“By-Lock Kullanan Fetö Sanığı da “Etkin Pişmanlık” Hükümlerinden Faydalanır”

Tehdit

BYLOCK KULLANAN FETÖ SANIĞI-ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNDEN FAYDALANABİLİR Mİ?

Gaziantep BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ :” BY-LOCK KULLANAN FETÖ SANIĞI DA “ETKİN PİŞMANLIK” HÜKÜMLERİNDEN FAYDALANIR”

 İŞTE MAHKEME KARARI.

Gaziantep BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
3. Ceza Dairesi
Esas: 2017 / 825
Karar: 2017 / 908
Karar Tarihi: 14.06.2017

Konu : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA SUÇU – SANIĞIN TERÖR ÖRGÜTÜNÜN GİZLİ HABERLEŞME AĞI OLAN VE ŞİFRE İLE ÖZEL OLARAK YÜKLENİLEN BYLOCK ADLI HABERLEŞME PROGRAMINI KULLANDIĞI – HER HANGİ BİR SUÇUN İŞLENİŞİNE İŞTİRAK ETMEYEN SANIĞIN ÖRGÜTÜN DAĞILMASINA VEYA MENSUPLARININ YAKALANMASINI SAĞLAMAYA ELVERİŞLİ BİLGİ VERDİĞİ – ETKİN PİŞMANLIK – HÜKMÜN BOZULDUĞU

(2709 S. K. m. 141) (5271 S. K. m. 34, 230, 286, 289) (5237 S. K. m. 221)

Yerel Mahkemece verilen hükme karşı istinaf yoluna başvurulmakla, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü.

İstinaf başvurusunun reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 141/3. Maddesinde, “Bütün mahkemelerin her türlü kararları gerekçeli yazılır.” Buna paralel hüküm içeren 5271 sayılı CMK.nun 34. maddesinde de “Hakim ve mahkemelerin her türlü kararı, karşı oy dahil gerekçeli yazılır” hükümleri yer almaktadır.

Gerekçe: hükmün dayanaklarının akla, hukuka ve maddi olaya uygun açıklamasıdır. Gerekçenin dosyadaki bilgi ve belgelerin yerinde değerlendirildiğini gösterir biçimde: geçerli, yasal ve yeterli olması gerekir. Yasal, yeterli ve geçerli bir gerekçeye dayanılmadan karar verilmesi yasa koyucunun amacına uygun düşmez ve uygulamada keyfiliğe yol açar. Mahkumiyet hükmünün gerekçesinde gösterilmesi gereken noktalar ise 5271 sayılı CMK.nın 230. maddesinde düzenlenmiştir.

Buna göre sırayla;

a) İddia ve savunma, bunların dayandırıldığı ve mahkemece toplanan kanıtların neler olduğu,

b) Kanıtların tartışılması, değerlendirilmesi ve reddedilen veya kanıtlama yönünden üstün tutulan ve kabul edilen kanıtlar ve nedenleri,

c) Tüm bunların ışığında ulaşılan kanı; sanığın suç oluşturduğu kabul edilen eylemi, bunun yasal unsurları ve nitelendirmesi, uygulanacak kanun maddesi,

d) Cezayı ağırlatan ve hafifleten yasal ve değerlendirmeye bağlı nedenlerle cezayı kaldıran yasal nedenlerin bulunup bulunmadığı bunlara ilişkin istemlerin kabul veya reddiyle temel cezanın belirlenmesine ilişkin nedenler

e) Cezanın ertelenmesine, tedbirlerden birine çevrilmesine veya ek güvenlik tedbirinin uygulanmasına yönelik veya bu konulardaki istemlerin kabul veya reddine ilişkin dayanaklar gösterilecektir. Açıklanan bu usul kuralları buyurucu nitelikte olup, uyulmaması 5271 sayılı CMK.nın 289/1-g. Maddesi uyarınca kesin bozma nedenini oluşturur.

Yukarıdaki izahatlar doğrultusunda;

Mahkemece yapılan yargılamaya, karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, incelenen dosya kapsamına göre;

  • sanığın Fetö/PYD silahlı terör örgütünün gizli haberleşme ağı olan ve şifre ile özel olarak yüklenilen bylock adlı haberleşme programını kullandığından dolayı örgüt üyesi olduğunun kabulünde hukuka aykırılık ve isabetsizlik bulunmadığı ancak,
  • örgüt üyesi olan, örgütün faaliyeti çerçevesinde her hangi bir suçun işlenişine iştirak etmeyen, yakalanmış olan ve pişmanlık duyarak örgütün dağılmasına veya mensuplarının yakalanmasını sağlamaya elverişli bilgi veren sanık hakkında TCK’nın 221/3. maddesinin uygulanması iddianamede talep edilmiş ise de; TCK’nın 221/3. maddesinin uygulanıp uygulanmayacağı hususunun karar yerinde tartışılmadan yazılı şekilde karar verilerek CMK’nın 230. maddesine muhalefet edildiği anlaşılmakla sanığın istinaf itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün CMK’nın 289/1-g maddesi gereğince BOZULMASINA, dosyanın hükmü veren ilk derece mahkemesine gönderilmesine,

Dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere mahkemesine GÖNDERİLMESİNE,5271 sayılı CMK’nın 286/1. maddesi gereğince kesin olmak üzere oybirliği ile karar verildi. 14/06/2017

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

nv-author-image

Mehmet CANSIZ

1972 yılında Ödemiş'te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimimi Ödemiş'te tamamladı.1995 Yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini başarıyla tamamladıktan sonra 10 yıl özel bir şirkette üst düzey yöneticilik ve hukuki danışmanlık görevlerinde bulundu. 2007 Yılında serbest avukatlık yapmaya başladı. 2011 Yılından beri kurcusu olduğu"CANSIZ HUKUK BÜROSU"nda avukatlık hizmeti vermektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.