TAZMİNAT DAVASINDA CEZA MAHKEMESİNCE BELİRLENEN MADDİ OLGUNUN HUKUK HAKİMİNİ BAĞLAR MI? CEZA MAHKEMESİ DOSYASININ SONUÇLANIP KESİNLEŞMESİNİN BEKLENMESİ GEREKLİ MİDİR?

T.C. YARGITAY

4.Hukuk Dairesi
Esas: 2016/6078
Karar: 2018/337
Karar Tarihi: 23.01.2018

TAZMİNAT DAVASI – CEZA MAHKEMESİNCE BELİRLENEN MADDİ OLGUNUN HUKUK HAKİMİNİ BAĞLAYACAĞI – ASLİYE CEZA MAHKEMESİ DOSYASININ SONUÇLANIP KESİNLEŞMESİNİN BEKLENMESİ GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Ceza mahkemesince belirlenen maddi olgunun hukuk hakimini bağlayacağı kabul edilmektedir. Dava konusu olayın özelliği ve davalıların savunması gözetildiğinde; … Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2012/612 esas, 2014/347 karar sayılı dosyasının sonuçlanıp kesinleşmesi beklenmeli ve ondan sonra tüm kanıtlar birlikte değerlendirilerek varılacak sonuca uygun bir karar verilmelidir. Mahkemece açıklanan yönler gözetilmeyerek karar verilmiş olması, usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

(6098 S. K. m. 74)

Dava ve Karar: Dosya incelendi. Gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacı Orman Genel Müdürlüğü izafeten … Orman İşletme Müdürlüğü vekili Avukat … tarafından, davalı … aleyhine 02/10/2014 gününde verilen dilekçe ile haksız eylem nedeniyle maddi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 07/07/2015 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

Dava, haksız eylem nedeniyle maddi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı vekili, … Mahallesi … Mevkii 134 nolu bölmede bulunan alanda 16/08/2012 tarihinde orman yangını başladığını, yangının çıkış noktasının ormanlık alana bitişik bulunan davalıya ait ceviz bahçesindeki fidanlar olduğunun belirlendiğini, bunun üzerine davalı hakkında ceza yargılaması yapılarak mahkumiyetine karar verildiğini belirterek uğramış olduğu maddi zararın tazminini talep etmiştir.

Davalı, davaya cevap vermemiştir.

Mahkemece, orman yangınının davalı tarafından çıkarıldığı konusunda kesin bir illiyet bağının oluşmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Dosya kapsamından; dava konusu olay nedeniyle … Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2012/612 esas, 2014/347 karar sayılı dosyasında; davalının, 6831 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan yargılanarak mahkum olduğu, sanık müdafi tarafından kararın temyiz edildiği, Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından 07/12/2017 tarihinde bozulduğu ancak henüz kesinleşmediği anlaşılmaktadır.

6098 sayılı TBK’nın 74. maddesi (818 sayılı BK’nın 53. maddesi) uyarınca hukuk hakimi, ceza mahkemesinin beraat kararı ile bağlı değil ise de; hem ilmi, hem de kökleşmiş yargı kararlarında ceza mahkemesince belirlenen maddi olgunun hukuk hakimini bağlayacağı kabul edilmektedir. Dava konusu olayın özelliği ve davalıların savunması gözetildiğinde; … Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2012/612 esas, 2014/347 karar sayılı dosyasının sonuçlanıp kesinleşmesi beklenmeli ve ondan sonra tüm kanıtlar birlikte değerlendirilerek varılacak sonuca uygun bir karar verilmelidir. Mahkemece açıklanan yönler gözetilmeyerek yazılı biçimde karar verilmiş olması, usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

Sonuç: Temyiz edilen kararın yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, bozma nedenine göre davacının diğer temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 23/01/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Paylaşımlarımız ile ilgili yorumlarınız bizim için değerlidir.

 
%d blogcu bunu beğendi: