Vekaletname Bilgileri

VEKİL EDİLEN AVUKAT: Av. Mehmet CANSIZ
TC: 41371570952
BARO SİCİL NO: 8909
ADRES: 1315 Sokak No.20 Kıvrak İş Merkezi Kat:6/604 Çankaya Konak -İZMİR
VERGİ DAİRESİ: Kemeraltı
VERGİ NUMARASI: 41371570952
TELEFON: (0232) 425 15 40
FAX: (0232) 425 15 40
GSM: 0 533 945 2494

NOT: Notere, yukarıda yer alan bilgilerle Genel Vekâletname çıkartmak istediğinizi ve genel vekâletnamede yazılı bilgiler yanında ayrıca “Banka işlemlerini yapmaya, bankalarla yazışma yapmaya ve karşılıksız çeklerde bankaların ödemekle sorumlu olduğu meblağı bankadan tahsil etmeye yetkilidir” ibarelerini ekletmenizi önemle rica ederiz.

Gerekenler:
*Özel kişiler noterde vekâletname düzenlerken nüfus cüzdanı ya da pasaportlarını ibraz etmek zorundadırlar.
*Boşanma vekâletnamesi için iki adet fotoğraf gerekmektedir.
*Şirketler adına düzenlenecek vekâletnamelerde imza sirküleri ve yetki belgesinin ibrazı gerekmektedir. *Vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin vergi numaralarını bildirmeleri zorunludur.
*Yurt dışındaki Türk vatandaşları ya da yabancılar T.C.Konsolosluklarında vekâletname düzenleyebilirler.

GENEL AVUKATLIK VEKALET ÖRNEĞİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
… NOTERLİĞİ
Yevmiye No :
Tarih :..........
GENEL VEKALETNAME

VEKALET VEREN :
T.C. KİMLİK NO : ..........
ADRES :
VEKİL OLAN : İzmir Barosu avukatlarından, 8909 Sicil Numaralı Avukat Mehmet Cansız (TC: 41371570952)
ADRES : 1315 sok. No:20/ 6004 KIVRAK İş Merkezi Konak-İZMİR

.......... leh ve aleyhinde açılmış ve açılacak olan bilumum dava ve takiplerden dolayı […] Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin, meclislerinin, daire ve müesseselerinin ve komisyonlarının her kısım ve derecesinde davacı, davalı, müdahil ve üçüncü şahıs gibi her sıfat, tarik ve suretle beni temsile, hak ve menfaatlerimi korumaya, dava açmaya iştirak talebinde bulunmaya, iştirake, her nevi dilekçe ve layihaları kendi imzası ile ilgili mercilere vermeye, tebliğ ve tebellüğe, tanık, bilirkişi göstermeye, karşı taraftan gösterilenleri red etmeye, kabule, protesto, ihbarname ve ihtarname keşide etmeye, keşide edilenleri kabule ve bunlara cevap vermeye, tahkim veya hakem sözleşmesi yapmaya, yemin teklif etmeye, teklif edilen yemini kabule, iadeye veya redde, keşif talebinde bulunmaya, keşif taleplerini redde ve kabule, ihtiyati haciz ve icrai tedbir talep etmeye, icra edilmiş olan hacizleri kaldırmaya, vekil edeninin iflasını istemeye, konkordato veya sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması teklifinde bulunmaya veya bunlara muvafakat vermeye, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurmaya, icra dairelerinde, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve diğer devlet dairelerinin tümünde işleri takibe ve intaca ve gerekli işlemleri yaptırmaya, mürafaaya, temyiz-i davaya, kararın düzeltilmesini istemeye, duruşmadan vareste tutulma isteminde bulunmaya, gıyabımda cereyan edecek duruşmalara katılmaya, yargılamanın iadesini istemeye, hakimin reddini istemeye, hakimlerin fiilleri sebebiyle Devlet aleyhine tazminat davası açmaya, davanın tamamını ıslah isteminde bulunmaya, açılmış ve açılacak davaları kabule, davadan veya kanun yollarından feragat etmeye, ahzu kabza, sulh ve ibraya, T.c. hudutları dahilinde hamili olduğum çekleri ibraz ve yahsile, karşılıksız kaşesi vurdurmaya, tarafımdan ibraz olunmuş karşılıksız kaşesini havi çekler için ilgili bankaların çek yaprağı başına ödemekle yükümlü olduğu miktarı talep ve tahsile, adli sicil kaydımı ve arşiv bilgilerimi talep edip almaya[…vekil edeni tarafından açıkça belirtilen kişiye sıkı sıkıya bağlı haklarla ilgili davaları açmaya ve takip etmeye…] bu yetkilerinin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını da tevkil, teşrik ve azle mezun ve yetkili olmak üzere bu vekaletnameyi icra etmek üzere vekil tayin eyledim(k.) …/…/….
VEKALET VEREN
..........

BOŞANMA DAVASI VEKALET ÖRNEĞİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

..........NOTERLİĞİ
YEVMİYE NO :
TARİH :

VEKALETNAME
VEKALET VEREN : ..........
TC KİMLİK NO : ..........
BABA ADI :
ANA ADI :
ADRES :

NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU
İL :
İLÇE :
MAHALLE/KÖY :
CİLT NO :
AİLE SIRA NO :
SIRA NO :
VEKİL OLAN : AV.MEHMET CANSIZ
TC KİMLİK NO : 41371570952
BAĞLI OLDUĞU BARO : İZMİR BAROSU
BARO SİCİL NO : 8909
ADRES : 1315 SOK. NO:20/604 KIVRAK İŞ MERKEZİ KONAK-İZMİR

Eşim … kızı/oğlu … doğumlu ..........’ ya karşı açtığım veya açacağım, gerekse eşimin bana karşı açtığı veya açacağı boşanma davası ve buna bağlı davalardan dolayı leh ve aleyhimde açılmış veya açılacak bilumum dava ve takipler ile gerek diğer üçüncü şahıslar tarafından leh ve aleyhinde açılmış ve açılacak olan bilumum dava ve takipler ile gerekse benimde başkaları aleyhine açtığım veya açacağım dava ve takiplerden dolaylı Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinin, meclislerinin, daire ve müesseselerinin ve komisyonlarının her kısım ve derecesinde davacı, davalı, müdahil ve üçüncü şahıs gibi her sıfat, tarik ve suretle beni temsile, hak ve menfaatlerimi temin, müdafaa ve muhafazası için uygun göreceği tüm muameleleri takip, tamamlama ve bitirmeye, yeniden dava açmaya, iştirak talebinde bulunmaya, iştirake, her nevi dilekçe ve layihaları kendi imzası ile ilgili mercilere vermeye, tebliğ ve tebellüğe, kararların açıklanmasını veya düzeltilmesini talep etmeye, tanık, bilirkişi göstermeye, karşı taraftan gösterilenleri red ve kabule, raporlara itiraza, protesto, ihbarname ve ihtarname keşide etmeye, keşide edilenleri kabule ve bunlara cevap vermeye, yemin teklif etmeye, teklif edilen yemini kabule, iadeye veya redde, keşif talebinde bulunmaya, keşif taleplerini redde ve kabule, ihtiyati ve icrai tedbir alma ve yaptırmaya, icra edilmiş olan hacizleri kaldırmaya, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurmaya, icra dairelerinde, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve diğer devlet dairelerinin tümünde işleri takibe ve intaca ve gerekli işlemleri yaptırmaya, mürafaaya, temyiz-i davaya, kararın düzeltilmesini istemeye, duruşmadan vareste tutulma isteminde bulunmaya, gıyabımda cereyan edecek duruşmalara katılmaya, yargılamanın iadesini istemeye, hakimin reddini istemeye, hakimlerin fiilleri sebebiyle Devlet aleyhine tazminat davası açmaya, davanın tamamını veya bir kısmını ıslah isteminde bulunmaya, açılmış ve açılacak davaları kabule, davadan veya kanun yollarından feragat etmeye, ahzu kabza, sulh ve ibraya bu yetkilerinin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını da tevkil, teşrik ve azle mezun ve yetkili olmak üzere birlikte ve ayrı ayrı olmak üzere (…. adresinde mukim … ve aynı zamanda aynı adreste bulunan .......... birlikte veya ayrı ayrı hareket etmek üzere vekil tayin ettim) vekil tayin ettim…./…./…..
VEKALET VEREN
..........

… NOTERİ

(Tasdik ve imza)

ASLININ AYNIDIR