DEVLET MEMURU OLMANIN GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

Cansız Hukuk Bürosu

Kanun No: 657
Devlet Memurları Kanunu (DMK)
Kabul Tarihi: 14.07.1965
RG Tarihi: 23.07.1965
RG No: 12056
Genel ve özel şartlar:
Madde 48 – (DEĞİŞİK MADDE RGT: 16.05.1982 RG NO: 17696 KANUN NO: 2670/14) (KOD 2) (KOD 1)
Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.
A) Genel şartlar:

  1. Türk Vatandaşı olmak ,
  2. Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını bekliyor,
  3. Bu Kanunun 41 inci maddesindeki öğrencilerim şartlarını izlem,
  4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

(DEĞİŞİK ALT BENT RGT: 08.02.2008 RG NO: 26781 KANUN NO: 5728/317) (KOD 7) (KOD 5) (KOD 4) (KOD 3)
5. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler hakkında olsa safra;
kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla kadar hapis cezasına

ya da affedilemezsiniz, ya da devlete güveninizle karşı suçlar , Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (İPTAL EDİLEN BÖLÜM RGT: 01.12.2010 RG NO: 27772 MAH. 25.02.2010 T. 2008/17 E. 2010/44 K.) (YÜR. TAR .: 01.12.2011) (KOD 8) zimmet,

irtikâp,

rüşvet,

, hırsızlık

dolandırıcılık,

sahtecilik,

güveni kötüye kullanma,

hileli iflas,

ihaleye fesat karıştırma,

edimin fesat karıştırma,

suçtan atın malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

6. Askerlik durumu durumunda;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına giden ise muvazzaf askerlik hizmetini yapan yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla görev yapmama (MÜLGA İBARE RGT: 27.04.2005 RG NO: 25798 KANUN NO: 5335/29) (KOD 6) akıl hastalığı (MÜLGA İBARE RGT: 27.04.2005 RG NO : 25798 KANUN NO: 5335/29) (KOD 6) bulunmamak.
(EKLENMİŞ ALT BENT RGT: 29.10.2016 RG NO: 29872 KHK NO: 676/74; EKLENMİŞ ALT BENT RGT: 08.03.2018 RG NO: 30354 MÜKERRER KANUN NO: 7070/60)
8. Güvenlik soruşturması ve / veya arşiv araştırması olmak.
B) Özel şartlar:
1. Hizmet göreceği sınıfta 36 ve 41 inci maddelerde vardır öğretim ve eğitim kurumlarının birinden diploma alınmasını,
2. Kurumların özel kanunu veya diğer mevzuatında aranan koşullar yapıyor.

Paylaşımlarımız ile ilgili yorumlarınız bizim için değerlidir.