Logo Cansız Hukuk Bürosu mavi beyaz

BİRDEN FAZLA KAÇAKÇILIK SUÇU İŞLEYENE TCK 43 UYARINCA VERİLECEK CEZA NASIL BELİRLENİR? HER SUÇ İÇİN AYRI CEZA MI VERİLMELİDİR YOKSA DAVA DOSYALARI BİRLEŞTİRİLEREK TEK CEZA VERİLİP TCK 43 UYARINCA CEZA ATTIRILMALI MIDIR?

T.C. YARGITAY 7.Ceza Dairesi Esas: 2018/4683 Karar: 2018/5363 Karar Tarihi: 16.05.2018 KAÇAKÇILIK SUÇU – BENZER EYLEM NEDENİYLE SANIK HAKKINDA AÇILAN DAVA BULUNDUĞU – SUÇ VE İDDİANAME TARİHLERİ DİKKATE ALINIP ZİNCİRLEME SUÇ HÜKÜMLERİNİN UYGULANIP UYGULANMAYACAĞININ TESPİTİ GEREĞİ ÖZET: Benzer eylem nedeniyle sanık hakkında karar verilmiş dava dosyasının da mevcut bulunduğunun anlaşılması Read more…

logo_5000

SİGORTA BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESPİTİ DAVASINDA BORDRO TANIĞI YOKSA, KOMŞU İŞYERLERİNDE ÇALIŞANLAR TANIK OLARAK DİNLENEBİLİR Mİ?

T.C. YARGITAY 21.Hukuk Dairesi Esas: 2017/5405 Karar: 2018/3060 Karar Tarihi: 29.03.2018 SİGORTA BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESPİTİ İSTEMİ – KOMŞU İŞYERİ TANIĞININ TESPİT EDİLİP DİNLENECEĞİ – BORDRO TANIĞI BULUNMADIĞI – ÇALIŞMA OLGUSUNUN SOMUT VE İNANDIRICI BİLGİLERE DAYALI ŞEKİLDE ORTAYA KONULMASI GEREĞİ ÖZET: Yapılacak iş; işe giriş bildirgesindeki işyeri sicil numarasının davalı işverene Read more…

Logo Cansız Hukuk Bürosu mavi beyaz

NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ DAVASI – BİR KİMSENİN DOĞMADAN ÖNCE NÜFUSA TESCİLİNİN MÜMKÜN OLMADIĞI – DOĞUM TARİHİNİN NÜFUSA TESCİLDEN SONRAKİ TARİH OLARAK DÜZELTİLMESİNİN NÜFUS KAYITLARINDA ÇELİŞKİ MEYDANA GETİRECEĞİNİN GÖZETİLMESİ GEREĞİ

T.C. YARGITAY 8.Hukuk Dairesi Esas: 2017/6476 Karar: 2017/15994 Karar Tarihi: 30.11.2017 ÖZET: Bir kimsenin doğmadan önce nüfusa tescili mümkün olmadığı halde, doğum tarihinin nüfusa tescilden sonraki tarih olarak düzeltilmesi nüfus kayıtlarında çelişki meydana getirmektedir. Hakim, nüfus kayıtlarında düzeltme yapılmasına karar verirken, bu kayıtlar arasında çelişki meydana getirmemek ve hayatın olağan Read more…

6_Primary_logo_on_color2_5000

Soru: Borçlum Babasından Gelen Mirası Reddetmiş, Yasal olarak Ne Yapabilim?

Mirasçılar TMK 605. Madde uyarınca mirası reddetme hakkına sahiptir.Yine TMK 606. Maddeye göre mirasçılar, mirası 3 ay içinde reddetme hakkına sahiptir. Bu süre, yasal mirasçılar için mirasçı olduklarını daha sonra öğrendikleri ispat edilmedikçe mirasbırakanın ölümünü öğrendikleri; vasiyetname ile atanmış mirasçılar için mirasbırakanın tasarrufunun kendilerine resmen bildirildiği tarihten işlemeye başlar. Mirasın Read more…

6_Primary_logo_on_color2_5000

ADLİ SİCİLDEKİ KAYITLAR HANGİ ŞARTLARDA ARŞİV KAYDINA ALINABİLİR?

Cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması Ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık Ceza zamanaşımının dolması Genel af Adli sicil bilgileri, ilgilinin ölümü üzerine tamamen silinir. Türk vatandaşı hakkında yabancı mahkemeden verilmiş ve kesinleşmiş olan hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûmiyet hükümleri kesinleştiği tarihten itibaren mahkûmiyet kararında belirtilen Read more…

Logo Cansız Hukuk Bürosu mavi beyaz

ADLİ SİCİLE KAYDEDİLEN VE KAYDEDİLMEYEN BİLGİLER

ADLİ SİCİLE KAYDEDİLECEK BİLGİLER Hapis cezaları ile ilgili olarak Hapis cezasına mahkûmiyet kararı Koşullu salıverilme kararı Koşullu salıverilmede denetim süresinin uzatılmasına ilişkin karar Koşullu salıverilme kararının geri alınmasına dair karar Hapis cezasının infazının tamamlandığı hususu Hapis cezasının ertelenmesi halinde Denetim süresi Denetim süresinin yükümlülüklere uygun veya iyi halli olarak geçirilmesi Read more…

logo_5000

TEMYİZ EDİLEMEYEN KARARLAR

Devlet Desteklerinin İzlenmesi Ve Denetlenmesi Hakkında Kanun m. 4 Devlet desteklerini izleme ve denetleme kurulu tarafından alınan kararlar Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun m.10 Merkez Danışma Kurulunun vereceği karar Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ek m.9 Tahkim Kurulu tarafından verilen kararlar Hakimler Ve Savcılar Read more…

Logo Cansız Hukuk Bürosu mavi beyaz

TAPU TAHSİS BELGESİNİN HUHUKİ NİTELİĞİ’NİN “TAPU VERİLMESİ VAADİ” OLDUĞU

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas: 1996/14-763 Karar: 1996/864 Karar Tarihi: 04.12.1996 TESCİL DAVASI – TAŞINMAZIN ÖNCEDEN TAPU TAHSİS BELGESİ İLE DAVACIYA VERİLMESİ – TAPU TAHSİS BELGESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ – TAPU VERİLMESİ VAADİ ÖZET: Tapu tahsis belgesi bir mülkiyet belgesi değil yalnızca fiili kullanmayı belirleyen zilyetlik belgesidir. İlgilisine ancak kişisel Read more…

6_Primary_logo_on_color2_5000

İstinaf Başvurusunun Esastan Reddi Halinde “TEHİR-İ İCRA- İCRANIN ERTELENMESİ” Kararı Devam Eder Mi?

İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 21.HUKUK DAİRESİ DOSYA NO  : 2017/1959 Esas KARAR NO : 2017/2039 Karar TÜRK MİLLETİ ADINA İSTİNAF KARARI İNCELENEN KARARIN  MAHKEMESİ                     : BAKIRKÖY 7.İCRA HUKUK MAHKEMESİ TARİHİ                                : 04.05.2017 NUMARASI                         : 2016/1586 Esas – 2017/473 Karar DAVANIN KONUSU         : Şikayet ( İcra Memur Muamelesi) KARAR TARİHİ                : 11.12.2017 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının istinaf yolu Read more…

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Veklaeti Kime Ait Olur? Çocuk Kimin Soyadını Alır? Vs…

1-Yürürlükte bulunan Türk Medeni Kanunu 321. maddesine göre çocuk, anne ve baba evli ise ailenin evli değilse annesinin soyadını alır. Çocuk ile anne arasında soybağı doğumla kurulur. Evlilik dışı doğan çocuk annenin başvurusu ile annenin kütüğüne kaydedilir ve çocuk annenin soyadını alır. 2-Evlilik dışı doğan çocuğun velayeti anneye ait olur. Read more…

WhatsApp chat WhatsApp us
%d bloggers like this: