Yargıtay Kararı “KENDİLERİNE SANIKLAR TARAFINDAN UYUŞTURUCU MADDE SATILDIĞINI SÖYLEYEN ŞAHISLAR HAKKINDA UYUŞTURUCU BULUNDURMA SUÇUNDAN YASAL İŞLEM YAPILIP YAPILMADIĞININ ARAŞTIRILIP SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREKİR”

T.C. YARGITAY

20.Ceza Dairesi
Esas: 2017/5134
Karar: 2017/5833
Karar Tarihi: 6.11.2017

UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ SUÇU – KENDİLERİNE SANIKLAR TARAFINDAN UYUŞTURUCU MADDE SATILDIĞINI SÖYLEYEN ŞAHISLAR HAKKINDA UYUŞTURUCU BULUNDURMA SUÇUNDAN YASAL İŞLEM YAPILIP YAPILMADIĞININ ARAŞTIRILIP SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Kendilerine sanıklar tarafından uyuşturucu madde satıldığını söyleyen şahıslar hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan soruşturma yada kovuşturma yapılıp yapılmadığı yapıldı ise akıbetinin araştırılması dava açılmış ve derdest ise birleştirilmesi, hüküm verilmiş ve kesinleşmiş ise dosyaların aslı ya da onaylı örneklerinin bu dosya içerisine konulması gerekir.

(5237 S. K. m. 52, 53, 188) (ANY. MAH. 08.10.2015 T. 2014/140 E. 2015/85 K.)

Dosya incelendi. Gereği görüşülüp düşünüldü:

Sanık … ve sanık …müdafiinin temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılmasına ilişkin isteklerinin hükmedilen cezanın miktarı dikkate alınarak, 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 8/1, 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun 318. ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 299. maddeleri uyarınca duruşmalı inceleme isteklerinin reddine karar verilerek, duruşmasız olarak yapılan incelemede;

1- a) Kendilerine sanıklar tarafından uyuşturucu madde satıldığını söyleyen … ve … hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan soruşturma yada kovuşturma yapılıp yapılmadığı yapıldı ise akıbetinin araştırılması dava açılmış ve derdest ise birleştirilmesi, hüküm verilmiş ve kesinleşmiş ise dosyaların aslı ya da onaylı örneklerinin bu dosya içerisine konulması,

b) Aslına uygunluğu onaylatılmayan fotokopiden ibaret 07.05.2010 tarihinde sanık … ve …’ın bulunduğu araçta ele geçen esrara ilişkin sanık … hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan Kocaeli 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nin2010/1046 esas sayılı dosyasında kamu davası açıldığı anlaşılmakla, sözü edilen dava derdest ise bu dava ile birleştirilmesi, hüküm verilmiş ve kesinleşmiş ise dosyasının aslı ya da onaylı örneklerin getirtilerek bu dosya içine konulması,

c) Sanık … tarafından …’a uyuşturucu madde satıldığının kabul edilmesi karşısında; … hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan Kocaeli 4. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 2010/795 esas sayılı dosyasında kamu davası açıldığı anlaşılmakla, sözü edilen dava derdest ise bu dava ile birleştirilmesi, hüküm verilmiş ve kesinleşmiş ise dosyanın aslı ya da onaylı örneklerinin getirtilerek bu dosya içine konulması tüm deliller ile birlikte tartışılarak sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerekirken, eksik araştırma ile hüküm kurulması,

2- Hükümden sonra 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi’nin 08.10.2015 tarihli 2014/140 esas ve 2015/85 karar sayılı kararı ile, 5237 sayılı TCK’nın 53. maddesinin bazı hükümlerinin iptal edilmesi nedeniyle, bu maddenin uygulanması açısından, sanığın durumunun yeniden belirlenmesinde zorunluluk bulunması,

3- Adli Tıp Kurumu’nca ve … Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’nce suç konusu maddelerden alınan şahit numunelerin de müsaderesine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

4- Sonuç gün adli para cezası tayin edilirken uygulama maddesi TCK’nın 52/2. maddesine hükümde gösterilmemesi,

Kanuna aykırı, sanık … müdafii, sanıklar … ve …’in temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin BOZULMASINA, 06.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Leave a Reply

*