UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ SUÇU-EYLEMLERİN ÜÇ VEYA DAHA FAZLA KİŞİ İLE BİRLİKTE İŞLENMEDİĞİNİN GÖZETİLMESİ GEREKİRKEN TCK 188/5 M. GEREĞİ CEZANIN ARTTIRILMASI YASAYA AYKIRIDIR

T.C. YARGITAY

10.Ceza Dairesi
Esas: 2016/2250
Karar: 2017/5149
Karar Tarihi: 26.10.2017

UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ SUÇU – OLAY TUTANAKLARI VE CD GÖRÜNTÜ ÇÖZÜM TUTANAKLARI – SİVİL GİYİMLİ KOLLUK GÖREVLİSİNİN DEĞİŞİK TARİHLERDE SANIKLARDAN UYUŞTURUCU ALDIĞI – EYLEMLERİN ÜÇ VEYA DAHA FAZLA KİŞİ İLE BİRLİKTE İŞLENMEDİĞİNİN GÖZETİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Olay tutanakları ve cd görüntü çözüm tutanakları ile tüm dosya kapsamına göre; sivil giyimli kolluk görevlisinin değişik tarihlerde sanıklardan sentetik kannabinoid aldığı ve eylemlerin üç veya daha fazla kişi ile birlikte işlenmesi durumunun söz konusu olmadığının gözetilmesi gerekir.

(5237 S. K. m. 188)

Temyiz incelemesi sanık…müdafiinin isteği üzerine duruşmalı, yöntemine uygun davetiye tebliğine rağmen müdafii gelmeyen sanıklar …, … ve …hakkında duruşmasız olarak yapıldı.

Dosya incelendi. Gereği görüşülüp düşünüldü:

Yargılama sürecindeki işlemlerin yasaya uygun olarak yapıldığı, delillerin gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eylemlerin sanıklar tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, eylemlere uyan suç tipi ile aşağıda belirtilenin dışında yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından, yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;

Olay tutanakları ve cd görüntü çözüm tutanakları ile tüm dosya kapsamına göre; sivil giyimli kolluk görevlisinin 26.08.2015 tarihinde sanıklar … ve …’den net 0,2 gram, 31.08.2015 tarihinde sanıklar … ve …’den net 0,3 gram, 02.09.2015 tarihinde sanık …’den net 0,2 gram, 04.09.2015 tarihinde sanıklar …ve …’den net 0,2 gram, 09.09.2015 tarihinde ise sanık …’den net 0,08 gram sentetik kannabinoid aldığı ve eylemlerin üç veya daha fazla kişi ile birlikte işlenmesi durumunun söz konusu olmadığı gözetilmeden, sanıklar hakkında hükmolunan temel cezaların TCK’nın 188/5. maddesi uyarınca artırılması,

Yasaya aykırı, sanıkların müdafileri ile sanıklar … ve …’in temyiz itirazları ile sanık … müdafiinin duruşmadaki sözlü savunması bu nedenle yerinde olduğundan, re’sen de temyize tabi olan hükümlerin BOZULMASINA, tutuklama koşullarında değişiklik olmaması ve tutuklama tarihlerine göre sanıklar .., … ve … hakkındaki salıverilme isteklerinin reddine, 26.10.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Paylaşımlarımız ile ilgili yorumlarınız bizim için değerlidir.