Türk Medeni Kanunu’nun FİİLİ AYRILIK SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI’nı düzenleyen 164/ son fıkrası ” Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamış ise eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir.” hükmünü getirmiştir. Burada “REDDEDİLEN VE KESİNLEŞEN İLK BOŞANMA DAVASININ ÜZERİNDEN 3 YIL GEÇMİŞ OLMASINA RAĞMENİ EŞLERİN TEKRAR BİR ARAYA GELEMEMİŞ OLMASI YETERLİDİR. REDDEDİLEN BU DAVADAN SONRA 3 YILLIK SÜRE DOLMADAN YENİ BİR DAVA AÇILMASI VE BU DAVANIN DA REDDEDİLMESİ DURUMUNDA, 3 YILLIK SÜRE “REDDEDİLEN VE KESİNLEŞEN İLK BOŞANMA DAVASINDAN İTİBAREN İŞLEMEYE DEVAM EDER.”

Bu konuda Yargıtayın eski ve yeni tarihli 2 kararını aşağıda sunuyorum:
KARAR 1:

T.C. YARGITAY
2.Hukuk Dairesi

Esas: 2004/2944
Karar: 2004/4139
Karar Tarihi: 1.04.2004

BOŞANMA DAVASI – BOŞANMA DAVASININ REDDİNDEN ÜÇ YIL SONRA ORTAK HAYATIN HALA KURULAMAMASI

ÖZET : Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamış ise eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir. ( TMK. 166/son md. ) Davacının açtığı ilk boşanma davası ret edilip 22.5.2000 tarihinde kesinleşmiştir. Kesinleşme tarihinden itibaren 3 yıl geçtikten sonra Türk Medeni Kanununun 166/son maddesine dayanılarak açılan iş bu davada delillerin toplanarak sonucu uyarınca karar verilmesi gerekirken 3 yıllık süre içerisinde başka bir davanın daha açıldığı gerekçesiyle yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

(4721 S. K. m. 166)

Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamış ise eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir. ( TMK. 166/son md. ) Davacının açtığı ilk boşanma davası ret edilip 22.5.2000 tarihinde kesinleşmiştir. Kesinleşme tarihinden itibaren 3 yıl geçtikten sonra Türk Medeni Kanununun 166/son maddesine dayanılarak açılan iş bu davada delillerin toplanarak sonucu uyarınca karar verilmesi gerekirken 3 yıllık süre içerisinde başka bir davanın daha açıldığı gerekçesiyle yazılı şekilde hüküm tesisi doğru değildir.

Sonuç: Temyize konu kararın gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, oybirliği ile karar verildi.

KARAR 2:

T.C. YARGITAY
2.Hukuk Dairesi

Esas: 2014/14818
Karar: 2014/25711
Karar Tarihi: 15.12.2014

BOŞANMA DAVASI – İLK BOŞANMA DAVASININ REDDİNE İLİŞKİN KARAR İLE TEMYİZE KONU EDİLEN İKİNCİ DAVA ARASINDA YASADA ÖNGÖRÜLEN ÜÇ YILLIK SÜRENİN DOLDUĞU – TOPLANAN DELİLLERE UYGUN KOŞULLARIN DEĞERLENDİRİLİP SONUCA VARILMASI GEREKTİĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Davacı tarafından açılan ilk boşanma davasının reddine ilişkin karar ….tarihinde kesinleşmiş, işbu temyize konu dava ise …tarihinde açılmıştır. Bu durumda yasada öngörülen üç yıllık süre dolmuştur. O halde, toplanan delillerin ilgili kanun maddesinde yer alan diğer koşullar yönünden değerlendirilerek hasıl olacak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yasal olmayan gerekçe ile aksi şekilde karar verilmesi doğru bulunmamıştır. Hükmün bozulmasına karar verilmiştir.

(4721 S. K. m. 166)

Dava ve Karar: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı (koca) tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacı tarafından, bundan önce 12.04.2012 tarihinde Türk Medeni Kanununun 166’ncı maddesinin (4.) fıkrasında yer alan sebebe dayanılarak açılan boşanma davası, “ilk davada verilen ret kararının kesinleşmesinden itibaren üç yıl geçmediği” gerekçesiyle reddedilmiştir. Bu ret kararı, ilk boşanma davasının reddine ilişkin kararın kesinleşmesinden başlayarak üç yıl geçtikten sonra, aynı sebeple yeniden dava açılmasına engel değildir. Çünkü dava şartı gerçekleşmediğinden dolayı reddedilen dava, bu şart gerçekleştikten sonra yeniden açılabilir. Aksinin kabulü ikinci davanın reddine ilişkin kararın kesinleşmesinden itibaren üç yıl daha bekleme sonucunu doğurur ki, bu durum Yasanın 166/4. maddesiyle getirilen yasal karine ile bağdaşmaz. Davacı tarafından açılan ilk boşanma davasının reddine ilişkin karar 15.10.2009 tarihinde kesinleşmiş, işbu temyize konu dava ise 11.03.2013 tarihinde açılmıştır. Bu durumda yasada öngörülen üç yıllık süre dolmuştur. O halde, toplanan delillerin Türk Medeni Kanunun 166/4. maddesinde yer alan diğer koşullar yönünden değerlendirilerek hasıl olacak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yasal olmayan gerekçe ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru bulunmamıştır.

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliği ile, karar verildi. 15.12.2014 (¤¤)

Advertisements
EN_US
TR EN_US
WhatsApp chat WhatsApp us
%d bloggers like this: