Soru: Borçlum Babasından Gelen Mirası Reddetmiş, Yasal olarak Ne Yapabilim?

Anasayfa Forums Hukuki Forum Soru: Borçlum Babasından Gelen Mirası Reddetmiş, Yasal olarak Ne Yapabilim?

This topic contains 0 replies, has 1 voice, and was last updated by  MEHMET CANSIZ 2 months, 2 weeks ago.

 • Author
  Posts
 • #10974 Reply

  MEHMET CANSIZ
  Keymaster

  Mirasçılar TMK 605. Madde uyarınca mirası reddetme hakkına sahiptir.Yine TMK 606. Maddeye göre mirasçılar, mirası 3 ay içinde reddetme hakkına sahiptir. Bu süre, yasal mirasçılar için mirasçı olduklarını daha sonra öğrendikleri ispat edilmedikçe mirasbırakanın ölümünü öğrendikleri; vasiyetname ile atanmış mirasçılar için mirasbırakanın tasarrufunun kendilerine resmen bildirildiği tarihten işlemeye başlar.

  Mirasın reddi, mirasçılar tarafından sulh mahkemesine sözlü veya yazılı beyanla yapılır.

  Reddin kayıtsız ve şartsız olması gerekir.

  Yasal süre içinde mirası reddetmeyen mirasçı, mirası kayıtsız şartsız kazanmış olur.

  Ret süresi sona ermeden mirasçı olarak tereke işlemlerine karışan, terekenin olağan yönetimi niteliğinde olmayan veya mirasbırakanın işlerinin yürütülmesi için gerekli olanın dışında işler yapan ya da tereke mallarını gizleyen veya kendisine maleden mirasçı, mirası reddedemez.

  Zamanaşımı veya hak düşümü sürelerinin dolmasına engel olmak için dava açılması ve cebri icra takibi yapılması, ret hakkını ortadan kaldırmaz.

  Mirasçıların alacaklılarının korunması

  Malvarlığı borcuna yetmeyen mirasçı, alacaklılarına zarar vermek amacıyla mirası reddederse; alacaklıları veya iflas idaresi, kendilerine yeterli bir güvence verilmediği takdirde, ret tarihinden başlayarak altı ay içinde reddin iptali hakkında dava açabilirler.

  Reddin iptaline karar verilirse, miras resmen tasfiye edilir.

  Bu suretle tasfiye edilen mirastan reddeden mirasçının payına bir şey düşerse bundan, önce itiraz eden alacaklıların, daha sonra diğer alacaklıların alacakları ödenir. Arta kalan değerler ise, ret geçerli olsa idi bundan yararlanacak olan mirasçılara verilir.

  T.C. YARGITAY
  14.Hukuk Dairesi

  Esas: 2015/16027
  Karar: 2016/2636
  Karar Tarihi: 02.03.2016

  MİRASI REDDİN İPTALİ İSTEMİ – DAVACI TARAFINDAN BORÇLU MİRASÇI HAKKINDA ACİZ VESİKASI ALINMAMIŞ OLDUĞU – DAVALININ MALVARLIĞININ BORCUNUN KARŞILAMAYA YETERLİ OLUP OLMADIĞININ USULÜNCE ARAŞTIRILIP SAPTANMASI GEREĞİ – EKSİK İNCELEME – HÜKMÜN BOZULMASI

  ÖZET: Davacı tarafından borçlu mirasçı hakkında “aciz vesikası” alınmamış olduğuna göre, mahkemece, davalının şahsi malvarlığının ret tarihindeki değeri tespit edilip, bu malvarlığının borcunun karşılamaya yeterli olup olmadığının usulünce araştırılıp saptanması; yeterli ise talebin reddi, yeterli olmadığının görülmesi halinde ise davalı da yeterli güvence göstermediği takdirde reddin iptaline karar verilmesi gerekir. Açıklanan yönde araştırma yapılmadan eksik inceleme ile hüküm kurulması hükmün bozulmasını gerektirmiştir.

  (4721 S. K. m. 617) (2004 S. K. m. 105, 143)

  Dava ve Karar: Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 07.07.2014 gününde verilen dilekçe ile mirasın reddinin iptali istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 28.05.2015 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

  Dava, alacaklıları zarara uğratmak amacıyla (kötüniyetle) yapılan mirası reddin iptali isteğine ilişkin olup, Türk Medeni Kanununun 617. maddesine dayanmaktadır.

  Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.

  Hükmü, davalı temyiz etmiştir.

  Malvarlığı borcuna yetmeyen mirasçı, alacaklılarına zarar vermek amacıyla mirası reddederse, alacaklıları veya iflas idaresi, kendilerine yeterli bir güvence verilmediği takdirde ret tarihinden başlayarak altı ay içinde reddin iptali hakkında dava açabilirler. (TMK m. 617/1) Şu halde, kötüniyetle redden söz edilebilmesi için, reddeden mirasçının malvarlığının borcunu karşılamaya yetmediğinin sabit olması gerekir. (TMK m. 617) Onun için her şeyden önce davalı durumunda bulunan mirasçının malvarlığının borcunu karşılamaya yeterli olup olmadığı hususunun etraflı şekilde araştırılıp tespit edilmesi zorunludur. İcra takibinin uzun süre devam etmesi, tek başına acze delalet etmez. Zira aczin ne suretle gerçekleşeceği İcra İflas Kanununda gösterilmiştir. (İİK m. 105 ve 143) Davacı tarafından borçlu mirasçı hakkında “aciz vesikası” alınmamış olduğuna göre, mahkemece, davalının şahsi malvarlığının ret tarihindeki değeri tespit edilip, bu malvarlığının borcunun karşılamaya yeterli olup olmadığının usulünce araştırılıp saptanması; yeterli ise talebin reddi, yeterli olmadığının görülmesi halinde ise davalı da yeterli güvence göstermediği takdirde reddin iptaline karar verilmesi gerekir. Açıklanan yönde araştırma yapılmadan eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş, bu sebeple kararın bozulması gerekmiştir.

  Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin yatırılan harcın istek halinde yatırana iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 02.03.2016 gününde oybirliği ile karar verildi.

Reply To: Soru: Borçlum Babasından Gelen Mirası Reddetmiş, Yasal olarak Ne Yapabilim?
Your information: