doldurmuş olup da onsekiz yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde onsekiz yıldan yirmidört yıla; müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde oniki yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Diğer cezaların üçte biri indirilir ve bu hâlde her fiil için verilecek hapis cezası oniki yıldan fazla olamaz.
 3. Akıl hastalığı (TCK.32) “işlediği fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği azalmış olan kişiye, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine yirmibeş yıl, müebbet hapis cezası yerine yirmi yıl hapis cezası verilir. Diğer hallerde verilecek ceza, altıda birden fazla olmamak üzere indirilebilir. Mahkûm olunan ceza, süresi aynı olmak koşuluyla, kısmen veya tamamen, akıl hastalarına özgü güvenlik tedbiri olarak da uygulanabilir.”
 4. Sağır ve dilsizlik (TCK.33) “Türk Ceza Kanunun, fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmamış olan çocuklara ilişkin hükümleri, onbeş yaşını doldurmamış olan sağır ve dilsizler hakkında; oniki yaşını doldurmuş olup da onbeş yaşını doldurmamış olanlara ilişkin hükümleri, onbeş yaşını doldurmuş olup da onsekiz yaşını doldurmamış olan sağır ve dilsizler hakkında; onbeş yaşını doldurmuş olup da onsekiz yaşını doldurmamış olanlara ilişkin hükümleri, onsekiz yaşını doldurmuş olup da yirmibir yaşını doldurmamış olan sağır ve dilsizler hakkında da uygulanır.”
 5. Suça teşebbüs (TCK.35) “Suça teşebbüs halinde fail, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığına göre, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine onüç yıldan yirmi yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine dokuz yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Diğer hallerde verilecek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadarı indirilir.”

Yukarıda ayrıntılı olarak bildirdiğimiz ceza sorumluluğunu kaldıran ve/veya azaltan nedenlerin olması durumunda avukatınızın bilgisi, tecrübesi, pratik cezası ile, lehinize olan bu hükümlerin ispatlanması, delillendirilmesi çok büyük bir öneme sahip olacaktır.

ÖZGÜRLÜĞÜNÜZ ÇOK DEĞERLİDİR. BU NEDENLE ÖZELLİKLE AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE SANIK OLARAK YARGILANIYORSANIZ, MUTLAKA AMA MUTLAKA İYİ BİR AĞIR CEZA AVUKATI NDAN DESTEK ALMALISINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

nv-author-image

Mehmet CANSIZ

1972 yılında Ödemiş'te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimimi Ödemiş'te tamamladı.1995 Yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini başarıyla tamamladıktan sonra 10 yıl özel bir şirkette üst düzey yöneticilik ve hukuki danışmanlık görevlerinde bulundu. 2007 Yılında serbest avukatlık yapmaya başladı. 2011 Yılından beri kurcusu olduğu"CANSIZ HUKUK BÜROSU"nda avukatlık hizmeti vermektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.