Taşınmaz Hukuku

Her tür gayrimenkul ile ilgili olarak doğabilecek uyuşmazlıklarda yahut bu çerçevedeki hukuki danışmanlık ihtiyaçlarınız konularında faaliyet göstermekte ve bu kapsamda aşağıda yer alan temel konularda hizmet vermekteyiz.

Taşınmaz Hukuku Alanında İlgilendiğimiz Davalar

 • Kamulaştırmaya ilişkin davalar;
  2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca kamulaştırmasız el koyma sebebiyle tazminat, kamulaştırma bedelinin tespiti ve artırılması gibi tüm uyuşmazlıklara hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktayız. Ayrıca 2010 yılındaki kanun değişikliği ile gündeme gelen idare ile kamulaştırma bedeli konusunda uzlaşma sürecinde de danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

  Kira Sözleşmesinden doğan davalar;
  Kiracı ve kiraya veren arasında doğabilecek tüm uyuşmazlıklar uzmanlık alanlarımız içerisindedir. Kira borcu, yeni malikin veya malikin gereksinimi, kira sözleşmesine aykırı kullanım sebepleriyle tahliye davaları, kira bedelinin tespiti ve değiştirilmesi, kira şerhinin kaldırılması davaları avukatlık hizmeti verdiğimiz başlıca davalardır.

  Tapu İptali ve Tescili davaları;
  Muvazaalı satış, öngörülen şekle aykırılık, irade fesadı (hata, hile, ikrah), gabin, ahlaka aykırılık gibi sebeplerden dolayı açılan tapu iptali ve tescili davaları hakkında avukatlık hizmeti vermekteyiz. Özel uzmanlık gerektiren Osmanlı tapusu gibi eski belgelere veya 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nda belirtilen belgelere dayanılarak açılacak mülkiyet hakkının tespiti davaları da uzmanlık alanlarımız içerisindedir.

  Diğer davalar;
  Ortaklığın giderilmesi, haksız işgal sebebiyle müdahalenin men’i davaları, intifa hakkı, geçit hakkı, aynileştirilmiş şahsi haklara ilişkin davalar, Kat Mülkiyeti Kanunu’ndan, gayrimenkul satış vaadinden veya ipoteğinden doğan davalar hakkında da avukatlık hizmeti vermekteyiz.

  Hukuki danışmanlık verilen alanlar;

  • Kentsel dönüşüm süreci, riskli yapı raporu ve buna karşı itiraz, iptal davaları, yıkım sürecinde kredi kullanımı, bina ortak karar protokolü, karara katılmayan ortakların yapabileceği yasal başvurular, yeniden yapılanma sözleşmelerinin hazırlanması
  • Kira, alt kira, satış vaadi, kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması
  • İpotek tesisi ve fekki işlemlerinin takibi
  • Gayrimenkul üzerindeki haciz veya tedbirlerin sorgulanması
  • Kat Malikleri Kanunu çerçevesinde site veya apartman yöneticilerine hukuki danışmanlık hizmeti
  • Kooperatiflere yönetim, işlemler ve diğer konularda hukuki danışmanlık hizmeti
  • Aile konutu şerhinin konulması ve kaldırılması işlemleri
  • Yabancıların Türkiye’de gayrimenkul edinmesi için gerekli işlemlerinin yürütülmesi ve hukuki danışmanlık verilmesi
  • Yurtdışında yaşayan kişilerin Türkiye’deki gayrimenkulleri ile ilgili kira ilişkisi düzenlenmesi, denetlenmesi, vergi ve devlet dairesi nezdindeki tüm işlemlerinin takip edilmesi