Haksız Yere Hapis Cezası Aldıysanız Çaresiz Değilsiniz!……..

Türk Ceza Hukuk Sisteminde kesinleşmiş ve infaz aşamasına gelmiş ve hatta infazına başlanmış cezalar hakkında “cezanın ortadan kaldırılması ve infazının tedbiren durdurulması” için kararı veren Mahkemeye başvurarak YARGILANMANIN YENİLENMESİ talebinde bulunabilirsiniz.

Bu yol hiç de kolay bir yol değildir ve verilen cezanın ortadan kaldırılmasını sağlayacak güçlü bir hukuki dayanağınızın olması ve bunu delillendirmeniz gerekir.

Bir Müvekkilim ile ilgili olarak yaptığımız YARGILANMANIN YENİLENMESİ TALEBİMİZİN KABULÜ VE CEZANIN İNFAZININ DURDURULMASI İLE İLGİLİ BUGÜN ALDIĞIMIZ KARARI emsal olması açısından, müvekkil ve mahkeme bilgileri silerek aşağıda paylaşıyorum.

Haklıysanız ama hukuken haklıysanız Mutlaka sonuç alırsınız.

Av.Mehmet CANSIZ

T.C.
…..
20. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
EK KARAR
DOSYA NO : 2018/…… Esas
KARAR NO : 2018/….

HAKİM : ….

KATİP : ….

MÜŞTEKİ :….

SANIK : ….

VEKİLİ : MEHMET CANSIZ, .

SUÇ : Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık

SUÇ TARİHİ : 20/04/2018

ASIL KARAR TARİHİ : 04/12/2018

EK KARAR TARİHİ : 24/05/2019

 Hükümlü….. müdafi Av. Mehmet Cansız tarafından mahkememize gönderilen 16/04/2019 havale tarihli dilekçesi ile yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunduğu anlaşılmakla:

Dosya ve dilekçe incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

Mahkememizin 04/12/2018 tarih ve …. esas ve ….. karar sayılı ilamı ile sanık Sibel Kazan hakkında ; Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık Suçundan 5237 Sayıl TCK.nun 142/2.h Maddesi, TCK.nun 43/1, 168/2, 62, Maddesi uyarınca 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, TCK.nun 53/1-2 maddeleri uyarınca mahrumiyetine sanığın yokluğunda karar verildiği, Sanık……’ a T.K nun 21. Maddesine göre tebligatın 14/01/2019 tarihinde tebliğ yapıldığı, sanık ve müdafii tarafından istinaf başvurusunda bulunulduğu, ancak istinaf başvurusunun süre yönünden CMK’ nun 296. Maddesince 30/01/2019 tarihli ek karar ile reddine karar verildiği, sanık müdafi tarafından ek kararın istinaf edilmesi üzerine dosyanın …. Bölge Adliye Mahkemesine gönderildiği, ….. Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesinin …. tarih …. esas …….. karar sayılı ilamı ile sanık hakkında verilen 30/01/2019 tarihli ek kararda usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığından sanığın CMK’ nun 279/1 maddesinin öngördüğü 7 günlük süreyi geçirerek başvuruyu kanunun aradığı süreden sonra yaptığı anlaşılmakla istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği anlaşılmıştır. 

Sanık……. müdafi 16/04/2019 tarihli dilekçesi ile; müvekkilinin çaldığı malların tamamını soruşturma aşamasında iade ettiğini, iade edilen malların 3 tanesinin 21/04/2018, 1 tanesinin 22/04/2018 tarihinde müştekiye teslim edildiğini, olayla ilgili iddianamenin ise 29/05/2018 tarihinde düzenlendiğini, yani mağdurun zararının tamamının 22/04/2018 tarihinde giderildiğini, bu nedenle müvekkil hakkında TCK’ nun 168/1 maddesinin uygulanmasını, kesinleşen kararın infaz edilmesi halinde müvekkilinin mağdur olacağı dikkate alınarak infazın durdurulmasını, yargılamanın yenilenmesi sebeplerinin kabul edilerek yeniden yargılama yapılmasını, TCK’ nun 168/1 maddesi uygulanması gerektiğinin kabulü ile müvekkilinin sonuç cezasının 1 yıl 8 ay 25 güne indirilmesine ve cezanın CMK’ nun 231/5 maddesi şartları oluştuğu dikkate alınarak HAGB kararı verilmesini talep etmiştir.
Müşteki …….. 17/05/2019 tarihinde Ceza Mahkemeleri Ön Bürosu Aracılığıyla mahkememize gönderdiği dilekçesinde; 20/04/2018 ve 21/04/2018 tarihindeki hırsızlık olayı ile ilgili olarak….’ ın çaldığı ürünlerin tamamını 21/04/2018 ve 22/04/2018 tarihinde eksiksiz olarak teslim aldığını, bu olayla ilgili olarak zararın tamamen 22/04/2018 tarihinde giderildiğini, bu nedenle sanıktan şikayetçi olmadığını ve davaya katılmadığını, 21/04/2018 tarihinde……. Polis Merkezi Amirliğinde verdiği ifadede sanığın çaldığı ürünlerin 3 tanesini sanıktan aldığını bildirdiğini, sanığın o gün otelde olduğu gerekçesiyle teslim edemediği ve ertesi gün teslim edeceğini söylediği 1 ürünü de 22/04/2018 tarihinde sanıktan teslim aldığını, bu şekilde zararının tamamının 22/04/2018 tarihinde sanık tarafından tamamen giderildiğini beyan eder dilekçe sunduğu anlaşılmış, yargılama aşamasında müştekinin adresinin tesbit edilememiş olması nedeniyle soruşturma aşamasında vermiş olduğu ifadesi okunarak CMK’ nun 235. Maddesi uyarınca müşteki olarak dinlenmesinden vazgeçilmesine karar verildiği görülmüştür.
Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 11/03/2014 tarihli ve 2012/3-909 esas, 2014/121 sayılı kararında ” Delil ve olayların, yargılanmanın yenilenmesi nedeni olarak kabul edilebilmesi için “yeni” olması gerekmektedir. Hükmü veren mahkemeye bildirilmemesi nedeniyle hükümde dikkate alınmamış her olay ve delil hükümlü tarafından bilinip bilinmemesi önemli olmaksızın “yeni” olarak nitelendirilmektedir. Olay yada delilin yeniliği, olayın kesin hükümden sonra meydana gelmiş olmasından değil, kesinleşmiş olan hükmün verilmesi sırasında değerlendirilip değerlendirilmediği ile bağlantılıdır. Kesin hükümden önce meydana gelen ancak mahkemenin bilgisine sunulmayan yada mahkeme tarafından değerlendirilmeyen deliller ve olaylar da “yeni” sayılmalıdır. Bu doğrultuda hükmü veren mahkemeye bildirilmediğinden yargılama yapılırken değerlendirilemeyen her türlü olgu ve delilde ” yeni” sayılmaktadır.” şeklinde açıklamalar nazara alındığında, Hükümlü …… müdafinin 16/04/2019 tarihli yargılamanın yenilenmesi talebi, müştekinin mahkememize hitaben 17/05/2019 tarihinde göndermiş olduğu dilekçesi ile zararının tamamen giderildiğini belirtir dilekçesi ve tüm dosya kapsamı gözetilerek hükümlünün yargılanmanın yenilenmesi istemi kabule değer görülerek herhangi bir mağduriyete sebep olunmaması açısından infazın durdurulmasına karar vermek gerekmiştir.
HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1-Hükümlü …. Kazan müdafinin yargılamanın yenilenmesi isteminin kabule değer görüldüğünden talebinin bu aşamada KABULÜNE,
2- Hükümlü….. hakkındaki İNFAZIN DURDURULMASINA ve İNFAZ EVRAKLARININ GERİ İSTENİLMESİNE,
3- Kararın bir örneğinin hükümlü müdafine tebliğine,
4- Kararın görüldü için Cumhuriyet Başsavcılığına tevdiine,
5-Ek karar görüldüden geldikten sonra dosyanın esasa kaydı ile işlemlerin esas üzerinden yürütülmesine,

Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda, kararın tebliğinden itibaren yasal süre olan 7 gün içerisinde mahkememiz kalemine veya hükümlü olarak bulunduğu Cezaevi Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurmak veya sözlü beyanının tutanağa geçirilmesi suretiyle …..nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yasa yolu açık olmak üzere karar verildi. 24/05/2019

Katip ……
E-imzalı

Hakim …..
E-imzalı

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: