Velayeti Alan Eş, Diğer Eşin Muvafakati Olmadan Çocuğunu Yurt Dışına Çıkarabilir mi?

Bu sorunun cevabı için öncelikle Pasaport Kanununun 17/C fıkrasını incelememiz gerekiyor. “Reşit olmayanların ve mahcurların yalnız seyahat etmek üzere pasaport alabilmeleri için kanuni mümessillerinin muvafakatlerini havi resmi bir makamdan tasdikli vesika ibraz eylemeleri lazımdır.”

Yani 17/C ye göre

1- Çocuğun kanuni mümessilleri tarafından verilmiş bir muvafakatname olacak öncelikle. Burada da tartışılması gereken konu çocuğun kanuni mümessilleri kimdir?Anne-baba evli ise kanuni mümessil anne ve babadır ve bu muvafakatı ikisinin birlikte vermesi gerekir. Anne-baba boşanmış ise, velayet kimde ise kanunu mümessil odur. Yani bu muvafakati tek başına velayet kendisinde olan eş verebilir.

2-Bu muvafakatnamenin resmi bir makam tarafından onaylanması gerekmektedir.

Konunun önemine binaen ilgili yargıtay kararını ekte sunuyorum.

T.C. YARGITAY

2.Hukuk Dairesi
Esas: 2015/11374
Karar: 2015/12897
Karar Tarihi: 17.06.2015

VELAYET DAVASI – VELAYET HAKKI KENDİSİNDE BULUNAN EŞİN ORTAK ÇOCUĞU YURT DIŞINA ÇIKARMASININ BOŞANDIĞI EŞİN MUVAFAKATINA BAĞLI BULUNMADIĞI – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Velayet hakkı kendisinde bulunan eşin velayet hakkını kullanmasının doğal sonucu olarak ortak çocuğu yurt dışına çıkarmasının boşandığı eşinin muvafakatına bağlı bulunmadığı gibi çocuğun velayeti annede olup, babanın “oluru” olmaksızın çocuğun götürüleceği ülke makamlarının “giriş vizesi” vermediğine ilişkin bir belgenin sunulmamış olmasına göre, isteğin reddine karar verilmesi gerekirken, aksi şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiştir. Hüküm bozulmuştur.

(4721 S. K. m. 182, 339)

Dava ve Karar: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm, davalı tarafından yurt dışı gezilerinde baba izninin aranmaması yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Velayet hakkı kendisinde bulunan eşin velayet hakkını kullanmasının doğal sonucu olarak ortak çocuğu yurt dışına çıkarmasının boşandığı eşinin muvafakatına bağlı bulunmadığı gibi çocuğun velayeti annede olup, babanın “oluru” olmaksızın çocuğun götürüleceği ülke makamlarının “giriş vizesi” vermediğine ilişkin bir belgenin sunulmamış olmasına göre, isteğin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiştir.

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 17.06.2015 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.

Leave a Reply

*